FANDOM


Abuzimi është akt, veprim apo shprehje që kalohet në masa, përdoret pa vend e pa qenë nevoja në krahasim me atë që është normale dhe e zakonshme. Me fjalë të tjera abuzimi nënkupton shpërdorim të të drejtave dhe lirive të tjetrit. Në një gjendje të të abuzuarit abuzuesi/ja është ai i cili vepron, kryen aktin apo shprehet keqë, kurse i/e abuzuari/a është ai/ajo mbi të cilin/ën bie veprimi, akti apo shprehja abuzuese.en:Abus

fr:Abus

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.