Fandom

Kosova Wiki

Html kodet e shenjave

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Ky artikull paraqet listën e kodeve përmes t cilave mund të paraqiten tëgjitha simbolet në një dokument të formatit html. Kjo listë ësthë në përpun e sipër.

Kodi Kodi Numerik Paraqitja Hex Përshkrimi
  	    
  
    
      20
  ! ! 21
" " " 22
  # # 23
  $ $ 24
  % % 25
& & & 26
  ' ' 27
  ( ( 28
  ) ) 29
  * * 2A
  + + 2B
  , , 2C
  - - 2D
  . . 2E
  / / 2F
  0 0 30
  1 1 31
  2 2 32
  3 3 33
  4 4 34
  5 5 35
  6 6 36
  7 7 37
  8 8 38
  9 9 39
  : : 3A
  &#59; ; 3B
&lt; &#60; < 3C
  &#61; = 3D
&gt; &#62; > 3E
  &#63; ? 3F
  &#64; @ 40
  &#65; A 41
  &#66; B 42
  &#67; C 43
  &#68; D 44
  &#69; E 45
  &#70; F 46
  &#71; G 47
  &#72; H 48
  &#73; I 49
  &#74; J 4A
  &#75; K 4B
  &#76; L 4C
  &#77; M 4D
  &#78; N 4E
  &#79; O 4F
  &#80; P 50
  &#81; Q 51
  &#82; R 52
  &#83; S 53
  &#84; T 54
  &#85; U 55
  &#86; V 56
  &#87; W 57
  &#88; X 58
  &#89; Y 59
  &#90; Z 5A
  &#91; [ 5B
  &#92; \ 5C
  &#93; ] 5D
  &#94; ^ 5E
  &#95; _ 5F
  &#96; ` 60
  &#97; a 61
  &#98; b 62
  &#99; c 63
  &#100; d 64
  &#101; e 65
  &#102; f 66
  &#103; g 67
  &#104; h 68
  &#105; i 69
  &#106; j 6A
  &#107; k 6B
  &#108; l 6C
  &#109; m 6D
  &#110; n 6E
  &#111; o 6F
  &#112; p 70
  &#113; q 71
  &#114; r 72
  &#115; s 73
  &#116; t 74
  &#117; u 75
  &#118; v 76
  &#119; w 77
  &#120; x 78
  &#121; y 79
  &#122; z 7A
  &#123; { 7B
  &#124; | 7C
  &#125; } 7D
&tilde; &#126; ~ 7E
  &#127;  7F
  &#128; 20AC
  &#129;   
&sbquo; &#130; 201A
  &#131; ƒ 192
&dbquo; &#132; 201E
  &#133; 2026
&dagger; &#134; 2020
&Dagger; &#135; 2021
  &#136; ˆ  
&permil; &#137; 2030
  &#138; Š 160
&lsaquo; &#139;  
  &#140; Œ 152
  &#141;   
  &#142; Ž  
  &#143;   
  &#144;   
&lsquo; &#145; 2018
&rsquo; &#146; 2019
&ldquo; &#147; 201C
Kodi Kodi Numerik Paraqitja Hex Përshkrimi
&rdquo; &#148; 201D
  &#149; 2022
&ndash; &#150; 2013
&mdash; &#151; 2014
&tilde &#152; ˜  
&trade; &#153; 2122
  &#154; š 161
&rsaquo; &#155;  
  &#156; œ 153
  &#157;   
  &#158; ž  
&Yuml; &#159; Ÿ 178
&nbsp; &#160;   A0
&iexcl; &#161; ¡ A1
&cent; &#162; ¢ A2
&pound; &#163; £ A3
&curren; &#164; ¤ A4
&yen; &#165; ¥ A5
&brvbar; &#166; ¦ A6
&sect; &#167; § A7
&uml; &#168; ¨ A8
&copy; &#169; © A9 Copyright
&ordf; &#170; ª AA
&laquo; &#171; « AB
&not; &#172; ¬ AC
&shy; &#173; ­  AD
&reg; &#174; ® AE
&macr; &#175; ¯ AF
&deg; &#176; ° B0
&plusmn; &#177; ± B1
&sup2; &#178; ² B2
&sup3; &#179; ³ B3
  &#180; ´ B4
&micro; &#181; µ B5
&para; &#182; B6
&middot; &#183; · B7
&cedil; &#184; ¸ B8
&sup1; &#185; ¹ B9
&ordm; &#186; º BA
&raquo; &#187; » BB
&frac14; &#188; ¼ BC
&frac12; &#189; ½ BD
&frac34; &#190; ¾ BE
&iquest; &#191; ¿ BF
&Agrave; &#192; À C0
&Aacute; &#193; Á C1
&Acirc; &#194; Â C2
&Atilde; &#195; Ã C3
&Auml; &#196; Ä C4
&Aring; &#197; Å C5
&AElig; &#198; Æ C6
&Ccedil; &#199; Ç C7
&Egrave; &#200; È C8
&Eacute; &#201; É C9
&Ecirc; &#202; Ê CA
&Euml; &#203; Ë CB
&Igrave; &#204; Ì CC
&Iacute; &#205; Í CD
&Icirc; &#206; Î CE
&Iuml; &#207; Ï CF
&ETH; &#208; Ð D0
&Ntilde; &#209; Ñ D1
&Ograve; &#210; Ò D2
&Oacute; &#211; Ó D3
&Ocirc; &#212; Ô D4
&Otilde; &#213; Õ D5
&Ouml; &#214; Ö D6
&times; &#215; × D7
&Oslash; &#216; Ø D8
&Ugrave; &#217; Ù D9
&Uacute; &#218; Ú DA
&Ucirc; &#219; Û DB
&Uuml; &#220; Ü DC
&Yacute; &#221; Ý DD
&THORN; &#222; Þ DE
&szlig; &#223; ß DF
&agrave; &#224; à E0
&aacute; &#225; á E1
&acirc; &#226; â E2
&atilde; &#227; ã E3
&auml; &#228; ä E4
&aring; &#229; å E5
&aelig; &#230; æ E6
&ccedil; &#231; ç E7
&egrave; &#232; è E8
&eacute; &#233; é E9
&ecirc; &#234; ê EA
&euml; &#235; ë EB
&igrave; &#236; ì EC
&iacute; &#237; í ED
&icirc; &#238; î EE
&iuml; &#239; ï EF
&eth; &#240; ð F0
&ntilde; &#241; ñ F1
&ograve; &#242; ò F2
&oacute; &#243; ó F3
&ocirc; &#244; ô F4
&otilde; &#245; õ F5
&ouml; &#246; ö F6
&divide; &#247; ÷ F7
&oslash; &#248; ø F8
&ugrave; &#249; ù F9
&uacute; &#250; ú FA
&ucirc; &#251; û FB
&uuml; &#252; ü FC
&yacute; &#253; ý FD
&thorn; &#254; þ FE
&yuml; &#255; ÿ FF y me dy pika
&spades;
&clubs;
&diams; Diamanti
&hearts; Zemra
&oline; Vija
&larr; Shenja majtas
&rarr; Shenja djathtas
&uarr; Shenja lartë
&darr; Shenja poshtë


ShihedheEdit

LidhjetëjashtmeEdit

de:Zeichenreferenz

en:Character encodings in HTML nl:Character Entity Reference ru:Кодировки символов в HTML zh:HTML字符编码

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki