FANDOM


Akt eksproprijimi do të thotë të gjitha aktet ose masat, ose një përmbledhje aktesh ose masash, të ndërmarra ose të mbështetura nga Kosova, nëse ndikimi direkt ose indirekt i tyre i’a heq investitorit të huaj, shoqёrisё së huaj investuese ose personit të huaj, të drejtën pronësore, kontrollin ose të drejtën e shfrytëzimit të asetit përkatës; me kusht që, termi “akt eksproprijimi” të mos zbatohet gjatë vendosjes së tatimeve dhe detyrimeve të përgjithshme në Kosovë.[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR INVESTIMET E HUAJA Në amëzën assembly-kosova.org
Kategoria:Juridikë

Kategoria:Ligje në Kosovë

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.