Fandom

Kosova Wiki

Bashkësia Shqiptare e Kebekut në Montreal

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Bashkësia Shqiptare e Kebekut ne Montreal është e legalizuar nga ligji i Asamblesë Kombëtare të Quebec-ut dhe selin e saj e ka në Montreal, Quebec.

Përndryshe bashkësia ka statutin në të cilin është përkufizuar përdorimi i gjuhës zyrtare (Shqipja, Frëngjishtja dhe Anglishtja) si dhe qëllimet dhe rregullret tjera që kanë të bëjnë me funksionimin e bashkësisë.

Si qëllim kryesor i bashkësisë është sigurimi i zhvillimit kulturorë të popullatës me origjinë shqiptare në provincën e Kebekut. Ky qëllim parashikohet të arrihet me anë të nxitjes dhe ruajtjes së njohurive mbi gjuhën shqipe të popullatës, krijimin e organizatave ndihmëdhënëse dhe edukuese. Po ashtu bashkësia ndër qëllime të veta ka vendosë të jetë edhe përhapja e kulturës shqiptare në mjedisin përkatës dhe nxitja e mardhënjeve tolerante ndër etnike.

Për mërgimtarët e po sa ardhur bashkësia mundohet që të ju afrojë atyre informata, sygjerime dhe ndihmë. Antarët e bashësist dhe bashkësia për këta mërgimtarë përpiqen që të sigurojnë vendepunsimi.

Të gjitha këto qëllime lypin një angazhim të anëtarëve për botimin e një organi vetë informues.

Anëtarsia e bashkësisë përbëhet nga anëtarët aktiv dhe joaktiv (në bazë parapagimit të antarsis) dhe nga anëtarët e nderit. Antarësimi nuk është i kushtëzuar me përkatësin etnike.

Bshkësia ka edhe sekretariate si ai për informim dhe media, për gjuhën shqipe, punë sociale dhe për pritje të posa ardhurëve, sportit dhe sekretariatin e kulturës.

Preukopimi për vendlindjenEdit

Preukopimet për vendlindjen dhe vendasit e tyre edhe këtë bashkësi e kanë prekur dhe për këtë arsye ju kanë drejtuar edhe Ministris së ytetarëve dhe emigracionit në Ottava [1]


Burim i të dhënaveEdit

  1. Travel Documents for Kosovar Refugees - në internet, prill 2007

Lidhje të jashmeEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki