FANDOM


Emri mashkullor paraqet një emërt të gjinis mashkullore qoftë në aspektin literal qoftë në aspektin gramatikorë.

Në aspektin literal të emërimit të njerëzve me emrin mashkullor emërohen fëmijët e gjinis mashkullore.

Në aspektin gramatikorë emrat e gjinis mashkullore dallohen nga emrat e gjinis femërore bazuar në rregullën e prapashtesës ku tëgjitha emrat e gjinis mashkullore marrin prapashtesën i dhe u. Emrat e gjinis mashkullore gjenden me me pyetjen cili.

Shembull:
ariu, bariu, njeriu - Cili?
kali, mali, lavërtari - Cili?

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.