FANDOM


                PRILOG

ITALIJANSKA DOKUMENTA ZA PERIOD OD 1. J A N U A R A DO DECEMBRA 1943. KOJA SU DOSAD OBJAVLJENA U DRUGIM TO-

              MOVIMA ZBORNIKA
 1. Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 1. januara 1943.
   god. Pomorskoj komandi Ploče o napadu na motorni jedrenjak
   „S. Eufemia" (tom VIII, knj. 1, dok. br. 195).
 2. Izveštaj Karabinijerske stanice Trebnje od 2. januara 1943. god.
   o napadu partizana na voz i rušenju železničke pruge Ljubljana—
   Novo Mesto (tom VI, knj. 5, dok. br. 106).
 3. Dnevni izvještaj Komando talijanskog Petog armijskog korpusa od
   3. siječnja 1943. god. o borbama u rejonu Krašića i na području
   Gorskog kotara (tom V, knj. 11, dok. br. 126).
 4. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog kor-
   pusa od 3. siječnja 1943. gođ. o rezultatima borbi na području Ra-
   duč—Lovinac—Ričice u toku 27. i 28. prosinca 1942. godine (tom V,
   knj. 11, dok. br. 127).
 5. Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 3. januara 1943.
   god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" o za-
   robljavanju četiri motorna jedrenjaka kod Igrana (tom VIII, knj. 1,
   dok. br. 196).
 6. Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 3. januara 1943.
   god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" o naj-
   novijim događajima (tom VIII, knj. 1, dok. br. 197).
 7. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog
   korpusa od 3. siječnja 1943. god. o rezultatima borbi na području
   Raduč—Lovinac—Ričice u toku 27. i 28. prosinca 1942. godine (tom
   V, knj. 11, dok. br. 127).
 8. Naređenje Komande pešadijske divizije „Cacciatori delle Alpi" od
   3. januara 1943. god. komandantu garnizona Ljubljana za akciju u
   zoni Molnik—Pogled (tom VI, knj. 5, dok. br. 107).
 9. Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 4. januara
   1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" o
   napadu na motorni jedrenjak „S. Spiridione" (tom VIII, knj. 1, dok.
   br. 198).
                                  481

31 Zbornik, tom XHI, knj. 3 10. Telegram Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" od

  5. januara 1943. god. potčinjenim komandama za preduzimanje re-
  presivnih akcija zbog napada na talijanske brodove (tom VIII, knj.
  I, dok. br. 199).

11. Izveštaj Komande pešadijske divizije „Isonzo" od 5. januara 1943.

  god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o napadu partizana
  na Dob (tom VI, knj. 5, dok. br. 109).

12. Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 6. januara 1943.

  god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" o b o m -
  bardovanju Podgore i okolnih mjesta (tom VIII, knj. 1, dok. br. 200).

13. Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 6. januara 1943.

  god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" o a k t i v -
  nosti brodova (tom VIII, knj. 1, dok. br. 201). *

14. Potsjetnik pomoćnika načelnika štaba Više komande oružanih snaga

  „Slovenija—Dalmacija" od 6. siječnja 1943. god. o stanju jedinica
  određenih za četvrtu ofanzivu (tom V, knj. 11, dok. br. 129).

15. Izvještaj pomoćnika načelnika štaba Više komande oružanih snaga

  „Slovenija—Dalmacija" od 6. siječnja 1943. god. o pripremama p o -
  dređenih jedinica za operaciju „Weiss" (tom V, knj. 11, dok. br. 130).

16. Obavještenje Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija"

  od 7. januara 1943. god. o pripremama za izvođenje operacija „Weiss"
  (tom IV, knj. 9, dok. br. 207).

17. Obavještenje Talijanske misije pri vladi N D H od 7. siječnja 1943.

  god. o dolasku njemačke SS divizije „Prinz Eugen" na područje
  Pokuplja u vezi s četvrtom neprijateljskom ofanzivom (tom V, knj.
  II, dok. br. 134).

18. Izveštaj Komande pešadijske divizije „Cacciatori delle Alpi" od 8.

  januara 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o čiš-
  ćenju zone Pogled—Molnik (tom VI, knj. 5, dok. br. 112).

19. Saopštenje Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" od

  8. januara 1943. god. o napadu jedinica N O V na ustaško-domobran-
  sku posadu u Teslicu (tom IV, knj. 9, dok. br. 209).

20. N a p o m e n e Operativnog odjeljenja Više komande oružanih snaga

  „Slovenija—Dalmacija" od 8. siječnja 1943. god. povodom sastanka
  između generala Roatte i generala Lütersa u Zagrebu u vezi sa
  četvrtom neprijateljskom ofanzivom (tom V, knj. 11, dok. br. 135).
21. Izveštaj K o m a n d e pešadijske divizije „Cacciatori delle Alpi" od 9.
  januara 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o čiš-
  ćenju zone Pogled—Molnik (tom VI, knj. 5, dok. br. 113).
22. Izveštaj sekretara Centra nacionalne fašističke partije Št. Vid pri
  Stični od 9. januara 1943. god. Federaciji borbenih fašističkih orga-
  nizacija u Ljubljani o napadu partizana na Primskovo, Dolenju Vas
   i Temenicu (tom VI, knj. 5, dok. br. 115).
23. Izveštaj K o m a n d e pešadijske divizije „Cacciatori delle Alpi" od
   10. januara 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o
  čišćenju zone Pogled—Molnik (tom VI, knj. 5, dok. br. 116).

482

24. Naređenje italijanske Vrhovne komande od 10. januara 1943. god.
  za izvođenje operacija „Weiss" (tom VI, knj. 9, dok. br. 210).
25. Izvještaj Komande talijanske divizije „Re" od 10. siječnja 1943. god.
  o borbama na području Raduč—Lovinac—Ričice (tom V, knj. 11,
  dok. br. 139).
26. Izvještaj pomoćnika načelnika štaba Više komande oružanih snaga
  „Slovenija—Dalmacija" od 11.     siječnja 1943. god. o nesporazumu
  sa načelnikom štaba Petog armijskog korpusa u vezi sa pripre-
  m a m a za četvrtu neprijateljsku ofanzivu (tom V, knj. 11, dok.
  br. 140).
27. Naređenje V i š e k o m a n d e oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija"
  od 11. januara 1943. god. o načinu vođenja operacija „Weiss" (tom IV,
  knj. 9, dok. br. 211).
28. Naređenje Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija"
  od 11. januara 1943. god. za organizovanje koncentracionih logora
   (tom IV, knj. 9. dok. br. 212).
29. Izvještaj pomoćnika načelnika štaba Više komande oružanih snaga
  „Slovenija—Dalmacija" od 11. siječnja 1943. god. o nesporazumu
  sa načelnikom štaba Petog armijskog korpusa u vezi s pripremama
  za četvrtu neprijateljsku ofanzivu (tom V, knj. 11, dok. br. 140).
30. Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 12.
  januara 1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija—Dal-
  macija" o napadu na brodove „Airone" i „Lilibeo" (tom VIII, knj. 1,
  dok. br. 202).
31. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od
  12. siječnja 1943. god. o grupisanju jedinica NOV i PO Hrvatske
  u rejonu Saborski i rezultatima borbe za Ličku Jesenicu (tom V,
  knj. 11, dok. br. 143).
32. Izvještaj Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" od
  12. januara 1943. god. o postignutom sporazumu za vođenje opera-
  cija „Weiss" (tom IV, knj. 9, dok. br. 216).
33. Izvještaj Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" od
  12. januara 1943. god. o učešću četnika Draže Mihailovića u opera-
  cijama „Weiss" (tom IV, knj. 9, dok. br. 217).
34. Obavještajni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog kor-
  pusa od 13. siječnja 1943. godine o brojnom stanju, organizaciji i
  karakteru dejstva jedinica N O V i PO Hrvatske (tom V, knj. 11,
  dok. br. 144).
35. Izvještaj intendanture Više komande oružanih snaga „Slovenija—
  Dalmacija" od 14. siječnja 1943. god. o pripremama za obrazovanje
  koncentracionih logora na području Italije (tom V, knj. 11, dok.
  br. 148).
36. Zapovijest Komande Petog armijskog korpusa od 15. siječnja 1943.
  god. za izvođenje operacije „Weiss" (tom V, knj. 11, dok. br. 151).
37. Naređenje italijanske Vrhovne komande od 15. januara 1943. god.
  o upotrebi četničkih jedinica u operacijama „Weiss" (tom IV, knj.
  9, dok. br. 218).

31»

                                    483

38. Naređenje Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija"

  od 15. januara 1943. god. za dostavljanje Komandi njemačkih trupa
  u Hrvatskoj uputstva o izvođenju operacija „Weiss" (tom IV, knj. 9,
  dok. br. 219).
39. Naređenje Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" od
  15. januara 1943. god. za organizaciju službe veze pri sprovođenju
  operacije „Weiss" (tom IV, knj. 9, dok. br. 220).

40. Naređenje Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" od

  15. januara 1943. god. o učešću četnika u operacijama „Weiss" (tom
  IV, knj. 9, dok. br. 221).
41. Zapovijest Komande Petog armijskog korpusa od 15. siječnja 1943.
  god. za izvođenje operacije „Weiss" (tom V, knj. 11, dok. br. 151).
42. Uputstvo Komande talijanskog armijskog korpusa      od 15. siječnja
  1943. god. o budnosti podređenih jedinica, o načinu   dejstva jedinica
  NOV i PO Jugoslavije i o odnosima sa njemačkim      trupama u toku
  pretstojeće operacije „Weiss" (tom V, knj. 11, dok.    br. 152).
43. Dnevni izvještaj njemačke Grupe za vezu pri Višoj komandi oru-
  žanih snaga „Slovenija—Dalmacija" od 15. siječnja 1943. god. o re-
  zultatima borbe za Voćin (tom V, knj. 11, dok. br. 153).
44. Pregled gubitaka Jedanaestog armijskog korpusa u prvoj polovini
  januara 1943. god. (tom VI, knj. 5, dok. br. 1).
45. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od
  16. siječnja 1943. god. o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske,
  napadu Talijana na Saborski i rezultatima borbe kod Josipdola
  (tom V, knj. 1, dok. br. 154).
46. Naređenje Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" od
  16. januara v1943. god. o vođenju operacija „Weiss" i postupku prema
  stanovništvu (tom IV, knj. 9, dok. br. 223).
47. Obavještenje Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija"
  od 16. januara 1943. god. o zatvaranju pravca Zdenčina—Generalski
  Stol (tom IV, knj. 9, dok. br. 224).
48. Izveštaj K o m a n d e pešadijske divizije „Cacciatori delle Alpi" od 17.
  januara 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o na-
  padu partizana na Št. Vid pri Stični (tom VI, knj. 5, dok. br. 122).
49. Izveštaj Komande pešadijske divizije „Cacciatori delle Alpi" od
  17. januara 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o
  napadu partizana na Policu (tom VI, knj. 5, dok. br. 123).
50. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 17. si-
  ječnja 1943. god. o napadu na vojni transport kod Kamanja i bor-
  bama kod Ličke Jesenice (tom V, knj. 11, dok. br. 155).
51. Izvještaj Komande Kr. karabinijera iz Šibenika od 17. siječnja 1943.
  god. o borbi kod Zatona (tom V, knj. 11, dok. br. 157).
52. Dopis Guvernatorata Crne Gore od 17. januara 1943. god. u vezi sa
  snabdijevanjem četnika u operacijama „Weiss" (tom IV, knj. 9,
  dok. br. 225).

484 ppw,-.

   53. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog kor-
     pusa od 18. siječnja 1943. god. o rezultatima borbe za Gračac (tom
     V, knj. 11, dok. br. 160).
   54. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog kor-
     pusa od 18. siječnja 1943. god. o pokretima jedinica NOV i PO
     Hrvatske, diverzijama na pruzi Ogulin—Sušak i Ogulin—Gospić i
     borbama kod Plaškog i Ličke Jesenice (tom V, knj. 11, dok. br. 161).
   55. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od
     19. siječnja 1943. god. o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske,
     napadu na vlak kod Kamanja i borbama kod ž. st. Lička Jesenica
     (tom V, knj. 11, dok. br. 162).
   56. Izvještaj Komande Osamnaestog italijanskog armijskog korpusa od
     19. januara 1943. god. o pripremama za učešće četnika u borbama
     protiv jedinica NOV u zapadnoj Bosni (tom IV, knj. 9, dok. br. 226).
   57. Obavještenje Općeg vojničkog povjereništva NDH kod Više k o -
     mande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" od 19. siječnja 1943.
     god. o rasporedu i pravcima napada talijanskih i u s t a š k o - d o m o -
     branskih jedinica u vezi s četvrtom ofanzivom (tom V, knj. 11,
     dok. br. 163).
   58. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 20. si-,
     ječnja 1943. god. o otpočinjanju dejstva podređenih jedinica u ope-
     raciji „Weiss" (tom V, knj. 11, dok. br. 164).
   60. Dopis Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" od 20.
     januara 1943. god. o postupku prema stanovništvu (tom IV, knj. 9,
     dok. br. 227).
   61. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od
     21. siječnja 1943. god. o dejstvima potčinjenih i njemačkih jedinica
     protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Like i Korduna
     (tom V, knj. 11, dok. br. 165).
   62. Naređenje Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" od
     21. januara 1943. god. o operacijama četnika (tom IV, knj. 9, dok.
     br. 228).
   63. Obavještenje Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija"
     od 21. siječnja 1943. god. o borbama ža Krašić (tom V, knj. 11, dok.
     br. 166).
   64. Izvještaj Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" od
     22. januara 1943. god. Vrhovnoj komandi o postupku prema stanov-
     ništvu, pripremama za izvođenje druge i treće faze operacija „Weiss"
     i težnjama Nijemaca da okupiraju pojedine italijanske okupacione
     oblasti (tom IV, knj. 9, dok. br. 229).
   65. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od
     22. siječnja 1943. god. o borbama na području Like, Korduna i Z u m -
     berka 19, 20. i 21. siječnja (tom V, knj. 11, dok. br. 167).
   66. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od
     23. siječnja 1943. god. o dejstvima podređenih i pridatih jedinica u
     toku operacije „Weiss" na području Like, Korduna i Gorskog k o -
     tara na dan 21. i 22. siječnja 1943. godine (tom V, knj. 11, dok.
     br. 171).
                                        485
67. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od
  23. siječnja 1943. god. o dejstvima sopstvenih i njemačkih jedinica
  u operaciji „Weiss" 22. i 23. siječnja (tom V, knj. 11, dok. br. 175).
68. Analiza rada divizija „Lombardia", „Re" i „Sassari" u operaciji
   „Weiss" za period od 20. do 23. siječnja 1943. god. izvršena od strane
  štaba Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" 23. si-
  ječnja 1943. godine (tom V, knj. 11, dok. br. 176).
69. Izvještaj talijanske Vojne misije u Zagrebu od 23. siječnja 1943. god.
  0 dejstvima njemačkih jedinica na području Korduna i Banije (tom
  V, knj. 11, dok. br. 177).
70. Razgovor načelnika štaba Više komande oružanih snaga „Slovenija—
  Dalmacija" s K o m a n d o m Petog armijskog korpusa od 23. siječnja
  1943. god. u vezi s dejstvom jedinica divizija „Re" i „Lombardia"
  (tom V, knj. 11, dok. br. 180).
71. Obaveštenje Osamnaestog armijskog korpusa od 23. januara 1943.
  god. o učešću četnika u borbama protiv jedinica NOV u zapadnoj
  Bosni (tom IV, knj. 9, dok. br. 231).
72. Obavještenje K o m a n d e talijanskog Petog armijskog korpusa od 24.
  siječnja 1943. god. o dejstvima njemačkih jedinica na području
  Korduna i Banije na dan 22. siječnja (tom V, knj. 11, dok. br. 182).
73. Naređenje K o m a n d e talijanskog Petog armijskog korpusa od 24.
  siječnja 1943. god. za dalja dejstva podređenih jedinica na području
  Like i Korduna (tom V, knj. 11, dok. br. 183).
74. Izvještaj K o m a n d e talijanskog Petog armijskog korpusa od 24. si-
  ječnja 1943. god. o   dejstvima talijanskih i njemačkih snaga protiv
  jedinica NOV i PO    Hrvatske na području Like i Korduna na dan
  22, 23. i 24. siječnja  (tom V, knj. 11, dok. br. 184).
75. Obavještenje Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija"
  od 25. januara 1943. god. o naređenju P e t o m italijanskom armijskom
  korpusu da nastupa u pravcu Bihaća (tom IV, knj. 9, dok. br. 232).
76. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 25. si-
  ječnja 1943. god. o zauzimanju Bruvna (tom V, knj. 11, dok. br. 188).
77. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od
  26. siječnja 1943. god. o borbama na području Like i Korduna 24.
  1 25. siječnja 1943. godine (tom V, knj. 11, dok. br. 194).
78. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od
  26. siječnja 1943. god. o dejstvima potčinjenih jedinica na području
  Like i Gorskog kotara 25. i 26. siječnja 1943. godine (tom V, knj. 11,
  dok. br. 197).
79. Naređenje K o m a n d e talijanskog Jedanaestog armijskog korpusa od
  26. siječnja 1943. god. o dislokaciji jedinica za zaštitu pruge Karlo-
  vac—Metlika i za napad na Zumberak (tom V, knj. 11, dok. br. 199).
80. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od
  26. siječnja 1943. god. o borbama na području Dalmacije u toku 25.
  siječnja 1943. godine (tom V, knj. 11, dok. br. 200).

486 81. Izvještaj Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" od

  26. januara 1943. god. o nastupanju Petog armijskog korpusa u
  pravcu Bihaća (tom IV, knj. 9, dok. br. 233).

82. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od

  26. siječnja 1943. god. o borbama na području Like i Korduna 24.
  i 25. siječnja 1943. god. (tom V, knj. 11, dok. br. 194).

83. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od

  26. siječnja 1943. god. o dejstvima potčinjenih jedinica na području
  Like i Gorskog kotara 25. i 26. siječnja 1943. godine (tom V, knj. 11,
  dok. br. 197).

84. Naređenje Komande talijanskog Jedanaestog armijskog korpusa od

  26. siječnja 1943. god. o dislokaciji jedinica za zaštitu pruge Kar-
  lovac—Metlika i za napad na Žumberak (tom V, knj. 11, dok.
  br. 199).

85. Izvještaj K o m a n d e talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od

   26. siječnja 1943. god. o borbama na području Dalmacije u toku
   25. siječnja 1943. godine (tom V, knj. 11, dok. br. 200).

86. Izveštaj Komande pešadijske divizije „Cacciatori delle Alpi" od 27.

  januara 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o n a -
  padu partizana na Dobrovu (tom VI, knj. 5, dok. br. 128).

87. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog kor-

   pusa od 27. siječnja 1943. god. o borbama na području Knina i
   Bruvna (tom V, knj. 11, dok. br. 204).

88. Izvještaj pomoćnika načelnika Superslode od 27. siječnja 1943. god.

   o borbama duž pruge Gračac—Gospić 28, 29. i 30. prosinca 1943.
   godine (tom V, knj. 11, dok. br. 205).

89. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog kor-

   pusa od 27. siječnja 1943. god. o borbama na području Knina i
   Bruvna (tom V, knj. 11, dok. br. 204).
90. Izvještaj pomoćnika načelnika Superslode od 27. siječnja 1943. god.
   0 borbama duž pruge Gračac—Gospić 28, 29. i 30. prosinca 1943.
   godine (tom V, knj. 11, dok. br. 205).
91. Dnevni izvještaj K o m a n d e talijanskog Petog armijskog korpusa od
   28. siječnja 1943. god. o dejstvima potčinjenih. jedinica na području
   Like, Korduna i Gorskog kotara (tom V, knj. 11, dok. br. 207).
92. Zahtjev K o m a n d e divizije „Murge" od 28. januara 1943. god. da se
   bombarduju sela Crnogorci, Krivi Dol, Klenovac i Dalnjan (tom IV,
   knj, 9, dok. br. 238).
93. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 29. si-
   ječnja 1943. god. o borbama na području Like i Korduna u toku 27.
   1 28. siječnja (tom V, knj. 11, dok. br. 212).
94. Naređenje Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija"
   od 29. siječnja 1943. god. za posjedanje linije Lapac—Kulen-Vakuf
   i čišćenje sjevernog dijela Like (tom V, knj. 11, dok. br. 214).
95. Izveštaj komande Jedanaeste grupacije granične straže od 29. j a n u -
   ara 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o napadu
   partizana na Sv. Vid nad Cerknico (tom VI, knj. 5, dok. br. 131).
                                    487
96. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 29. januar
  1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" o
  sukobu sa partizanskom trojkom kod Drušića (tom III, knj. 5, dok.
  br. 137).
97. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 29. si-
  ječnja 1943. god. o borbama na području Like i Korduna u toku
  27. i 28. siječnja (tom V, knj. 11, dok. br. 212).
98. Naređenje Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" od
  29. siječnja 1943. god. za posjedanje linije Lapac—Kulen-Vakuf i
  čišćenje sjevernog dijela Like (tom V, knj. 11, dok. br. 214).
99. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od
  30. siječnja 1943. god. o ulasku njemačkih trupa u Bihać i o borbama
  na području Like (tom V, knj. 11, dok. br. 215).

100. Izvještaj talijanske Grupe za vezu pri Komandi njemačkih trupa u

  Hrvatskoj od 30. siječnja 1943. god. o sporu oko upotrebe četnika
  u akcijama zapadno od Slunja (tom V, knj. 11, dok. br. 217).

101. Izvještaj Komande talijanske divizije „Lombardia" od 30. siječnja

  1943. god. o napadu talijanskih i ustaško-domobranskih jedinica na
  jedinice NOV i PO Hrvatske u Žumberku (tom V, knj. 11, dok.
  br. 219).

102. Dnevni izvještaj K o m a n d e talijanskog Osamnaestog armijskog kor-

  pusa od 30. siječnja 1943. god. o dejstvima protiv jedinica IvlOV i
  PO Hrvatske na području Dalmacije i južne Like (tom V, knj. 11,
  dok. br. 221).

103. Izveštaj sekretara Centra nacionalne fašističke partije St. Vid pri

  Stični od 30. januara 1943. god. Federaciji borbenih fašističkih orga-
  nizacija u Ljubljani o sukobu kod Biča i Zagorice (tom VI, knj. 5,
  dok. br. 132).

104. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od

  30. siječnja 1943. god. o ulasku njemačkih trupa u Bihać i o borbama
  na području Like (tom V, knj. 11, dok. br. 215).

105. Uputstva komandanta Superslode od 31. siječnja 1943. god. o dej-

  stvima talijansko-njemačkih snaga, zatvaranju pravca Bos. Petro-
  vac—Kulen-Vakuf—G. Lapac i zadacima Petog i Osamnaestog kor-
  pusa u vezi s tim (tom V, knj. 11, dok. br. 222).

106. Naređenje Komande talijanskog Jedanaestog armijskog korpusa od

  31. siječnja 1943. god. za napad dijelova divizije „Lombardia" u
  cilju pružanja pomoći opkoljenim dijelovima divizije „Isonzo" na
  području Vivodine (tom V, knj. 11, dok. br. 223).

107. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od

  31. siječnja 1943. god. o dejstvima potčinjenih jedinica na području
  Like (tom V, knj. 11, dok. br. 224).

108. Zahtjev Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" od

  31. januara 1943. god. za bombardovanje Oštrelja (tom IV, knj. 9,
  dok. br. 243).

109. Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih

  trupa u Hrvatskoj od 31. januara 1943. god. o borbama protiv je-
  dinica N O V u Bosanskoj krajini (tom IV, knj. 9, dok. br. 244).

488

110. Pregled gubitaka Jedanaestog armijskog korpusa u drugoj polovini
   januara 1943. god. (tom VI, knj. 5, prilog br. 2).

111. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Jedanaestog armijskog kor-

   pusa od 1. veljače 1943. god. o borbama kod Ćujiča Krčevine i u
   rejonu Turjanski u toku operacije „Weiss" (tom V, knj. 12, dok.
   br. 91).

112. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog korpusa od 1.

   veljače 1943. god. o kretanju jedinica NOV i PO Hrvatske, borbi kod
   Male Čiste i napadu na talijansku posadu u Bruvnu (tom V, knj. 12,
   dok. br. 93).

113. Dnevni izvještaj talijanskog oficira za v e z u pri Komandi n j e m a -

   čkih trupa u Hrvatskoj od 1. februara 1943. god. o borbama protiv
   jedinica NOV u Bosanskoj krajini (tom IV, knj. 10, dok. br. 180).

114. Telefonski razgovor između generala Mattiolia i generala Primieria

   vođen 1. i 2. februara 1943. god. povodom prijedloga njemačke k o -
   mande da se održi sastanak u vezi s drugom i trećom fazom opera-
   cija „Weiss" i završetkom prve faze (tom IV, knj. 10, dok. br. 182).

115. Dnevni izvještaj Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalma-

   cija" od 2. veljače 1943. god. o dejstvima potčinjenih jedinica na
   dan 1. veljače (tom V, knj. 12, dok. br. 97).

116. Obavještenje Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija"

   od 2. veljače 1943. god. o preduzimanju napada na Korenicu, debloki-
   ranju Strmice i traženju da nemačke vazdušne snage ne dejstvuju
   na području zapadno od linije Priboj—Udbina—Kulen-Vakuf (tom V,
   knj. 12, dok. br. 98).

117. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od

   2. veljače 1943. god. o dejstvima potčinjenih jedinica na području
   Like (tom V, knj. 12, dok. br. 99).

118. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog kor-

   pusa od 2. veljače 1943. god. o pokretima jedinica NOV, borbama u
   rejonu Mazina i akciji čišćenja na području Šibenika (tom V, knj.
   12, dok. br. 100).

119. Odgovor Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" od

   2. veljače 1943. god. u vezi sa zahtjevom Komande nemačkih trupa
   u NDH da se talijanske snage angažuju u pravcu Bihaća (tom V,
   knj. 12, dok. br. 102).

120. Dnevni izvještaj italijanske Vojne misije iz Zagreba od 2. februara

   1943. gom. o borbama nemačkih jedinica protiv jedinica NOV u
   Bosanskoj krajini (tom IV, knj. 10, dok. br. 183).

121. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od

   3. veljače 1943. god. o dejstvima potčinjenih jedinica na području
   Like u toku 2. i 3. veljače (tom V, knj. 12, dok. br. 105).

122. Izvještaj Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" od

   3. veljače 1943. god. o rezultatima borbe na Zumberku i Gorjan-
   cima (tom V, knj. 12, dok. br. 107).

123. Zahtiev Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" od

   3. februara 1943. god. da se bombarduje Oštrelj (tom IV, knj. 10,
   dok. br. 184).
                                   489

124. Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih

  trupa u Hrvatskoj od 3. februara 1943. god. o borbama protiv j e -
  dinica NOV u Bosanskoj krajini (tom IV, knj. 10, dok. br. 185).

125. Izvještaj Komande Jedanaestog armijskog korpusa od 3. februara

  1943. god. Glavnoj komandi oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija"
  o borbama kod Vivodine i Krašića (tom VI, knj. 5, dok. br. 134).

126. Izveštaj Komande Jedanaeste grupacije granične straže od 3. f e -

  bruara 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o s u -
  kobu sa partizanima kod Sv. Ožbalta (tom VI, knj. 5, dok. br. 136).

127. Izveštaj Komande Jedanaeste grupacije granične straže od 3. febru-

  ara 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o sukobu
  sa partizanima kod Sv. Ožbalta (tom VI, knj. 5, dok, br. 137).

128. Naređenje Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" od

  4. veljače 1943. god. za akciju čišćenja na području Slunja (tom V,
  knj. 12, dok. br. 112).

129. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 4. v e -

  ljače 1943. god. u vezi sa sporom oko učešća talijanskih jedinica pri
  napadu na Bihać (tom V, knj 12, dok. br. 113).

130. Dnevni izvještaj K o m a n d e talijanskog Petog armijskog korpusa od

  4. veljače 1943. god. o borbama na području Like u toku četvrte
  ofanzive (tom V, knj. 12, dok. br. 115).

131. Obavještenje K o m a n d e talijanskog Petog armijskog korpusa od 4.

  veljače 1943. god. u vezi s predviđenom akcijom za „čišćenje" Like
  (tom V, knj. 12, dok. br. 116).

132. Obavještenje Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija"

  od 4. veljače 1943. god. o Sporu u vezi sa sadejstvom sa njemačkim
  snagama na području Bihaća (tom V, knj. 12, dok. br. 118).

133. Obavještenje Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija"

  od 4. februara 1943. god. o bombardovanju Oštrelja (tom IV, knj. 10,
  dok. br. 186).

134. Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih

  trupa u Hrvatskoj od 4. februara 1943. god. o borbama protiv jedi-
   nica NOV u Bosanskoj krajini (tom IV, knj. 10, dok. br. 187).

135. Izveštaj K o m a n d e Jedanaeste grupacije granične straže od 4. f e -

  bruara 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o s u -
   kobu sa partizanima kod Sv. Ožbalta (tom VI, knj. 5, dok. br. 138).

135a. Obavještenje italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih

   trupa u Hrvatskoj o njemačkim gubicima pretrpljen-m u borbama
  protiv jedinica NOV u vremenu od 20. januara do 5. februara 1943.
   godine (tom IV, knj. 10, dok. br. 198).

136. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od

   5. veljače 1943. god. o dislokaciji dijelova divizije „Sassari" i „Ber-
   gamo" na području južne Like (tom V, knj. 12, dok. br. 120).

137. Obavještenje italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih

   trupa u Hrvatskoj od 5. februara 1943. god. o dostignutom položaju
   369. divizije (tom IV, knj. 10, dok. br. 188).

490 138. Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih

  trupa u Hrvatskoj od 5. februara 1943. god. o borbama protiv je-
  dinica NOV u Bosanskoj krajini (tom IV, knj. 10, dok. br. 189).

139. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od

  6. veljače 1943. god. o dejstvima potčinjenih jedinica protiv jedinica
  NOV i PO Hrvatske na području Like i Gorskog kotara (tom V,
  knj. 12, dok. br. 122).

140. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 6. v e -

  ljače 1943. god. o traženju Komande njemačkih trupa u Hrvatskoj
  da se „čisti" Plješivica i područje zapadno od puta Karlovac—Slunj
  (tom V, knj. 12, dok. br. 123).

141. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 6. v e -

  ljače 1943. god. o sastavu i rasporedu jedinica pod komandom di-
  vizije „Sassari" (tom V, knj. 12, dok. br. 124).

142. Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih

  trupa u Hrvatskoj od 6. februara 1943. god. o borbama protiv je-
  dinica NOV u Bosanskoj krajini (tom IV, knj. 6, dok. br. 191).

143. Izvještaj Komande De Đinetija (De Jinetti) od 6. februara 1943.

  god. o čišćenju prostora Podi—Kameno (Kotor) od komunista (tom
  III, knj. 5, dok. br. 139).

144. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 7. v e -

  ljače 1943. god. o borbama kod Krbavice, Bruvna i G. Lapca i
  dejstvu potčinjenog vazduhoplovstva na području Like (tom V, knj.
  12, dok. br. 126).

145. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od

  7. veljače 1943. god. o pokretima jedinica NOV i dejstvima potči-
  njenih jedinica i pridatog vazduhoplovstva na području Like (tom
  V, knj. 12, dok. br. 127).

146. Obavještenje Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija"

  od 7. februara 1943. god. o nanijetim i pretrpljenim gubicima u ope-
  raciji „Weiss I" (tom IV, knj. 10. dok. br. 192).

147. Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njema-

  čkih trupa u Hrvatskoj od 7. februara 1943. god. o borbama protiv
  jedinica NOV u Bosanskoj krajini (tom IV, knj. 10, dok. br. 193).

148. Naređenje Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" od

  8. veljače 1943. god. potčinjenim jedinicama za izvođenje „operacija
  čišćenja" na području Like (tom V, knj. 12, dok. br. 128).

149. Izvještaj generala Robottia od 8. februara 1943. god. o pristanku

  generala Lohra da se ne izvodi operacija „Weiss III" (tom IV, knj.
  10, dok. br. 194).

150. Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih

  trupa u Hrvatskoj od 8. februara 1943. god. o borbama protiv jedi-
  nica NOV u Bosanskoj krajini (tom IV, knj. 10, dok. br. 196).

151. Zabilješke komandanta Više komande oružanih snaga „Slovenija—

  Dalmacija" o razgovorima vođenim 8. februara 1943. god. na sa-
  stanku u Beogradu sa vrhovnim zapovjednikom Jugoistoka (tom
  IV, knj. 10, dok. br. 197).
                                   491

152. Izveštaj Karabinijerske stanice Tolmin od 8. februara 1943. god.

   Goričkoj kvesturi o napadu partizana na italijansku posadu na
   Volniku (tom VI, knj. 5, dok. br. 141).

153. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog kor-

   pusa od 9. veljače 1943. god. o dejstvima potčinjenih jedinica u
   toku 8. i 9. veljače (tom V, knj. 12, dok. br. 129).

154. Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi nje-

   mačkih trupa u Hrvatskoj od 9. februara 1943. god. o borbama
   protiv jedinica NOV u Bosanskoj krajini (tom IV, knj. 10, dok.
   br. 199).

155. Izveštaj Karabinijerske stanice K o č e v j e od 9. februara 1943. god.

   o sukobu sa partizanima kod 2igmarica i Globeli (tom VI, knj. 5,
   dok. br. 142).

156. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 10. v e -

   ljače 1943. god. o borbama u Lici, diverzijama u Gorskom kotaru i
   bombardovanju Mogorića i Srednje Gore (tom V, knj. 12, dok.
   br. 132).

157. Naređenje Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 10.

   februara 1943. god. o potčinjenosti ustaško-domobranskih jedinica
   (tom IV, knj. 10, dok. br. 200).
158. Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi n j e m a -
   čkih trupa u Hrvatskoj od 10. februara 1943. god. o borbama protiv
   jedinica NOV u Bosanskoj krajini (tom IV, knj. 10, dok. br. 201).

159. Izveštaj Komande Jedanaeste grupacije granične straže od 10. f e -

   bruara 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o su-
   kobu kod Zažara i Zibrša (tom VI, knj. 5, dok. br. 144).

160. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od

   11. veljače 1943. god. o pokretima jedinica N O V i PO Hrvatske i
   o dejstvima potčinienih diielova i vazduhoplovstva na području Like
   (tom V, knj. 12, dok. br. 137).

161. Dnevni izvještaj talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 11.

   veljače 1943. god. o dejstvima potčinjenih jedinica na pravcu Otrić—
   Srb i Strmica—Tiškovac (tom V, knj. 12. dok. br. 138).
162. Izvještaj Komande italijanske div ; zije „Murge" od 11. februara 1943.
   god. o koncentraciji jedinica NOV na prostoriji Gornji Vakuf, Pro-
   zor, Imotski (tom IV, knj. 10, dok. br. 202).

163. Izvještaj Komande italijanske divizije „Murge" od 11. februara 1943.

   god. o pripremama za napad na Gornji Vakuf (tom IV, knj. 10,
   dok. br. 203).

164. Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njema-

   čkih trupa u Hrvatskoj od 11. februara 1943. god. o borbama protiv
   jedinica NOV u Bosanskoj krajini (tom IV, knj. 10. dok. br. 204).

165. Izveštaj Komande Jedanaeste grupacije granične straže od 11. f e -

   bruara 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o su-
   kobu kod Zibrša i Zažara (tom VI, knj. 5, dok. br. 145).
166. Naređenje Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" od
   12. februara 1943. god. o strijeljanju svih stanovnika u zoni borbenih
   dejstava (tom IV, knj. 10, dok. br. 207).
492

167. Izvještaj K o m a n d e italijanske divizije „Murge" od 12. februara

   1943. god. o moralu ustaško-domobranskih jedinica na sektoru
   Imotskog (tom IV, knj. 10, dok. br. 208).

168. Dopis Komande italijanske divizije „Murge" od 12. februara 1943.

  god. o potčinjenosti ustaško-domobranskih jedinica (tom IV, knj.
   10, dok. br. 209).

169. Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemač-

  kih trupa u Hrvatskoj od 12. februara 1943. god. o borbama protiv
   jedinica NOV u Bosanskoj krajini (tom IV, knj. 10, dok. br. 210).

170. Izveštaj Karabanijerske grupe Trst od 12. februara 1943. god. Ko-

  mandi kraljevskih karabinijera Jedanaestog armijskog korpusa o
  sukobu sa partizanima u Sv. Trojici kod Gornjeg Vremena (tom
  VI, knj. 5, dok. br. 147).

171. Izveštaj Karabinijerske grupe Gorica od 12. februara 1943. god.

  Komandi kraljevskih karabinijera Jedanaestog armijskog korpusa
  o napadu partizana na stražu kod mosta u Žagi (tom VI, knj. 5,
  dok. br. 148).

172. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od

  13. veljače 1943. god. o dejstvima podređenih jedinica i vazduho-
  plovstva na području Like i Gorskog kotara (tom V, knj. 12, dok.
  br. 145).

173. Izvještaj talijanske Vojne misije u Zagrebu od 13. veljače 1943.

  god. o dejstvima talijanskih jedinica 10. i 11. veljače 1943. godine
  (tom V, knj. 12, dok. br. 147).

174. Dnevni izvještaj K o m a n d e talijanskog Osamnaestog armijskog

  korpusa od 13. veljače 1943. god. o borbama duž komunikacije
  Mazin — G. Lapac (tom V, knj. 12, dok. br. 149).

175. Obavještenje Više komande oružanih snaga „Slovenija — D a l m a -

  cija" od 13. veljače 1943. god. o rasporedu divizije „Re" i „Sa-
  ssari" po završetku prve faze operacije „Weiss" (tom V, knj. 12,
  dok. br. 150).

176. Uputstvo Više komande oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"

  od 13. veljače 1943. god. o povlačenju jedinica divizije „Sassari"
  iz Gračaca i Zrmanje i preuzimanju posade od strane četnika (tom
  V, knj. 12, dok. br. 151).

177. Obavještenje Više komande oružanih snaga „Slovenija — D a l m a -

  cija" od 13. februara 1943. god. o poduzimanju operacija „Weiss
  II" (tom IV, knj. 10, dok. br. 211).

178. Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemač-

  kih trupa u Hrvatskoj od 13. februara 1943. god. o borbama pro-
  tiv jedinica NOV u Bosanskoj krajini (tom IV, knj.     10, dok.
  br. 212).

179. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog kor-

  pusa od 14. veljače 1943. god. o prodoru dijelova divizije „Sassari"
  u Kulen-Vakuf (tom V, knj. 12, dok. br. 152).

180. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od

  14. veljače 1943. god. o prodoru potređenih jedinica u K u l e n - V a -
  kuf (tom V, knj. 12, dok. br. 153).
                                   493

181. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od

  14. februara 1943. god. o koncentraciji jedinica NOV na prostoriji
  Prozor — Imotski (tom IV, knj. 10, dok. br. 213).

182. Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemač-

  kih trupa u Hrvatskoj od 14. februara 1943. god. o borbama pro-
  tiv jedinica NOV u Bosanskoj krajini (tom IV, knj. 10, dok.
  br. 214).

183. Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 14.

  februara 1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija —
  Dalmacija" o akciji na otok Murvicu (tom VIII, knj. 1, dok.
  br. 203).

184. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 15. februara 1943. god. o borbama protiv jedinica N O V i raspo-
  redu ustaško-domobranskih snaga zapadno od Mostara (tom IV,
  knj. 10, dok. br. 215).

185. Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemač-

   kih trupa u Hrvatskoj od 15. februara 1943. god. o borbama pro-
  tiv jedinica NOV u Bosanskoi krajini (tom IV, knj. 10, dok.
  br. 217).

186. Izveštaj K o m a n d e pešadijske divizije „Macerata" od 15. februara

   1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o napadu par-
  tizana na posadu u Grčaricama (tom VI, knj. 5, dok. br. 151).

187. Izveštaj Karabinijerske čete Logatec od 15. februara 1943. god. o

  sukobu sa partizanima kod Beščevog Hriba (tom VI, knj. 5, dok.
  br. 152).

188. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog kor-

   pusa od 16. veljače 1943. god. o borbama na komunikaciji G. La-
  pac — K u l e n - V a k u f i Visuć — D. Lapac (tom V, knj. 12, dok.
  br. 155).

189. Dnevni izvještaj K o m a n d e talijanskog Petog armijskog korpusa od

  16. veljače 1943. god. o akciji čišćenja sa područja Plaškog i n a -
  padu na kolonu u rejonu Boričevca (tom V, knj. 12, dok. br. 156).

190. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od

  16. veljače 1943. god. o borbama u rejonu G. Lapca i Boričevca i
  0 napadu na kolonu kod Vodica (tom V, knj. 12, dok. br. 157).

191. Zapovijest K o m a n d e talijanskog Petog armijskog korpusa od 16.

  veljače 1943. god. za ofanzivu na slobodni teritorij Gorskog k o -
  tara (tom V, knj. 12, dok. br. 159).

192. Izvještaj K o m a n d e italijanskog Šestog armijskog korpusa od 16.

  februara 1943. god. o teškoćama poduzimanja operacija u pravcu
  Livna (tom IV, knj. 10, dok. br. 218).

193. Dnevni izvještaj K o m a n d e italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 16. februara 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV na pro-
   storiji Prozor — Jablanica — Konjic (tom IV, knj. 10, dok. br. 219).

194. Izvještaj K o m a n d e italijanskog Šestog armijskog korpusa od 16.

   februara 1ÉF43. god. o koncentraciji jedinica NOV u dolini Neretve
  1 napadu na Prozor (tom IV, knj. 10, dok. br. 220).

494 195. Izvještaj K o m a n d e italijanske divizije „Murge" od 16. februara

  1943. god. o zauzimanju Drežnice od strane jedinica N O V (tom IV
  knj. 10, dok. br. 221).

196. Izvještaj K o m a n d e italijanske divizije „Murge" od 16. februara

  1943. god. o upućivanju I bataljona 260. pukä u Drežnicu (tom IV,
  knj. 10, dok. br. 222).

197. Dnevni izvještaj artiljerijskog oficira za vezu pri Komandi nje-

  mačkih trupa u Hrvatskoj od 16. februara 1943. god. o borbama
  protiv jedinica NOV u Bosanskoj krajini (tom IV, knj. 10, dok.
   br. 223).

198. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od

  17. veljače 1943. god. o borbama na komunikaciji Ostrvica — B o -
  ričevac (tom V, knj. 12, dok. br. 161).

199. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa

  od 17. veljače 1943. god. o rezultatima borbe u rejonu Boričevca
  u toku 15. i 16. v e l j a č e (tom V, knj. 12, dok. br. 162).

200. Dnevni izvještaj K o m a n d e italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 17. februara 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u do-
  lini N e r e t v e (tom IV, knj. 10, dok. br. 225).

201. Izvještaj K o m a n d e italijanskog Šestog armijskog korpusa od 17.

  februara 1943. god. o upućivanju trupa u borbu protiv jedinica
   NOV (tom IV, knj. 10, dok. br. 226).

202. Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi n j e m a č -

  kih trupa u Hrvatskoj za 17. i 18. februar 1943. godine (tom IV, knj.
   10, dok. br. 237).

203. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od

   18. veljače 1943. god. o napadu jedinica NOV na kolone kod V i -
   suća i na cesti G. Lapac — Mazin (tom V, knj. 12, dok. br. 166).

204. Izvještaj Više komande oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"

   od 18. februara 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV kod
   Prozora i u dolini N e r e t v e (tom IV, knj. 10, dok. br. 230).

205. Izvještaj K o m a n d e italijanskog Šestog armijskog korpusa od 18.

   februara 1943. god. o zarobljavanju od strane jedinica NOV prvog
   bataljona 260. puka (tom IV, knj. 10, dok. br. 231).

206. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 18.

   februara 1943. god. o zauzimanju Prozora od strane jedinica N O V
   i borbama u dolini N e r e t v e (tom IV, knj. 10, dok. br. 232).

207. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 18. februara 1943. god. o napadu jedinica NOV na Prozor i o
   borbama u dolini Neretve (tom IV, knj. 10, dok. br. 233).

208. Izvještaj K o m a n d e italijanskog Šestog armijskog korpusa od 18.

   februara 1943. god. o upućivanju i pristizanju četnika za borbu
   protiv jedinica NOV (tom IV. knj. 10, dok. br. 234).

209. Izvještaj italijanske kraljevske Vojne m i s i j e u Hrvatskoj od 18.

   februara 1943. god. o izvođenju prve faze operacija „Weiss" (tom
   IV, knj. 10, dok. br. 236).
                                    495

210. Izvještaj Komande pešadijske divizije „Cacciatori delle Alpi" od

  18. februara 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o
  napadu partizana na italijansku patrolu u Dobrovu (tom VI, knj.
  5, dok. br. 153).

211. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od

  19. veljače 1943. god. o borbama i o slanju pojačanja opkoljenim
  snagama u rejonu G. Lapac (tom V, knj. 12, dok. br. 168).

212. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog

  korpusa od 19. veljače 1943. god. o akcijama jedinica NOV i PO na
  području Dalmacije i o borbama u rejonu G. Lapca, Srba i Tru-
  bara (tom V, knj. 12, dok. br. 169).

213. Obavještenje Više komande oružanih snaga „Slovenija — Dalmaci-

  ja" od 19. februara 1943. god. o početku izvođenja druge faze ope-
  racija „Weiss" (tom IV, knj. 10, dok. br. 238).

214. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 19.

  februara 1943. god. o napadu jedinica NOV na Prozor i na posade
  u dolini Rame i o poduzetim protivmjerama (tom IV. knj. 10, dok.
  br. 239).

215. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 19. februara 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u do-
  lini Neretve (tom IV, knj. 10, dok. br. 240).

216. Izvještaj Komande italijanske divizije „Murge" od 19. februara

  1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve i ras-
  poredu jedinica (tom IV, knj. 10, dok. br. 241).

217. Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemač-

  kih trupa u Hrvatskoj od 19. februara 1943. god. o borbama pro-
  tiv jedinica NOV u Bosanskoj krajini (tom IV, knj. 10, dok.
  br. 243).

218. Proglas italijanske Komande u Mostaru od 19. februara 1943. god.

  o zabrani kretanja i strijeljanju talaca (tom IV, knj. 10, dok.
  br. 246).

219. Obavještenje talijanske Vojne misije u Zagrebu od 20. veljače

  1943. god. o odobrenju talijanske Vrhovne komande za upotrebu
  četnika u borbama u dolini Neretve za vrijeme četvrte neprija-
  teljske ofanzive (tom V, knj. 12, dok. br. 172).

220. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa

  od 20. veljače 1943. god. o opkoljavanju dijelova divizije „Sassari"
  u rejonu G. Lapca i upućivanju pojačanja u cilju njihovog deblo-
  kiranja (tom V, knj. 12, dok. br. 173).

221. Izvještaj Više komande oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"

  od 20. veljače 1943. god. o sporu oko sadejstva jedinica Osamnaestog
  armijskog korpusa sa njemačkim jedinicama u drugoj fazi opera-
  cije „Weiss" (tom V, knj. 12, dok. br. 174).

222. Obavještenje italijanske Vrhovne komande od 20. februara 1943.

  god. o nastupanju njemačkih jedinica u pravcu Jablanice i nare-
  đenje da Sesti italijanski armijski korpus upotrebi sve raspoložive
  snage protiv jedinica NOV (tom IV, knj. 10, dok. br. 247).

496 223. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 20. februara 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u do-
   lini Neretve (tom IV, knj. 10, dok. br. 248).

224. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 20.

   februara 1943. god. o napadu jedinica NOV na Ramu, Jablanicu,
   Konjic i Bradinu (tom IV, knj, 10, dok. br. 249).

225. Obavještenje italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih

   trupa u Hrvatskoj od 20. februara 1943. god. o pokretu 718. n j e -
   mačke divizije u pravcu Mostara (tom IV, knj. 10, dok. br. 250).

226. Dnevni izvještaj italijanskog oficira.za vezu pri Komandi n j e m a č -

   kih trupa u Hrvatskoj od 20. februara 1943. god. o borbama pro-
   tiv jedinica NOV u Bosanskoj krajini i u dolini Neretve (tom IV,
   knj. 10, dok. br. 251).

227. Dnevni izvještaj italijanskog oficira za veuz pri Komandi n j e m a č -

   kih trupa u Hrvatskoj od 20. februara 1943. god. o borbama protiv
   jedinica NOV u Bosanskoj krajini i u dolini Neretve (tom IV, knj.
   10, dok. br. 252).

228. Izvještaj Komande mjesta Kotor od 20. februara 1943. god. k o m a n -

   dantu Šestog armijskog korpusa o situaciji i snazi vojnih jedinica
   na ovom sektoru (tom III, knj. 5. dok. br. 140).

229. Izveštaj Komande Jedanaestog armijskog korpusa od 20. februara

   1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"
   o napadu partizana na Pleter je (tom VI, knj. 5, dok. br. 154).

230. Obavještenje Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od

   21. veljače 1943. god. o rasporedu opkoljenih podređenih jedinica
   na području G. Lapca (tom V, knj. 12, dok. br. 175).

231. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa

   od 21. veljače 1943. god. o deblokiranju potčinjenih jedinica u re-
   jonu G. Lapca (tom V, knj. 12, dok. br. 177).

232. Naređenje Više komande oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"

   od 21. februara 1943. god. o poduzimanju operacija u dolini N e -
   retve (tom IV, knj. 10, dok. br. 254).
233. Obavještenje Više komande oružanih snaga „Slovenija — D a l m a -
   cija" od 21. februara 1943. god. o koncentraciji jed.nica NOV u do-
   lini Neretve (tom IV, knj. 10, dok. br. 255).
234. Izvještaj K o m a n d e italijanskog Šestog armijskog korpusa od 21.
   februara 1943. god. o pripremama za napad na jedinice NOV sa
   pravca Mostara prema ušću Drežanke, Jablanice i Konjicu (tom
   IV, knj. 10, dok. br. 256).

235. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 21. februara 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Her-
   cegovini (tom IV, knj. 10, dok. br. 257).

236. Naređenje Komande italijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

   od 21. februara 1943. god. o izvođenju druge faze operacija „Weiss"
   na prostoriji Bosansko Grahovo — Glamoč — Livno (tom IV, knj.
   10, dok. br. 258).
                                   497
32 Zbornik, tom XIII, k n j . 3
237. Izvještaj Komande italijanske divizije „Murge" od 21. februara
   1943. god. o koncentraciji jedinica NOV u dolini Neretve i napadu
   partizana na Jablanicu (tom IV, knj. 10, dok. br. 259).

238. Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi n j e -

   mačkih trupa u Hrvatskoj od 21. februara 1943. god. o borbama
   protiv jedinica NOV u Bosanskoj krajini i u dolini Neretve (tom
   IV, knj. 10, dok. br. 261).
239. Izveštaj Komande Jedanaestog armijskog korpusa od 21. februara
   1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"
   o napadu partizana na Pleter je i o borbama kod Grčarice (tom VI,
   knj. 5, dok. br. 155).

240. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa

   od 22. veljače 1943. god. o probijanju jedinica divizije „Sassari" iz
   G. Lapca u Mazin (tom V, knj. 12, dok. br. 181).

241. Obavještenje V i š e komande oružanih snaga „Slovenija — D a l m a -

   cija" od 22. februara 1943. god. o napadu jedinica N O V na J a -
   blanicu (tom IV, knj. 10, dok. br. 264).

242. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 22.

   februara 1943. god. o napadu jedinica NOV na Jablanicu i borba-
   ma četnika protiv NOV u dolini N e r e t v e (tom IV, knj. 10, dok.
   br. 265).

243. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 22.

   februara 1943. god. o koncentraciji jedinica NOV u dolini Neretve
   (tom IV, knj. 10, dok. br. 266).

244. izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 22.

   februara 1943. god. o pokretu četnika iz Konjica u pravcu Jabla-
   nice i napadu jedinica NOV na Jablanicu (tom IV, knj. 10, dok.
   br. 267).

246. Prijedlog Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 22.

   februara 1943. god. o zaustavljanju njemačkih i ustaško-domo-
   branskih jedinica na prostoriji Konjic — Rama — Prozor (tom IV,
   knj. 10, dok. br. 268).

247. D n e v n i izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 22. februara 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini
   Neretve (tom IV, knj. 10, dok. br. 269).

248. Izvještaj italijanske Kraljevske -vojne misije u Hrvatskoj od 22.

   februara 1943. god. o rezultatu izvođenja prve faze operacija
   „Weiss" (tom IV, knj. 10, dok. br. 270).

249. Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi n j e -

   mačkih trupa u Hrvatskoj od 22. februara 1943. god. o borbama
   protiv jedinica NOV u Bosanskoj krajini i u dolini Neretve (tom
   IV, knj. 10, dok. br. 274).

250. Izveštaj Komande pešadijske divizije „Cacciatori delle Alpi" od

   22. februara 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o
   akciji u zoni Mokrec i o napadu partizana na Koreno (tom VI, knj.
   5, dok. br. 156).

498 251. Dnevni izvještaj K o m a n d e talijanskog Petog armijskog korpusa

  od 23. veljače 1943. god. o dejstvima potčinjenih jedinica na po-
  dručju Like i Gorskog kotara (tom V, knj. 12, dok. br. 186).

252. Naređenje Više komande oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"

  od 23. februara 1943. god. za formiranje manevarske grupe za n a -
  pad na jedinice NOV u dolini Neretve (tom IV, knj. 10, dok.
  br. 276).

253. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa o borba-

  ma protiv jedinica NOV u dolini Neretve na dan 23. februara
  1943. godine (tom IV, knj. 10, dok. br. 277).

254. Izvještaj Komande italijanske divizije „Murge" od 23. februara

  1943. god. o napadu jedinica NOV na Konjic i o borbama četnika u
  dolini Neretve (tom IV, knj. 10, dok. br. 278).

255. Izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih trupa

  u Hrvatskoj od 23. februara 1943. god. o zauzimanju Ivan Sedla
  (tom IV, knj. 10, dok. br. 279).

256. Obavještenje italijanskog oficira za v e z u pri Komandi njemačkih

  trupa u Hrvatskoj od 23. februara 1943. god. o namjerama n j e m a č -
  ke komande da prekine izvođenje operacije „Weiss" i da angažuje
  sve snage u dolini Neretve (tom IV, knj. 10, dok. br. 281).

257. Izveštaj K o m a n d e pešadijske divizije „Cacciatori delle Alpi" od

  23. februara 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o
  akciji u zoni Mokrec (tom VI, knj. 5, dok. br. 157).

258. Izveštaj Komande Jedanaeste grupacije granične straže od 23.

  februara 1943. god. o operacijama od 10. do 21. februara 1943. god.
  u Notranjskoj i Kočevskoj (tom VI, knj. 5, dok. br. 158).

259. Naređenje Više komande oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"

  od 24. februara 1943. god. da se onemogući N i j e m c i m a ulazak u
  Mostar (tom IV, knj. 10, dok. br. 284).

260. Izvještaj K o m a n d e italijanskog Šestog armijskog korpusa od 24.

  februara 1943. god. o koncentraciji jedinica NOV u dolini Neretve
   (tom IV, knj. 10, dok. br. 285).

261. Izvještaj K o m a n d e italijanskog Šestog armijskog korpusa od 24.

  februara 1943. god. o odlaganju izvođenja operacija u dolini N e -
  retve dok se ne prikupe sve četničke snage (tom IV, knj. 10, dok.
  br. 286).

262. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 24. februara 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u do-
  lini N e r e t v e (tom IV, knj. 10, dok. br. 287).

263. Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi n j e m a č -

  kih trupa u Hrvatskoj od 24. februara 1943. god. o borbama pro-
  tiv jedinica NOV u Bosanskoj krajini i u dolini N e r e t v e (tom IV,
  knj. 10, dok. br. 289).

264. Izveštaj K o m a n d e pešadijske divizije „Cacciatori delle Alpi" od

  24. februara 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o
  akciji u zoni Mokrec (tom VI, knj. 5, dok. br. 160).

32»

                                   499
265. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog
   korpusa od 25. veljače 1043. god. o povlačenju dijelova divizije
   „Sassari" u Gračac i gubicima jednog bataljona divizije „Berga-
   mo" (tom V, knj. 12, dok. br. 195).

266. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 25. februara 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Her-
   cegovini (tom IV, knj, 10, dok. br. 291).
267. Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi n j e m a č -
   kih trupa u Hrvatskoj od 25. februara 1943. god. o borbama pro-
   tiv jedinica NOV u Bosanskoj krajini i u dolini N e r e t v e (tom IV,
   knj. 10, dok. br. 294).

268. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa

   od 26. veljače 1943. god. o kretanju jedinica NOV i PO Hrvatske,
   diverzijama na pruzi Ogulin — Karlovac i napadu na posadu u
   Plavča Dragi (tom V, knj. 12, dok. br. 196).

269. Izvještaj Više komande oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"

   od 26. februara 1943. god. o situaciji na sektoru Šestog armijskog
   korpusa (tom IV, knj. 10, dok. br. 295).

270. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 26.

   februara 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini N e -
   retve i u Konjicu (tom IV, knj. 10, dok. br. 296).

271. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 26.

   februara 1943. god. o početku izvođenja operacija italijansko-
   -četničkih kolona protiv jedinica NOV u pravcu Drežnice (tom
   IV, knj. 10, dok. br. 297).

272. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 26. februara 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u do-
   lini N e r e t v e (tom IV, knj. 10, dok. br. 298).

273. Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemač-

   kih trupa u Hrvatskoj od 26. februara 1943. god. o borbama protiv
   jedinica NOV u Bosanskoj krajini i u dolini N e r e t v e (tom IV, knj.
   10, dok. br. 299).

274. Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 26.

   februara 1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija —
   Dalmacija" o potapanju motornog jedrenjaka „Sveti otac" (tom
   VIII, knj. 1, dok. br. 204).

275. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog

   korpusa od 27. veljače 1943. god. o grupisanju jedinica NOV i o
   gubicima jedinica pod komandom divizije „Sassari" od 13. siječ-
   nja do 22. veljače 1943. godine (tom V, knj. 12, dok. br. 198).

276. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od

   27. veljače 1943. god. o napadu na vlak kod Plaškog i na osigura-
   nje željezničke pruge kod Ličkog Osika i Skrada (tom V, knj. 12,
   dok. br. 201).

277. Dnevni izvještaj K o m a n d e italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 27. februara 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u doli-
   ni N e r e t v e i o pretrpljenim gubicima u borbama za Konjic (tom
   IV, knj. 10, dok. br. 300).

500 278. Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi n j e -

   mačkih trupa u Hrvatskoj od 27. februara 1943. god. o borbama
   protiv jedinica NOV u Bosanskoj krajini i u dolini Neretve (tom
   IV, knj. 10, dok. br. 301).

279. Naređenje Više komande oružanih snaga „Slovenija — D a l m a -

   cija" od 28. februara 1943. god. o načinu izvođenja operacije „We-
   iss II" (tom IV, knj. 10, dok. br. 303).

280. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 28. februara 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini
   Neretve (tom IV, knj. 10, dok. br. 304).

281. Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi n j e m a č -

   kih trupa u Hrvatskoj od 28. februara 1943. god. o borbama pro-
   tiv jedinica NOV u Bosanskoj krajini i u dolini Neretve (tom IV,
   knj. 10, dok. br. 305).

282. Telegram Više komande oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"

   od 28. februara 1943. god. potčinjenim komandama za preduzima-
   nje represivne akcije na Zaostrog zbog ubistva kapetana Gregore-
   tija (tom VIII, knj. 1, dok. br. 205).

283. Pregled gubitaka Jedanaestog armijskog korpusa u februaru 1943.

   godine (tom VI, knj. 5, prilog br. 3).

284. Izvještaj K o m a n d e talijanskog Petog armijskog korpusa od 1. ožuj-

   ka 1943. god. o akciji na sela Mogorić i Vrebac (tom V, knj. 13,
   dok. br. 101).

285. Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi n j e m a č -

  kih trupa u Hrvatskoj od 1. marta 1943. god. o borbama protiv j e -
   dinica N O V u Bosanskoj krajini i dolini Neretve (tom IV, knj. 11,
  dok. br. 169).

286. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 1. marta 1943. god. o borbama protiv jedinica N O V u Hercego-
  vini (tom IV, knj. 11, dok. br. 170).

287. Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemač-

  kih trupa u Hrvatskoj od 2. marta 1943. god. o borbama protiv j e -
  dinica NOV u Bosanskoj krajini i u dolini Neretve (tom IV, knj.
  11, dok. br. 172).

288. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 2. marta 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini N e -
  retve (tom IV, knj. 11, dok. br. 173).

289. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 3.

   ožujka 1943. god. o borbama u Lici (tom V, knj. 13, dok. br. 107).

290. Obavještenje Više komande oružanih snaga „Slovenija — D a l m a -

  cija" od 3. marta 1943. god. o pravcima nastupanja njemačke 717.
  i 718. divizije i naređenje da se Nijemcima onemogući ulazak u
  Mostar (tom IV, knj. 11, dok. br. 174).

291. Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi n j e m a č -

  kih trupa u Hrvatskoj od'3. marta 1943. god. o borbama protiv j e -
  dinica NOV u Bosanskoj krajini, kod Gornjeg V a k u f a i Prozora
  i u dolini N e r e t v e (tom IV, knj. 11, dok. br. 177).
                                    501

292. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 3.

   marta 1943. god. o pripremama za izvođenje operacija protiv jedi-
   nica Devete dalmatinske NOU divizije (tom IV, knj. 11, dok.
   br. 178).

293. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 3. marta 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini
   Neretve (tom IV, knj. 11, dok. br. 179).

294. Zabilješke komandanta Više komande oružanih snaga „Slovenija —

   Dalmacija" sa sastanka održanog 3. i 4. marta 1943. god. u itali-
   janskoj Vrhovnoj komandi i kod Musolinija u vezi s pitanjem
   razoružanja četnika i daljeg vođenja operacije „Weiss" protiv je-
   dinica NOV (tom IV, knj. 11, dok. br. 185).

295. Odobrenje Više komande oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"

   od 4. marta 1943. god. za izvođenje operacija protiv jedinica D e -
   vete dalmatinske NOU divizije (tom IV, knj. 11, dok. br. 180).

296. Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi n j e m a č -

   kih trupa u Hrvatskoj od 4. marta 1943. god. o borbama protiv
   jedinica NOV u Bosanskoj krajini, kod Gornjeg Vakufa i u dolini
   N e r e t v e (tom IV, knj. 11, dok. br. 182).

297. Prijedlog Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 4.

   marta 1943. god. da njemačka 718. divizija nastupa u pravcu Pro-
   zora (tom IV, knj. 11, dok. br. 183).

298. Dnevni izvještaj K o m a n d e italijanskog Šestog armijskog korpusa od

   4. marta 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini N e -
   retve (tom IV, knj. 11, dok. br. 184).

299. Izvještaj K o m a n d e talijanskog Petog armijskog korpusa od 5.

   ožujka 1943. god. o ukupnim gubicima divizije ,,Re" u akciji na
   području sela Mogorić i Vrebac (tom V, knj. 13, dok. br. 111).

300. Izvještaj K o m a n d e talijanskog Petog armijskog korpusa od 5. ožuj-

   ka 1943. god. o operaciji čišćenja u zoni Vojnovac (tom V, knj. 13,
   dok. br. 113).
301. Operativni izveštaj K o m a n d e pešadijske divizije „Isonzo" od 5.
   marta 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o napa-
   du partizana na Metliku (tom VI, knj. 5, dok. br. 164).

302. Naređenje Više komande oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"

   od 5. marta 1943. god. svojoj intendanturi da nagradi četnike i j e -
   dinice Šestog italijanskog armijskog korpusa (tom III, knj. 5, dok.
   br. 141).

303. Obavještenje Više komande oružanih snaga „Slovenija — D a l m a -

   cija" od 5. marta 1943. god. o pripremama za izvođenje operacija
   protiv jedinica D e v e t e dalmatinske NOU divizije (tom IV, knj. 11,
   dok. br. 186).
304. Naređenje Više k o m a n d e oružanih snaga „Slovenija — D a l m a -
   cija" od 5. marta 1943. god. za izvođenje operacija u pravcu L i v -
   na (tom IV, knj. 11, dok. br. 187).
502

305. Naređenje Više komande oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"

   od 5. marta 1943. god. da se utvrde uzroci velikih gubitaka pretr-
   pljenih u borbama protiv jedinica NOV u Prozoru i dolini Neret-
   v e (tom IV, knj. 11, dok. br. 188).

306. Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi n j e m a č -

   kih trupa u Hrvatskoj od 5. marta 1943. god. o borbama protiv je-
   dinica NOV u Bosanskoj krajini, kod Gornjeg Vakufa i u dolini
   Neretve (tom IV, knj. 11, dok. br. 190).

307. Dnevni izvještaj K o m a n d e italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 5. marta 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini
   Neretve (tom IV, knj. 11, dok. br. 191).

308. Izvještaj K o m a n d e talijanskog Petog armijskog korpusa od 5.

   ožujka 1943. god. o operaciji čišćenja u zoni Vojnovac (tom V,
   knj. 13, dok. br. 113).

309. Operativni izveštaj Komande pešadijske divizije „Isonzo" od 6.

   marta 1943. god. o sukobu sa partizanima kod Štrekljevca (tom
   VI, knj. 5, dok. br. 166).

310. Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi n j e m a č -

   kih trupa u Hrvatskoj od 6. marta 1943. god. o borbama protiv j e -
   dinica NOV u Bosanskoj krajini, kod Gornjeg Vakufa i u dolini
   Neretve (tom IV, knj. 11, dok. br. 194).

311., Izvještaj K o m a n d e italijanskog Šestog armijskog korpusa od 6.

   marta 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV na sektoru K o č e -
   rina i u dolini N e r e t v e (tom IV, knj. 11, dok. br. 195).

312. Izvještaj K o m a n d e italijanskog Šestog armijskog korpusa od 6.

   marta 1943. god. o pripremama za izvođenje operacija protiv j e d i -
   nica D e v e t e dalmatinske NOU divizije (tom IV, knj. 11, dok.
   br. 196).

313. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 7.

   ožujka 1943. god. o napadu Druge NOU, Seste N O U i Petnaeste
   NO brigade na četničke garnizone Crna Vlast i Babin Potok (tom
   V, knj. 13, dok. br. 117).

314. Naređenje Više komande oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"

   od 7. marta 1943. god. da se spriječi ulazak njemačkih jedinica u
   Mostarski rudarski bazen (tom IV, knj. 11, dok. br. 197).

315. Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi n j e m a č -

   kih trupa u Hrvatskoj od 7. marta 1943. god. o borbama protiv jedi-
   nica NOV u Bosanskoj krajini i kod Gornjeg Vakufa (tom IV, knj.
   11, dok. br. 199).

316. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 7.

   marta 1943. godine o borbama protiv jedinica NOV u dolini N e -
   retve (tom IV, knj. 11, dok. br. 200).

317. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 8.

   ožujka 1943. god. o napadu Petnaeste NO brigade na četnike u
   Donjem Babinom Potoku (tom V, knj. 13, dok. br. 118).
                                   503

318. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od

  8. ožujka 1943. god. o dejstvu potčinjenih jedinica na području
  Dalmacije u toku druge faze operacije „Weiss" (tom V, knj. 13, dok.
  br. 120).

319. Obavještenje Više komande oružanih snaga „Slovenija — D a l m a -

  cija" od 8. marta 1943. god. da njemačke trupe ne mogu preći li-
  niju Imotski — Posušje — Kunić — Miradovica (tom IV, knj. 11,
  dok. br. 202).

320. Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemač-

  kih trupa u Hrvatskoj od 8. marta 1943. god. o borbama protiv jedi-
  nica NOV u Bosanskoj krajini, kod Gornjeg Vakufa i u dolini N e -
  retve (tom IV, knj. 11, dok. br. 204).

321. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 8.

  marta 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve
  (tom IV, knj. 11, dok. br. 205).

322. Saopštenje komandanta Jedanaestog armijskog korpusa od 9. mar-

  ta 1943. god. potčinjenim komandantima o razgovorima sa Muso-
  linijem (tom VI, knj. 5, dok br. 168).

323. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 9.

  ožujka 1943. god. o borbama u Lici i Gorskom kotaru (tom V,
  knj. 13, dok. br. 122).

324. Pregled gubitaka divizije „Sassari" i jedinica za pojačanje od 9.

  ožujka 1943. god. u periodu od 13. siječnja do 22. veljače 1943. g o -
  dine (tom V, knj. 13, dok. br. 124).

325. Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemač-

  kih trupa u Hrvatskoj od 9. marta 1943. god. o borbama protiv j e -
  dinica N O V u Bosanskoj krajini, kod Gornjeg Vakufa i u dolini
  Neretve (tom IV, knj. 11, dok. br. 207).

326. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 9.

  marta 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve
  (tom IV, knj. 11, dok. br 208).

327. Izvještaj Više komande oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"

  od 10. marta 1943. god. o pregovorima v o đ e n i m u Mostaru između
  generala Robottia i generala Lütersa o pitanju posjedanja rudo-
  kopne zone od strane njemačkih jedinica (tom IV, knj. 11, dok.
  br. 210).

328. Izvještaj Više komande oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"

  od 10. marta 1943. god. o završetku operacije „Weiss" (tom IV,
  knj. 11, dok. br. 211).

329. Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemač-

  kih trupa u Hrvatskoj od 10. marta 1943. god. o borbama protiv
  jedinica NOV u zapadnoj Bosni, kod Prozora i u dolini Neretve
  (tom IV, knj. 11, dok. br. 213).

330. Dnevni izvještaj K o m a n d e italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 10. marta 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini
  Neretve (tom IV, knj. 11, dok. br. 214).
504

332. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

  od 10. ožujka 1943. god. o dejstvu potčinjenih jedinica na područ-
  ju Dalmacije u toku druge faze operacije „Weiss 1" (tom V, knj.
  13, dok. br. 127).

333. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 10.

  ožujka 1943. god. o napadu na Vrhovine i Crnu Vlast (tom V, knj.
  13, dok. br. 126).

334. Izveštaj Karabinijerske stanice Cerkno od 11. marta 1943. god.

  Kvesturi Gorica o sukobu sa partizanima na Krnici (tom VI, knj.
  5, dok. br. 172).

335. Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi nje-

  mačkih trupa u Hrvatskoj od    11. marta 1943. god. o borbama pro-
  tiv jedinica NOV u zapadnoj   Bosni, kod Prozora i u dolini Neret-
  ve (tom IV, knj. 11, dok. br.  216).

336. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 11.

  marta 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini N e r e t v e
  (tom IV, knj. 11, dok. br. 217).

337. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 11.

  ožujka 1943. god. o zauzimanju četničkih garnizona Plavče i Dra-
  ge od strane Četvrte NOU brigade i dijelova Kordunaškog N O P
  odreda (tom V, knj. 13, dok. br. 129).

338. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od

  11. ožuljka 1943. god. o dejstvu potčinjenih jedinica na području
  Dalmacije (tom V, knj. 13, dok. br. 130).

339. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 12.

  ožujka 1943. god. o akciji na Jasenak (tom V, knj. 13, dok. br. 132).

340. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od

  12. ožujka 1943. god. o borbama na području Dalmacije (tom V,
  knj. 13, dok. br. 133).

341. Izveštaj K o m a n d e pešadijske divizije „Cacciatori delle Alpi" od

  12. marta 1943. god. o borbi sa partizanima na Toškom Čelu (tom
  VI, knj. 5, dok. br. 173).

342. Izvještaj Karabinijerske stanice Tolmin od 12. marta 1943. god.

  Kvesturi Gorica o sukobu sa partizanima na Velikom Vrhu (tom
  VI, knj. 5, dok. br. 174).

343. Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi n j e -

  mačkih trupa u Hrvatskoj od 12. marta 1943. god. o borbama pro-
  tiv jedinica NOV u zapadnoj Bosni, na sektoru Prozora i u dolini
  Neretve (tom IV, knj. 11, dok. br. 219).

344. Dnevni izvještaj K o m a n d e italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 12. marila 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini N e -
  retve (tom IV, knj. 11, dok. br. 220).

345. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 12.

  ožujka 1943. god. o akciji na Jasenak (tom V, knj. 13, dok. br. 132).

346. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od

  12. ožujka 1043. god. o borbama na području Dalmacije (tom V, knj.
  13, dok. br. 133).
                                   505

347. Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi n j e m a č -

   kih trupa -'u Hrvatskoj od 13. marta 1943. god. o borbama protiv
   jedinica NOV u zapadnoj Bosni i dolini Neretve (tom IV, knj. 11,
   dok. br. 222).

348. Obavještenje Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 13.

   marta 1943. god. o koncentraciji jedinica NOV na lijevoj obali
   N e r e t v e (tom IV, knj. 11, dok. br. 223).

349. Naređenje Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 13.

   marta 1943. god. za napad na jedinice NOV na lijevoj obali N e -
   retve (tom IV, knj. 11, dok. br. 224).

350. Naređenje Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 13.

   marta 1943. god. za dostavljanje izvještaja o uzrocima poraza ita-
   lijanskih jedinica prilikom napada jedinica NOV na garnizone u
   dolini Neretve i na Prozor (tom IV, knj. 11, dok. br. 225).

351. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 13. marta 1943. god. o borbama protiv jedinica N O V u dolini
   Neretve (tom IV, knj. 11, dok. br. 226).

352. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 13.

   ožujka 1943. god. o oslobođenju Gračaca i Saborskog od strane
   naših jedinica i ponovnom zauzimanju Plavče i Drage od strane
   Talijana i četnika (tom V, knj. 13, dok. br. 137)
353. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od
   13. ožujka 1943. god. o borbama u Dalmaciji (tom V, knj. 13, dok.
   br. 138).
354. Dnevni izvještaj italijanskog oficira za v e z u pri Komandi nje-
   mačkih trupa u Hrvatskoj od 14. marta 1943. god. o borbama pro-
   tiv jedinica N O V u dolini Rame i Neretve (tom IV, knj. 11, dok.
   br. 228).

,855. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 14.

   marta 1943. god. o prodoru jedinica NOV u Hercegovinu, izbijanju
   njemačkih divizija u dolinu Neretve i koncentraciji četnika sje-
   verno od Nevesinja (tom IV, knj. 11, dok. br. 229).
356. Dnevni izvještaj K o m a n d e italijanskog Šestog armijskog korpusa
   od 14. marta 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini N e -
   retve (tom IV, knj. 11, dok. br. 230).
357. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 14.
   ožujka 1943. god. o dejstvima potčinjenih jedinica (tom V, knj. 13,
   dok. br. 139).
358. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 15.
   ožujka 1943. god. o prodoru Talijana u Drežnicu i o borbama u Lici
   (tom V, knj. 13, dok. br. 140).
359. Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemač-
   kih trupa u Hrvatskoj od 15. marta 1943. god. o borbama protiv
   jedinica NOV u dolini Neretve (tom IV, knj. 11, dok. br. 232).
360. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa
   od 15. marta 1943. god. o borbama protiv jedinica N O V u dolini
   N e r e t v e (tom IV, knj. 11, dok. br. 233).
 506

361. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 15.

  ožujka 1943. god. o prodoru Talijana u Drežnicu i o borbama u
  Lici (tom V, knj. 13, dok. br. 140).

362. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od

  15. ožujka 1943. god. o akciji u zoni Vodice (tom V, knj. 13, dok.
  br. 141).

363. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa od 16. m a r -

  ta 1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — D a l m a -
  cija" o prebacivanju četnika sa sektora Kolašina na sektor Kali-
  novik (tom III, knj. 5, dok. br. 142).

364. Izveštaj K o m a n d e Jurišne grupacije crnih košulja „XXI apri-

  le" od 16. marta 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog kor-
  pusa o napadu partizana na Hočevje, Korinj i Ambrus (tom VI,
  knj. 5, dok. br. 177).

365. Izvještaj K o m a n d e talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od

  16. ožujka 1943. god. o borbama na kninskom sektoru (tom V, knj.
  13, dok. br. 144).

366. Izvještaj K o m a n d e talijanskog Petog armijskog korpusa od 16.

  ožujka 1943. god. o gubicima u operaciji na s Drežnicu (tom V,
  knj. 13, dok. br. 145).

367. Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemač-

  kih trupa u Hrvatskoj od 16. marta 1943. god. o rasporedu nje-
  mačkih jedinica i borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve
  (tom IV, knj. 11, dok. br. 235).

368. Dnevni izvještaj K o m a n d e italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 16. marta 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini
  Neretve (tom IV, knj. 11, dok. br. 236).

369. D n e v n i izvještaj K o m a n d e italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 16. marta 1943. god. o nastupanju jedinica NOV u pravcu Kali-
  novnika i pokretima četnika iz Kolašina prema Kalinoviku (tom
  IV, knj. 11, dok. br. 237).

370. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 17. mart

  1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"
  o akciji četnika na sektoru Crne Gore i Hercegovine (tom III, knj.
  5, dok. br. 143).

371. Naređenje K o m a n d e Jedanaestog armijskog korpusa od 17. marta

  1943. god. podređenim jedinicama za akciju protiv ofanzive parti-
  zana u Suhoj krajini (tom VI, knj. 5, dok. br. 178).

372. Izveštaj K o m a n d e Jurišne grupacije crnih košulja „XXI aprile"

  od 17. marta 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa
  o borbama u Suhoj krajini (tom VI, knj. 5, dok. br. 179).

373. Izveštaj K o m a n d e pešadijske divizije „Cacciatori delle Alpi" Ko-

  mandi Jedanaestog armijskog korpusa o borbama Prvog bataljona
  51. pešadijskog puka u Suhoj krajini (tom VI, knj. 5, dok. br. 180).

374. Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 17. marta

  1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"
  o napadu na brod „Curzola" (tom VIII, knj. 1, dok. br. 206).
                                     507

375. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

  od 17. ožujka 1943. god. o završetku operacije u zoni Vodice (tom
  V, knj. 13, dok. br. 150).

376. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 17.

  ožujka 1943. god. o borbama u Gorskom kotaru i Lici (tom V, knj.
  13, dok br. 151).

377. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 17. marta 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini
  Neretve (tom IV, knj. 11, dok. br. 239).

378. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 17. marta 1943. god. o koncentraciji četnika na prostoriji Kali-
  novik — Foča (tom IV, knj. 11, dok. br. 240).

379. Izveštaj Komande pešadijske divizije „Macerata" od 17. marta

  1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o napadu parti-
  zana na motorizovanu kolonu kod Male Gore (tom VI, knj. 5, dok.
  br. 181).

380. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 18.

  marta 1943. god. o ulasku njemačkih jedinica u Drežnicu i povla-
  čenju četnika iz Konjica u pravcu istoka (tom IV, knj. 11, dok.
  br. 243).

381. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 18. marta 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Herce-
  govini (tom IV, knj. 11, dok. br. 244).

382. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 18. marta 1943. god. o dolasku četnika Pavia Đurišića u Foču
  (tom IV, knj. 11, dok. br. 245).

383. Naređenje Komande Jedanaestog armijskog korpusa od 18. marta

  1943. god. za raspored podređenih jedinica 19. marta u vezi sa
  akcijama u Suhoj krajini (tom VI, knj. 5, dok. br. 182).

384. Izveštaj Komande Jurišne grupacije crnih košulja „XXI aprile"

  od 18. marta 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa
  o borbama u Suhoj krajini (tom VI, knj. 5, dok. br. 183).

385. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 18.

  ožujka 1943. god. o borbama u Lici i Gorskom kotaru (tom V, knj.
  13, dok. br. 152).

386. Izveštaj Komande pešadijske divizije „Cacciatori delle Alpi" od

  19. marta 1943. god. o akciji u zoni Polhov Gradec (tom VI, knj.
  5, dok. br. 185).

387. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 19. marta 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Herce-
  govini (tom IV, knj. 11, dok. br. 247).

388. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 19. marta 1943. god. o koncentraciji četnika na sektoru Kali-
  novika (tom IV, knj. 11, dok. br. 248).

5 08 389. Izvještaj Komande italijanskog Petog armijskog korpusa od 19.

  ožujka 1943. god. o čišćenju u zoni Brezno i o rezultatima napada
  na talijanski željeznički transport kod Oštarija (tom V, knj. 13,
  dok. br. 153).

390. Izveštaj Komande pešadijske divizije „Cacciatori delle Alpi" od

  20. marta 1943. god. o akciji u zoni Polhov Gradec (tom VI, knj.
  5, dok. br. 186).

391. Izveštaj Komande Jurišne grupacije crnih košulja „XXI aprile"

  od 20. marta 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o
  borbama u Suhoj krajini (tom VI, knj. 5, dok. br. 187).

392. Izvještaj Karabinijerske grupe Ljubljana od 20. marta 1943. god. o

  otkrivanju partizanskog centra za vezu u Dobrovi (tom VI, knj. 5,
  dok. br. 188).

393. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 20.

  ožujka 1943. god. o borbama na području korpusa (tom V, knj. 13,
  dok. br. 155).

394. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 20.

  marta 1943. god. o pritisku jed'nica NOV u rejonu Zastolja i po-
  vlačenju četnika u gornjem dijelu Neretve (tom IV, knj. 11, dok.
  br. 249).

395. Zahtjev Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 20.

  marta 1943. god. da njemačke trupe posjednu prostoriju između
  Jablanice i Grabovice (tom IV, knj. 11, dok. br. 250).

396. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 20.

  marta 1943. god. o razbijanju četnika i Italijana kod Nevesinja od
  strane jedinica NOV (tom IV, knj. 11, dok. br. 251).

397. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 20.

  marta 1943. god. o demoralizaciji četnika i zahtjev da SS divizija
  „Princ Eugen" potpomogne italijansko-četničke jedinice u borba-
  ma protiv jedinica NOV na sektoru Nevesinja (tom IV, knj. 11,
  dok. br. 252).

398. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 20. marta 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Herce-
  govini (tom IV, knj. 11, dok. br. 253).

399. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 20.

  marta 1943. god. o zahtjevu Dobrosava Jevđevića da Nijemci pru-
  že četnicima pomoć u borbama protiv jedinica NOV na području
  Nevesinja (tom IV, knj. 11, dok. br. 254).

400. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 20. marta 1943. god. o borbama četnika protiv jedinica NOV na
  području Kalinovika (tom V, knj. 11, dok. br. 255).

401. Izveštaj Komande Jedanaestog armijskog korpusa od 21. marta

  1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — D a l m a -
  cija" o borbi kod Starog Loga (tom VI, knj. 5, dok. br. 189).

402. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 21.

  ožujka 1943. god. o napadu jedinica Osme divizije NOV i PO
  Hrvatske na Crnu Vlast (tom V, knj. 13, dok. br. 160).
                                  509

403. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

  od 21. ožujka 1943. god. o zauzimanju s. Muć (tom V, knj. 13, dok.
  br. 161).

404. Naređenje Više komande oružanih snaga „Slovenija — Dalmaci-

  ja" od 21. marta 1943. god. Komandi Šestog armijskog korpusa da
  od SS divizije „Princ Eugen" zatraži učešće u borbama protiv je-
  dinica NOV u Hercegovini (tom IV, knj. 11, dok. br. 256).

405. Molba Više komande oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija" od

  21. marta 1943. god. da SS divizija „Princ Eugen" i 369. divizija
  učestvuju sa italijanskim Šestim armijskim korpusom u zatvara-
  nju obruča oko jedinica NOV na lijevoj obali Neretve (tom IV,
  knj. 11, dok. br. 257).

406. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 21.

  marta 1943. god. o napadu jedinica NOV na italijansko-četničke
  jedinice kod Zastolja, Nevesinja, Razdolja i Krekova (tom IV, knj.
  11, dok. br. 259).

407. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 21. marta 1943. god. o borbama u Hercegovini (tom IV, knj. 11,
  dok. br. 260).

408. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 21.

  marta 1943. god. o organizaciji sadejstva italijansko-četničkih i
  njemačkih jedinica radi uništenja jedinica NOV na lijevoj obali
  Neretve (tom IV, knj. 11, dok. br. 261).

409. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 21.

  marta 1943. god. o gubicima italijanske kolone Scotti u borbama
  protiv jedinica NOV na području Nevesinja (tom IV, knj. 11, dok.
  br. 262).

410. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 21. marta 1943. god. o pristizanju njemačkih pojačanja u Go-
  ražde i na željezničku prugu Goražde — Sarajevo (tom IV, knj.
  11, dok. br. 263).

412. Izveštaj Komande Jurišne grupacije crnih košulja „XXI aprile"

  od 22. marta 1943. god. o toku i rezultatima borbi u Suhoj krajini
  (tom VI, knj. 5, dok. br. 190).

413. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 22.

  ožujka 1943. god. o borbama u Lici (tom V, knj. 13, dok. br. 163).

414. Razgovor vođen 22. marta 1943. god između načelnika Štaba S u -

  perslode i komandanta Šestog armijskog korpusa o organizovanju
  operacija protiv jedinica NOV na lijevoj obali Neretve, o razbija-
  nju italijanske kolone Scotti i o ponovnom zahtjevu da Nijemci
  uzmu učešća u daljim borbama protiv jedinica NOV u Hercego-
  vini (tom IV, knj. 11, dok. br. 264).

415. Izveštaj Više komande oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"

  od 22. marta 1943. god. o situaciji u Hercegovini i molba da Ni-
  jemci učestvuju u operacijama na lijevoj obali Neretve (tom IV,
  knj. 11, dok. br. 265).

510 416. Molba Više komande oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija" od

  22. marta 1943. god. da vrhovni komandant Jugoistoka ponovo
  razmotri učešće njemačkih trupa u operacijama protiv jedinica
  NOV na lijevoj obali N e r e t v e (tom IV, knj. 11, dok. br. 266).

417. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 22.

  marta 1943. god. o nepristajanju SS divizije „Princ Eugen" da
  učestvuje u operacijama protiv jedinica NOV na području N e v e s i -
  nja i molba da se pojačaju trupe Šestog armijskog korpusa (tom
  IV, knj. 11, dok. br. 269).

418. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 22.

  marta 1943. god. o napadu jedinica NOV na Drugi bataljon 260.
  italijanskog puka, rasporedu Grupe Scotti i odbrani Mostara (tom
  IV, knj. 11, dok. br. 270).

419. Izvještaj K o m a n d e italijanskog Šestog armijskog korpusa od 22.

  marta 1943. god. o odgovoru SS divizije „Princ Eugen" da ne može
   učestvovati u operacijama na lijevoj obali Neretve (tom IV, knj. 11,
  dok. br. 271).

420. Dnevni izvještaj K o m a n d e italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 22. marta 1943. god. o prodiranju jedinica NOV u Hercegovinu
  i povlačenju italijansko-četničkih jedinica (tom IV, knj. 11, dok.
  br. 272).

421. Dnevni izvještaj K o m a n d e italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 22. marta 1943. god. o povlačenju četnika sa područja Kalino-
  vika i o izdatom naređenju diviziji „Taurinense" za posjedanje polo-
  žaja u dolini Drine (tom IV, knj. 11, dok. br. 273).

422. Obavještenje komandanta Više komande oružanih snaga „Slove-

  nija — Dalmacija" od 23. marta 1943. god. o ponovnom odbijanju
  Nijemaca da uzmu učešća u operacijama protiv jedinica NOV u
  Hercegovini (tom IV, knj. 11, dok. br. 274).

423. Obavještenje Više k o m a n d e oružanih snaga „Slovenija — D a l m a -

  cija" od 23. marta 1943. god. da njemačke trupe ne mogu očestvo-
  vati u operacijama istočno od Mostara (tom IV, knj. 11, dok.
  br. 275).

424. Obaveštenje Više komande oružanih snaga „Slovenija — D a l m a -

  cija" od 23. marta 1943. god. o pripremama četnika za napad na
  jedinice NOV u N e v e s i n j u (tom IV, knj. 11, dok. br. 276).

425. Dnevni izvještaj K o m a n d e italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 23. marta 1943. god. o borbama u Hercegovini (tom IV, knj. 11,
  dok. br. 279).

426. Izveštaj Komande Jurišne grupacije crnih košulja „XXI aprile"

  od 23. marta 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o
  borbama u Ribniškoj dolini (tom VI, knj. 5, dok. br. 192).

427. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 23.

  ožujka 1943. god. o borbama na sektoru Vrhovine (tom V, knj. 13,
  dok. br. 166).

428. Izvještaj K o m a n d e talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od

  23. ožujka 1943. god. o ponovnoj okciji u zoni Vodice (tom V, knj.
  13, dok. br. 167).
                                    511

429. Izveštaj Komande Jurišne grupacije crnih košulja „XXI aprile"

   od 24. marta 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa
   o borbama u Ribniškoj dolini (tom VI, knj. 5, dok. br. 193).

430. Operativna zapovest Komande Jurišne grupacije crnih košulja

   „XXI aprile" od 24. marta 1943. god. za opkoljavanje i uništenje
   partizanskih snaga na Velikoj Gori (tom VI, knj. 5, dok. br. 194).

431. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 24. marta 1943. god. o situaciji u Hercegovini (tom IV, knj. 11,
   dok. br. 281).

432. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 24.

   marta 1943. god. o pokretu četnika sa sektora Blagaja radi napada
   na Nevesinje (tom IV, knj. 11, dok. br. 282).

4-33. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 24.

   marta 1943. god. o pretrpljenim gubicima prilikom napada jedinica
   NOV na italijanske snage kod Zastolja (tom IV, knj. 11 dok.
   br. 283).

434. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 24. marta 1943. god. o rasporedu njemačkih jedinica na područ-
   ju Goražda i o jačini četnika kod Ustikoline i u Foči (tom IV, knj.
   11, dok. br. 284).

435. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 24.

   ožujka 1943. god. o borbama u Lici (tom V, knj. 13, dok. br. 170).

436. Izveštaj Komande Jurišne grupacije crnih košulja „XXI aprile"

   od 25. marta 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o
   borbama u Ribniškoj dolini (tom VI, knj. 5, dok. br. 195).

437. Operativna zapovest Komande Jurišne grupacije crnih košulja

   „XXI aprile" od 25. marta 1943. god. za opkoljavanje i uništenje
   partizanskih snaga na Velikoj Gori (tom VI, knj. 5, dok. br. 196).

438. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 25.

   ožujka 1943. god. o napadu Četvrte NOU brigade na Letinac (tom
   V, knj. 13, dok. br. 175).

439. Naređenje italijanske Vrhovne komande od 25. marta 1943. god.

   za dostavljanje izvještaja o traženju Dobrosava Jevđevića, dele-
   gata Draže Mihailovića, da Nijemci pruže pomoć četnicima u bor-
   bi protiv jedinica NOV na području Nevesinja (tom IV, knj. 11,
   dok. br. 285).

440. Izvještaj Više komande oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"

   od 25. marta 1943. god. o zahtjevu Dobrosava Jevđevića da Nijem-
   ci pruže pomoć četnic : ma u borbama protiv jedinica NOV na pod-
   ručju Nevesinja (tom IV, knj. 11, dok. br. 286).

441. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 25.

   ma rta 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini
   (tom IV, knj. 11, dok. br. 287).

442. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 25. marta 1943. god. o rasporedu i jačini četnika na području
   Foče (tom IV, knj. 11, dok. br. 288).
512

443 Izveštaj Komande Jurišne grupacije crnih košulja „XXI aprile"

  od 26. marta 1943. god. o borbama u Ribniškoj dolini (tom VI, knj.
  5, dok. br. 197).

444. Izveštaj Komande pešadijske divizije „Macerata" od 26. marta

  1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o borbi u Je-
  lenovom Zlebu (tom VI, knj. 5, dok. br. 198).

445. Izveštaj Više komande oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija" od

  26. marta 1943. god o nemogućnosti upućivanja divizije „Sassari"
  u Italiju zbog teške situacije u Hercegovini (tom IV, knj. 11, dok.
  br. 289).

446. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 26.

  marta 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini
  (tom IV, knj. 11, dok. br. 291).

447. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 26.

  marta 1943. god. o rasporedu jedinica korpusa (tom IV, knj. 11,
  dok. br. 292).

448. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 26. marta 1943. god. o povlačenju četnika prema Drini (tom IV,
  knj. 11, dok. br. 293).

449. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od

  26. ožujka 1943. god. o izvršenom čišćenju zone Muć (tom V, knj.
  13, dok. br. 178).

450. Dopunski izveštaj Komande pešadijske divizije „Macerata" od 27.

  marta 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o gu-
  bicima u ljudstvu i oružju u borbi u Jelenovom Žlebu (tom VI,
  knj. 5, dok. br. 199).

451. Izveštaj Komande Jurišne grupacije crnih košulja „XXI aprile"

   od 27. marta 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa
  o borbi u Jelenovom Zlebu (tom VI, knj. 5, dok. br. 200).

452. Naređenje Više komande oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"

  od 27. marta 1943. god. da se preduzmu mjere bezbjednosti u m j e -
  stima ugroženim od jedinica NOV (tom IV, knj. 11, dok. br. 296).

453. Prijedlog Više komande oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"

   Od 27. marta 1943. god. da njemačke vazduhoplovne snage bombar-
  duju jedinice NOV na području Kalinovik — Foča (tom IV, knj.
  11, dok. br. 297).

454. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 27.

  marta 1943. god. o zauzimanju Nevesinja od strane četnika i Ita-
  l i a n a (tom IV, knj. 11, dok. br. 298).

455. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 27. marta 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Herce-
  govini (tom IV, knj. 11, dok. br. 299)

456. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 27. marta 1943. god. o borbama četnika protiv jedinica NOV
   (tom IV, knj. 11, dok. br. 300).

33 Zbornik, tom X n r , knj. 3 513 457. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od

   27. ožujka 1943. god. o borbama u Dalmaciji (tom V, knj. 13, dok.
  br. 182).

458. Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 28.

   marta 1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — Dal-
  macija" o zarobljavanju ratnih brodova u Bračkom kanalu (tom
  VIII, knj. 1, dok. br. 207).

459. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 28. marta 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Herce-
  govini (tom IV, knj. 11, dok. br. 302).

460. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 28. marta 1943. god. o povlačenju četnika na desnu obalu Drine
  i koncentraciji jedinica NOV na lijevoj obali (tom IV, knj. 11, dok.
   br. 303).

461. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od

  28. ožujka 1943. god. o borbama u Dalmaciji (tom V, knj. 13, dok.
  br. 185).

462. Izvještaj Komande talijanskog Osmanaestog armijskog korpusa od

  29. marta 1943. god. o borbama u Dalmaciji (tom V, knj. 13, dok.
  br. 188).

463. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 29.

   ožujka 1943. god. o napadu na garnizone Brušane i Križpolje (tom
  V, knj. 13, dok. br. 189).

464. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 29. marta 1943. god. o pokušajima jedinica NOV da forsiraju
  Drinu kod Broda i Ustikoline (tom IV, knj. 11, dok. br. 304).

465. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 29.

  marta 1943. god. o situaciji u Hercegovini (tom IV, knj. 11, dok.
  br. 305).

466. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 29.

  marta 1943. god. o zauzimanju Nevesinja od strane jedinica NOV
   (tom IV, knj. 11, dok. br. 306).

467. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 29. marta 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercego-
  vini (tom IV, knj. 11, dok. br. 307).

467a. Izveštaj Operativnog odeljenja Komande Jedanaestog armijskog

  korpusa o borbama u Ribniškoj dolini od 22. do 29. marta 1943.
  godine (tom VI, knj. 5. dok. br. 202).

468. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od

   30. ožujka 1943. god. o borbama u Dalmaciji (tom V, knj. 13, dok.
   br. 196).

469. Naređenje Više komande oružanih snaga „Slovenija — Dalmaci-

   ja" od 30. marta 1943. god. za bombardovanje položaja jedinica
   NOV na području Nevesinja (tom IV, knj. 11, dok. br. 308).

470. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 30.

   marta 1943. god. o izjavi Dobrosava Jevđevića o padu Nevesinja
   (tom IV, knj. 11, dok. br. 309).
514

471. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 30. marta 1943. god. o situaciji u Hercegovini (tom IV, knj. 11,
  dok. br. 310).

472. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 30. marta 1943. god. o borbama na području Brod — Foča —
  Ustikolina (tom IV, knj. 11, dok. br. 311).

473. Obavještenje Više komande oružanih snaga „Slovenija — Dalma-

   cija" od 31. marta 1943. god. o namjeri Dobrosava Jevđevića da
  zatraži pomoć od Nijemaca (tom IV, knj. 11, dok. br. 313).

474. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 31. marta 1943. god. o situaciji u Hercegovini (tom IV, knj. 11,
  dok. br. 314).

475. Izvještaj Komande italijanske divizije „Murge" od marta 1943.

  god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve (tom IV,
  knj. 11, dok. br. 209).

476. Pregled gubitaka Jedanaestog armijskog korpusa u martu 1943.

   god. (tom VI, knj. 5, prilog br. 4).

477. Naređenje Više komande oružanih snaga „Slovenija — Dalma-

  cija" od 1. aprila 1943. god. za preuzimanje inicijative u operaci-
  jama od jedinica NOV i izvođenje fortifikacijskih radova oko Mo-
  stara i na rijeci Trebišnjici (tom IV, knj. 12, dok. br. 167).

478. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 1.

  aprila 1943. god. o koncentraciji jedinica NOV u Hercegovini (tom
  IV, knj. 12, dok. br. 169).

479. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 1.

  aprila 1943. god. o razbijanju četnika na Trusini pl. od strane je-
  dinica NOV (tom IV, knj. 12, dok. br. 170).

480. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 1. aprila 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercego-
  vini (tom IV, knj. 12. dok. br. 171).

481. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 1. aprila 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV kod Broda
  i Ustikoline (tom IV, knj. 12, dok. br. 172).

482. Izvještaj italijanske divizije „Murge" od 1. aprila 1943. god. o uz-

  rocima pada Prozora (tom IV, knj. 12, dok. br : 173).

483. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 1. trav-

  nja 1943. god. o napadu Četrnaeste NO brigade na Klanac (tom
  V, knj. 14, dok. br. 118).

484. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

  od 1. travnja 1943. god. o završnom čišćenju u zoni Nevest — Cera
  — Visoka (tom V, knj. 14, dok. br. 119).

485. Naređenje Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 2.

  aprila 1943. god. za reorganizaciju četničkih jedinica, evakuaciju
  Gacka i pripremu operacija protiv jedinica NOV u Hercegovini
   (tom IV, knj. 12, dok. br. 175).

33

 *                                 515
 775. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa
   od 1. juna 1943. god o borbama protiv jedinica NOV u istočnoj

Bosni i Hercegovini (tom IV, knj. 14, dok. br. 114). 487. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 2. aprila 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV kod Ustiko-
   line i Broda (tom IV, knj. 12, dok. br. 177).

488. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 2.

   aprila 1943. god. o pregrupaciji jedinica (tom IV, knj. 12, dok.
  br. 178).

489. Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 2. aprila

   1943. god. o rasporedu četničkih jedinica u Hercegovini (tom IV,
   knj. 12, dok. br. 179)

490. Izvještaj Komande talijanskog Petog armiiskog korpusa od 2.

   travnja 1943. god. o napadu š e s t e i Devete NOU brigade na Sinac
   i Lešće (tom V, knj. 14, dok. br. 120).

491. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 3. aprila 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercego-
   vini (tom IV, knj. 12, dok. br. 181).

492. Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira od 3. aprila 1943. god.

   o moralu četničkih jedinica u Hercegovini (tom IV, knj. 12, dok.
   br 182).

493. Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira od 3. aprila 1943. god.

   o rasporedu četnika i razbijanju njihovih jedinica od strane NOV
   na području Gacka (tom IV, knj. 12, dok. br. 184).

494. Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 3. aprila

   1943. god. o napadu četnika na jedinice NOV sa pravca Trusina
   pl. prema Nevesinju (tom IV, knj. 12, dok. br. 185).

495. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 3. trav-

   nja 1943. god. o napadu Četvrte NOU brigade na Brlog (tom V,
   knj. 14, dok. br. 122).

496. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 4. aprila 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercego-
   vini (tom IV, knj. 12, dok. br. 187).

497. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 4. aprila 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV kod Broda,
   Ustikoline i Krstača (tom IV, knj. 12, dok. br. 188).

498. Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira od 4. aprila 1943. god.

  o napadu jedinica NOV na četničke položaje kod Drežnja (tom IV,
   knj. 12, dok. br. 189).

499. Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Mostara od 4. aprila

   1943. god. o napadu jedinica NOV na Ljubinje (tom IV, knj. 12.
   dok. br. 190).

500. Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira od 4. aprila 1943. god.

  o borbama četnika protiv jedinica NOV u Hercegovini (tom IV,
   knj. 12, dok. br. 191).

516 501. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 4.

  travnja 1943. god. o napadu Četvrte NOU brigade na Brlog (tom V,
  knj. 14, dok. br. 123).

502. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 5. aprila 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercego-
  vini (tom IV, knj. 12, dok. br. 192).

503. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 5. aprila 1943. god. o bombardovanju položaja jedinica NOV
  kod Broda i Ustikoline (tom IV, knj. 12, dok. br. 193).

504. Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 5. aprila

  1943. god. o borbama četnika protiv jedinica NOV kod Šipačna i
  rasporedu četničkih jedinica (tom IV, knj. 12, dok. br. 194).

505. Izvještaj Komande italijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

  od 5. travnja 1943. god. o završnom čišćenju u zoni Muć (tom V,
  knj. 14, dok. br. 127).

506. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 6. aprila 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercego-
  vini (tom IV, knj. 12, dok. br. 196).

507. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 6. aprila 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV na područ-
  ju Foče (tom IV, knj. 12, dok. br. 197).

508. Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 6. aprila

  1943. god. o borbama četnika protiv jedinica NOV u Hercegovini
  (tom IV, knj. 12, dok. br. 198).

509. Zapovest Komande pešadijske divizije „Cacciatori delle Alpi" od

  6. aprila 1943.- god. za čišćenje zone Mokrec (tom VI, knj. 5, dok.
  br. 204).

510. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 6.

  travnja 1943. god. o borbama kod Brloga (tom V, knj. 14, dok.
  br. 128).

511. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 7. aprila 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercego-
  vini (tom IV, knj. 12, dok. br. 200).

512. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 7. aprila 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV na prosto-
  riji Foča — Celebić (tom IV, knj. 12, dok. br. 201).

513. Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 7. aprila

  1943. god. o borbama četnika protiv jedinica NOV na području
  Nevesinja (tom IV, knj. 12, dok. br. 202).

514. Naređenje Generalštaba italijanske suvozemne vojske od 7. aprila

  1943. god. za predislokaciju podređenih jedinica prilikom povratka
  iz SSSR-a (tom VI, knj. 5, dok. br. 206).

515. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 7.

  travnja 1943. god. o čišćenju u zoni Ogulina (tom V, knj. 14, dok.
  br. 130).
                                  517

775. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 1. juna 1943. god o borbama protiv jedinica NOV u istočnoj

Bosni i Hercegovini (tom IV, knj. 14, dok. br. 114). 517. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 8. aprila 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV na području
   Foče (tom IV, knj. 12, dok. br. 205).

518. Izveštaj Komande pešadijske divizije „Cacciatori delle Alpi" od

   8. aprila 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o čiš-
   ćenju zone Mokrec (tom VI, knj. 5, dok. br. 208).

519. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 8.

   travnja 1943. god. o zauzimanju Plaškog od strane dijelova Seste
   NOU brigade i Prvog kordunaškog NOP odreda (tom V, knj. 14,
   dok. br. 135).

520. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 9. aprila 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u istočnoj
   Bosni i Hercegovini (tom IV, knj. 12, dok. br 207).

521. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 9.

   aprila 1943. god. o izjavi zahvalnosti Dobrosava Jevđevića, delegata
   četničke Vrhovne komande, italijanskim jedinicama na pruženoj
   pomoći u borbama protiv jedinica NOV na području Nevesinja
   (tom IV, knj. 12, dok. br. 208).

522. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 9. aprila 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercego-
   vini (tom IV, knj. 12, dok. br. 209).

523. Izveštaj Komande pešadijske divizije „Cacciatori delle Alpi" od

   9. aprila 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o čiš-
   ćenju zone Mokrec (tom VI, knj. 5, dok. br. 209).

524. Izveštaj Komande pešadijske divizije „Cacciatori delle Alpi" od 9.

   aprila 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o čiš-
   ćenju zone Mokrec (tom VI, knj. 5, dok. br. 210).

525. Izvještaj Komande italijanskog Petog armijskog korpusa od 9.

   travnja 1943. god. o napadu Druge NOU brigade na Široku Kulu
   (tom V, knj. 14, dok. br. 140).

526. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 10. aprila 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Herce-
   govini (tom IV, knj. 12, dok. br. 211).

527. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 10. aprila 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV na područ-
   ju Foče (tom IV, knj. 12, dok. br. 212).

528. Uputstvo Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 10. aprila

   1943. god. za borbu protiv partizana na moru (tom VIII, knj. 1,
   dok. br. 208).

529. Izveštaj Komande pešadijske divizije „Isonzo" od 10. aprila 1943.

   god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o akciji u zoni Catež
   (tom VI, knj. 5, dok. br. 211).

518 775. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 1. juna 1943. god o borbama protiv jedinica NOV u istočnoj

Bosni i Hercegovini (tom IV, knj. 14, dok. br. 114). 531. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 11. aprila 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV na područ-
  ju Foče (tom IV, knj. 12, dok. br. 215).

532. Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 11. aprila

   1943. god. o pripremama četnika za napad na jedinice NOV kod
  Kobilje glave (tom IV, knj. 12, dok. br. 216).

533. Izvještaj Komande italijanskog Petog armijskog korpusa od 11.

   travnja 1943. god. o akciji divizije ,,Re" (tom V, knj. 14, dok.
   br. 145).

534. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 11. april

   1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — Dalma-
   cija" o bojevima na teritoriji Crne Gore i Hercegovine (tom III,
   knj. 5, dok. br. 145).

535. Naređenje Više komande oružanih snaga „Slovenija —• Dalmaci-

   ja" od 12. aprila 1943. god. za zatvaranje pravca Drežnica — Že-
   ljuša (tom IV, knj. 12, dok. br 217).

536. Dnevni izvještaj Komande italijanskog šestog armijskog korpusa

   od 12. aprila 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Herce-
   govini (tom IV, knj. 12, dok. br. 219).

537. Izveštaj Komande Jedanaestog armijskog korpusa od 12. aprila

   1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"
   o akciji u zoni Catež (tom VI, knj. 5, dok. br. 212).

538. Izveštaj Komande pešadijske divizije „Isonzo" od 12. aprila 1943.

   god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o akciji u zoni Ca-
   tež (tom VI, knj. 5, dok. br. 213).

539. Izvještaj Komande pešadijske divizije „Cacciatori delle Alpi" od

   12. aprila 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o
   akciji u zoni Ključ — V Hribu (tom VI, knj. 5, dok. br. 214).

540. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 12.

   travnja 1943. god. o borbi kod Kompolja (tom V, knj. 14, dok.
   br. 149).

541. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 12. april

   1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"
   o povlačenju italijanskog garnizona Čajniče prema Pljevljima (tom
   III, knj. 5, dok. br. 146).
r '

542. Obavještenje načelnika italijanskog Generalštaba kraljevske voj-

   ske od 13. aprila 1943. god. o traženju da Nijemci preduzmu ope-
   racije protiv jedinica NOV u Sandžaku i naređenje za učešće Šes-
   tog armijskog korpusa i vazđuhoplovstva u tim operacijama (tom
   IV, knj. 12, dok. br. 220).

543. Izvještaj italijanskog vojnog izaslanika iz Beograda od 13. aprila

   1943. god. o opkoljavanju italijanskog bataljona kod Foče od stra-
   ne jedinica NOV (tom IV, knj. 12, dok. br. 222).
                                  519

775. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 1. juna 1943. god o borbama protiv jedinica NOV u istočnoj

Bosni i Hercegovini (tom IV, knj. 14, dok. br. 114). 545. Dnevni izvještaj italijanskog Šestog armijskog korpusa od 13. apri-

   la 1943. god. o pretrpljenim gubicima u borbama protiv jedinica
   NOV na području Foče (tom IV, knj. 12, dok. br. 224).

546. Izveštaj Komande Jedanaestog armijskog korpusa od 13. aprila

   1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — Dalmaci-
   ja" o akciji u zoni Čatež (tom VI, knj. 5, dok. br. 215).

547. Izveštaj Komande pešadijske divizije „Cacciatori delle Alpi" od

   13. aprila 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o
   akciji u zoni Ključ — V Hribu (tom VI, knj. 5, dok. br. 216).

548. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 13.

   travnja 1943. god. o borbi kod Prokika (tom V, knj. 14, dok.
   br. 151).

549. Naređenje Više komande oružanih snaga „Slovenija — Dalmaci-

   ja" od 14. aprila 1943. god. za prikupljanje svih četnika iz Herce-
   govine za napad na jedinice NOV oko Foče (tom IV, knj. 12, dok.
   br. 225).

550. Naređenje Više komande oružanih snaga „Slovenija — Dalmaci-

   ja" od 14. aprila 1943. god. za bombardovanje položaja jedinica
   NOV oko Foče (tom IV, knj. 12, dok. br. 226).

551. Naređenje Više komande oružanih snaga „Slovenija — Dalmaci-

   ja" od 14. aprila 1943. god. da se ispitaju uzroci poraza italijan-
   skih jedinica u Prozoru i dolini Rame i Neretve (tom IV, knj. 12,
   dok. br. 227).

552. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 14. aprila 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Herce-
   govini (tom IV, knj. 12, dok. br. 228).

553. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 14. aprila 1943. god. o pritisku jedinica NOV na Foču i gubi-
   cima bataljona „Intra" (tom IV, knj. 12, dok. br. 229).

554. Naređenje italijanskog Generalštaba kraljevske vojske od 15. ap-

   rila 1943. god. za organizaciju sadejstva sa njemačkim trupama u
   yezi sa operacijama prema Foči (tom IV, knj. 12, dok. br. 230).

555. Naređenje Više komande oružanih snaga „Slovenija — Dalmaci-

   ja" od 15. aprila 1943. god. za izvođenje operacija protiv jedinica
   NOV na području Foče (tom IV, knj. 12, dok. br. 231).

556. Izvještaj Guvernatorata Crne Gore od 15. aprila 1943. god. o pri-

   premama za izvođenje operacija protiv jedinica NOV na područ-
   ju Foče (tom IV, knj. 12, dok. br. 232).

557. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 15.

   aprila 1943. god. o postignutom sporazumu između komandanata
   divizija „Marche" i SS „Princ Eugen" za posjedanje položaja u
   dolini Neretve (tom IV, knj. 12, dok. br. 233).

520 775. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 1. juna 1943. god o borbama protiv jedinica NOV u istočnoj

Bosni i Hercegovini (tom IV, knj. 14, dok. br. 114). 559. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 15. aprila 1943. god. o napadu jedinica NOV na Foču i pravci-
   ma nastupanja četnika (tom IV, knj. 12, dok. br. 235).

560. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 15.

   travnja 1943. god. o akciji divizije „Re" (tom V, knj. 14, dok.
   br. 158).

561. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

   od 15. travnja 1943. god. o akciji dijelova Ličkog NOP odreda u
   zoni Vujanići (tom V, knj. 14, dok. br. 159).

562. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 16. aprila 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Herce-
   govini (tom IV, knj. 12, dok. br. 236).

563. Obavještenje Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od

   16. aprila 1943. god. o bombardovanju položaja jedinica NOV oko
   Foče (tom IV, knj. 12, dok. br. 237).

564. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 16. aprila 1943. god. o nastupanju četnika sa pravca Celebića
   prema Foči (tom IV, knj. 12, dok. br. 238).

565. Izvod iz izvještaja Vojno-pomcrske komande za Dalmaciju od 16.

   aprila 1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — Dal-
   macija" o zarobljavanju motornog jedrenjaka „Africano" (tom
   VIII, knj. 1, dok. br. 209).

566. Predlog Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 16. aprila

   1943. glod. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — Dalmaci-
   ja" o preduzimanju represalija povodom zarobljavanja motornog
   jedrenjaka „Africano" (tom VIII, knj. 1, dok. br. 210).

567. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Sestos; armijskog korpusa

   od 17. apriia 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Herce-
   govini (tom IV, knj. 12, dok. br. 239).

568. Dnevni izvieštaj Komande Šestog armijskog korpusa za 17. april

   1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"
   o borbama Njemaca i četnika na sektoru Pljevalja, Nikšića i
   Podgorice (Titograda) (tom III, knj. 5, dok. br. 147).

569. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 17.

   travnja 1943. god. o čišćenju u zoni Ogulin (tom V, knj. 14, dok.
   br. 163).

570. Izveštaj Prefekture Gorica od 17. aprila 1943. god. Ministarstvu

  unutrašnjih poslova o napadu partizana na italijansku motorizo-
  vanu patrolu u Polju (tom VI, knj. 5, dok. br. 217).

571. Izveštaj Komande Jedanaestog armijskog korpusa od 18. aprila

   1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"
  o napadu partizana na železničku prugu Novo Mesto — Metlika
   (tom VI, knj. 5, dok. br. 218).
                                 521

572. Naređenje italijanske Vrhovne komande od 18. aprila 1943. god.

   za izvođenje operacija protiv jedinica NOV na području Foče
   (tom IV, knj. 12, dok. br. 240).

573. Obavještenje italijanske Vojne misije u Zagrebu od 18. aprila

   1943. god. o pripremama i jačini njemačkih jedinica za izvođenje
   operacija protiv jedinica NOV na području Foče (tom IV, knj. 12,
   dok. br. 242).

574. Obavještenje Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od

   18. aprila 1943. god. o bombardovanju položaja jedinica NOV na
   području Foče (tom IV, knj. 12, dok. br. 243).

575. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 18.

   aprila 1943. god. o teškoćama preduzimanja operacija protiv jedi-
   nica NOV na području Foče (tom IV, knj. 12, dok. br. 244).

576. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 18.

   aprila 1943. god. o održanom sastanku na Cetinju u vezi sa opera-
   cijama protiv jedinica NOV na području Foče (tom IV, knj. 12,
   dok. br. 245).

577. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 18. aprila 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Herce-
   govini (tom IV, knj. 12, dok. br. 246).

578. Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 18. aprila

   1943. god. o borbama četnika protiv jedinica NOV kod Plane i
   Nevesinja (tom IV, knj. 12, dok. br. 247).

579. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 18. april

   1943. god. Višoj  komandi oružanih snaga „Slovenija — Dalmaci-
   ja" o prelasku  jedinica NOVJ preko Pive i povlačenju četnika
   (tom III, knj. 5, dok. br. 148).

580. Izvještaj Više komande oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"

   od 19. aprila 1943. god. o protivmerama za izvođenje operacija
   protiv jedinica NOV na području Foče (tom IV, knj. 12, dok.
   br. 248).

581. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 19. aprila 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Herce-
   govini (tom IV, knj. 12, dok. br. 250).

582. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 19. april

   1943. god. Višoj komandi omžanih snaga „Slovenija — Dalmacija"
   o bojevima na sektoru Žabljaka i Nikšića (tom III, knj. 5, dok.
   br. 149).

583. Izvještaj Više komande oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"

   od 20. aprila 1943. god. o jačini jedinica koje će učestvovati u ope-
   racijama protiv jedinica NOV na pravcu Plana — Gacko — Če-
   merno (tom IV, knj. 12, dok. br. 251).
584. Obavještenje Više komande oružanih snaga „Slovenija — Dalma-
   cija" od 20. aprila 1943. god. o nastupanju njemačkih jedinica sa
   pravca Rogatice prema Foči (tom IV, knj. 12, dok. br. 252).
522

585. 775. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 1. juna 1943. god o borbama protiv jedinica NOV u istočnoj
  Bosni i Hercegovini (tom IV, knj. 14, dok. br. 114).

586. Izvještaj Komande Jedanaestog armijskog korpusa od 20. aprila

  1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — Dalmaci-
  ja" o akciji u zoni Jugorje (tom VI, knj. 5, dok. br. 219).

587. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od

  20. travnja 1943. god. o paljenju sela: Vujanići i Bribirske Mosti-
  ne (tom V, knj. 14, dok. br. 138).

588. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 20. april

  1943. god. Višoj   komandi oružanih snaga „Slovenija — Dalmaci-
  ja" o bojevima    na sektoru Foče, Pljevalja, Žabljaka, Nikšića i
  Andrijevice (tom   III, knj. 5, dok. br. 150).

589. Zabilješke sa sastanka održanog 21. aprila 1943. god. pri Višoj

  komandi oružanih snaga „Slovenija —• Dalmacija" (tom IV, knj.
  12, dok. br. 255).

590. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 21. aprila 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Herce-
  govini (tom IV, knj. 12, dok. br. 257).

591. Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 21. aprila

  1943. god. o borbama italijanskih i četničkih snaga protiv jedinica
  NOV na prostoriji Nevesinje — Plana — Gacko (tom IV, knj. 12,
  dok. br. 258).

592. Izveštaj Komande Jedanaeslog armijskog korpusa od 21. aprila

  1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — Dalmaci-
  ja" o akciji u zoni Jugorje ft om VI, knj. 5, dok. br. 221).

593. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 21. april

  1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — Dalmaci-
  ja" o bojevima na sektoru Žabljaka (tom III, knj. 5, dok. br. 151).

594. Naređenje italijanskog Generalštaba kraljevske vojske od 22.

  aprila 1943. god. za izvođenje operacija protiv jedinica NOV na
  području Foče (tom IV, knj. 12, dok. br. 259).

595. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 22. aprila 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Herce-
  govini (tom IV, knj. 12, dok br. 260)

596. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 22. april

  1943. god. Višoj komandi oružanih sr •'ga „Slovenija — Dalmacija"
  o borbama na sektoru Foče, Žabljaka, Nikšića i Peći (tom III,
  knj. 5, dok. br. 152).

597, Izveštaj Komande Jedanaestog armijsko^ korpusa od 22. aprila

  1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"
  o borbama kod Jugorja i Lopate (tom VI, knj. 5, dok. br. 222).

598. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Sesto& armijskog korpusa od

  23. aprila 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini
  (tom IV, knj. 12, dok. br. 262).
                                   523

599. Izveštaj K o m a n d e Jedanaestog armijskog korpusa od 23. aprila

  1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — Dalmaci-
  ja" o akciji u zoni Jugorje (tom VI, knj. 5, dok. br. 223).

600. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 24. aprila 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Herce-
  govini (tom IV, knj. 12, dok. br. 264).

601. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 24. april

  1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — Dalmaci-
  ja" o bojevima na sektoru Pljevalja, Žabljaka, Nikšića, Pod gori ce
  i Kolašina (tom III, knj. 5, dok. br. 153).

602. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 25. aprila 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Herce-
  govini (tom IV, knj. 12, dok. br. 266).

603. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 25.

  aprila 1943. god. o izvođenju operacija na prostoriji Nevesinje —
  Berkovići — Fatnica — Meka Gruda (tom IV, knj. 12, dok.
  br. 287).

604. Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 25. aprila

  1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini (tom IV,
  knj. 12, dok. br. 268).

605. Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 25. aprila

  1943. god. o borbama Četnika protiv jedinica NOV u Hercegovini
  (tom IV, knj. 12, dok. br. 269).

606. Dnevni izvieštaj K o m a n d e Šestog armijskog korpusa za 25. april

  1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"
  0 bojevima na sektoru Pljevalja, Nikšića i Podgorice (tom III, knj.
  5, dok. br. 154).

607. Obavještenje italijanskog Generalštaba kraljevske vojske od 26.

  aprila 1943. god. o traženju da njemačke jedinice izvrše prodor
  p r e m a onsiednutom garnizonu Foča i naređenje da italijanske j e -
  dinice divizije „Taurinense" učestvuju u toj operaciji (tom IV, knj.
  12, dok. br. 270).

608. Dnevni izvještaj K o m a n d e italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od '-6. ar>rila 1943. god. o borbama nrotiv jedinica NOV u H e r c e -
  govini (tom IV, knj. 12, dok. br. 272).

609. Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 26. aprila

  1943. god. o borbama četnika protiv jedinica NOV u Hercegovini
  1 Crnoj Gori (tom IV, knj. 12, dok. br. 273).

610. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 26. april

  1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"
  o bojevima na sektoru Pljevalja, Zabljaka i Nikšića (tom III, knj.
  5, dok. br. 155).

611. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 27.

  aprila 1943. god. o operacijama za deblokadu Foče (tom IV, knj.
  12, dok. br. 274).

524

  /

612. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 27.

   aprila 1943. god. o napadu jedinica NOV na italijanske jedinice
   kod Kobilje Glave (tom IV, knj. 12, dok. br. 275).

613. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 27. aprila 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Herce-
   govini (tom IV, knj. 12, dok. br. 276).

614. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 27. april

   1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"
   o bojevima oko Nikšića (tom III, knj. 5, dok. br. 156).

615. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 28. aprila 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Herce-
   govini (tom IV, knj. 12, dok. br. 278).

616. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 28. april

   1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"
   o pomjeranju i rasporedu četničkih snaga na sektoru Žabljaka,
   Nikšića i Podgorice (tom III, knj. 5, dok. br. 157).

617. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 29. aprila 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Herce-
   govini (tom IV, knj. 12, dok. br. 280).

618. Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira od 29. aprila 1943. god.

   0 gubicima četnika majora Baćovića u borbama protiv jedinica
   NOV u Hercegovini (tom IV, knj. 12, dok. br. 281).

619. Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 29. aprila

   1943. god. o borbama četnika protiv jedinica NOV u Hercegovini
   1 situaciji u Hercegovini (tom IV, knj. 12, dok. br. 282).

620. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 29. april

   1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"
   o bojevima na sektoru Nikšića (tom III, knj. 5, dok. br. 158).

621. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 30. aprila 1943. god. o borbama- protiv jedinica NOV u Herce-
   govini (tom IV, knj. 12, dok. br. 284).

622. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 30. april

   1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"
   o bojevima na sektoru Kolašina i Nikšića (tom III, knj. 5, dok.
   br. 159).

623. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 30.

   travnja 1943. god. o zauzeću Oštarija od strane dijelova Druge NOU
   brigade (tom V, knj. 14, dok. br. 186).

624. Pregled gubitaka Jedanaestog armijskog korpusa u aprilu 1943.

   godine (tom VI, knj. 5, prilog br. 5).

625. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 1. maj

   1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"
   o bojevima u rejonu Žabljaka, Kolašina i Nikšića (tom III, knj. 5,
   dok. br. 160).

626. Direktive Komande Jedanaestog armijskog korpusa od 1. maja

   1943. god. komandantima specijalnih bataljona o zadacima i tak-
   tici (tom VI, knj. 6, dok. br. 73).
                                   525
 775. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa
   od 1. juna 1943. god o borbama protiv jedinica NOV u istočnoj

Bosni i Hercegovini (tom IV, knj. 14, dok. br. 114). 628. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od

   1. svibnja 1943. god. o akciji čišćenja u zoni Srednja, Sitno i Zrno-
   vica (tom V, knj. 15, dok. br. 111).

629. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 1.

   svibnja 1943. god. o napadu dijelova Seste divizije na klanac Vra-
   ta (tom V, knj. 15, dok. br. 112).

630. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

   od 2. svibnja 1943. god. o napadu dijelova Splitskog NOP odreda
   na stražu za zaštitu pruge kod Klisa (tom V, knj. 15, dok. br. 114).

631. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 2. maj

   1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"
   o napadu Narodnooslobodilačke vojske na uporište Javorak i ulas-
   ku njemačkih jedinica u Brodarevo (tom III, knj. 5. dok. br. 161).

632. Izveštaj Komande pešadijske divizije „Isonzo" od 2. maja 1943.

   god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o napadu partizan-
   skih brigada na garnizone Mokronog, St. Rupert i Rakovnik (tom
   VI, knj. 6, dok. br. 75).

633. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 2. maja 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercego-
   vini (tom IV, knj. 13, dok. br. 151)

634. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od

   3. svibnja 1943. god. o čišćenju u zoni Srednja kod Omiša (tom V,
   knj. 13, dok. br. 120).

635. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 3. maj

   1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"
   o pobjedi Narodnooslobodilačke vojske na Javorju i saradnji sa
   četnicima i separatistima (tom III, knj. 5, dok. br. 162).

636. Izveštaj Komande pešadijske divizije „Isonzo" od 3. maja 1943.

   god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o akciji u dolini
   Mirne (tom VI, knj. 6, dok. br. 76).

637. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 3. maja 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercego-
   vini (tom IV, knj. 13, dok. br. 154).

638. Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 3. maja

   1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini (tom IV,
   knj. 13, dok. br. 156).

639. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 4. maj

   1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"
   o povlačenju italijanskih jedinica prema Nikšiću i o novom raspo-
   redu četničkih snaga (tom III, knj. 5, dok br. 163).

640. Izveštaj Karabinijerske grupe Gorica od 4. maja 1943. god. Ko-

   mandi kraljevskih karabinijera Jedanaestog armijskog korpusa o
   rezultatima čišćenja planine Golobar i Javornik (tom VI, knj. 6
   dok. br. 78).

526

 775. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa
  od 1. juna 1943. god o borbama protiv jedinica NOV u istočnoj

Bosni i Hercegovini (tom IV, knj. 14, dok. br. 114). 642. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 5.

  svibnja 1943. god. o dejstvu dijelova Prve NOU brigade u zoni
  Sušanj (tom V, knj. 15, dok. br. 125).

643. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 5. maj

   1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija —  Dalmacija"
  o napadu NarodnooslobodUačke vojske na četnike oko    Kovrena i
   napredovanju prema Nikšiću (tom III, knj. 5, dok. br.  164).

644. Izveštaj pedašijske divizije „Isonzo" od 5. maja 1943. god. Koman-

   di Jedanaestog armijskog korpusa o završenom čišćenju doline
   Mirne (tom VI, knj. 6, dok. br. 79).

645. Izvještaj komandanta Više komande oružanih snaga „Slovenija

  — Dalmacija" od 5. maja 1943. god. o održanom sastanku sa ko-
  mandantom njemačkih snaga za Jugoistok (tom IV, knj. 13, dok.
   br. 160).

646. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 5. maja 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercego-
   vini (tom IV, knj. 13, dok. br. 161).

647. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 6.

   svibnja 1943. god. o jačini ustaško-domobranskih jedinica na Pagu
   (tom V, knj. 15, dok. br. 129).

648. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 6. maj

   1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — Dalmaci-
   ja" o bojevima na prostoriji Bijelog Polja, Kolašina i Nikšića (tom
   III, knj. 5, dok. br. 165).

649. Izveštaj pešadijske divizije „Isonzo" od 6. maja 1943. god. Koman-

   di Jedanaestog armijskog korpusa o sukobu sa partizanima u zo-
   ni Pribanci (tom VI, knj 6, dok. br. 80).

650. Naređenje Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 6.

   maja 1943. god. za odbranu južne Hercegovine (tom IV, knj. 13,
   dok. br. 164).

651. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 6. maja 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercego-
   vini (tom IV, knj. 13, dok. br. 165).

652. Izvještaj Komande italijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

   od 7. svibnja 1943. god. o akciji talijanskih snaga u zoni Cista
   (tom V, knj. 15, dok. br. 132).

653. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 7.

   svibnja 1943 god. o talijanskoj akciji u zoni Ogulina i Karlovca
   (tom V, knj 15, dok. br. 133).

654. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 7. maj

   1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"
   o napredovanju partizanskih snaga u okolini Nikšića (tom III, knj.
   5, dok. br. 166).
                                   527

655. Naređenje Komande Jedanaestog armijskog korpusa od 7. maja

   1943. god. za promenu rasporeda podređenih jedinica (tom VI, knj.
   6, dok. br. 81).

656. Izveštaj Komande Karabinijerske stanice Gorica od 7. maja 1943.

   god. Goričkoj kvesturi o napadu partizana na kasarnu u Čepova-
   nu (tom VI, knj. 6, dok br. 82)

657. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 8. maj

   1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"
   o dolasku Narodnooslobodilačke vojske u Mojkovac i manjim po-
   kretima i akcijama na prostoriji oko Nikšića (tom III, knj. 5, dok.
   br. 167).

658. Izveštaj Komande Jedanaestog armijskog korpusa od 8. maja 1943.

   goa. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija" o
   napadu partizana na garnizon Vinica (tom VI, knj. 6, dok. br. 83).

659. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 8. maja 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercego-
   vini (tom IV, knj. 13, dok. br. 168).

660. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa od 9. maja

   1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — Dalmaci-
   ja" o odlaganju operacije u zoni Nikšića (tom III, knj. 5, dok.
   br. 168).

661. Izveštaj Komande pešadijske divizije „Isonzo" od 9. maja 1943.

   god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o sukobu sa parti-
   zanima kod Pribanaca (tom VI, knj. 6, dok. br. 84).

662. Izvještaj Više komande oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"

   od 9. maja 1943. god. o rezultatu sastanka održanog između gene-
   rala Robottia i generala Lohra u Zagrebu (tom IV, knj. 13, dok.
   br. 172).

663. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 9. maja 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercego-
   vini (tom IV, knj 13, dok. br 173).

664. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 9.

   maja 1943. god. o pripremama za operacije protiv jedinica NOV na
   području Nikšića (tom IV, knj. 13, dok. br. 174).
665. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 11. maj
   1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"
   o napadu Narodnooslobodilačke vojske na jednu italijansku auto-
   -kolonu (tom III, knj. 5. dok. br. 169).
666. Obavještenje Vrhovne komande italijanske vojske od 11. maja
   1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija'
   o učešću jedinica Šestog armijskog korpusa u Crnoj Gori na
   ohezbeđenju linije Podgorica — Nikšić — Bileća (tom III, knj. 5,
   dok. br. 170).
667. Izveštaj Goričke kvesture od 11. maja 1943. god. Ministarstvu unu-
   trašnjih poslova o čišćenju zone Tolminski Lom (tom VI, knj. 6,
   dok. br. 85).
528

668. Naređenje italijanskog Generalštaba kraljevske vojske od 11. m a -

   ja 1943. god. da trupe italijanskog Šestog armijskog korpusa sa-
   dejstvuju jedinicama Četrnaestog armijskog korpusa u operacija-
   ma protiv jedinica NOV u Crnoj Gori (tom IV, knj. 13, dok.
   br. 178).

669. Izvještaj Više komande oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"

   od 11. maja 1943. god. o izdatom naređenju Komande Šestog armij-
   kog korpusa za izvođenje operacija protiv jedinica NOV (tom IV,
   knj. 13, dok. br. 180).

670. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 11.

   maja 1943. god. o izvođenju operacija za deblokadu Foče (tom IV,
   knj. 13, dok. br. 181).

671. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 11. maja 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercego-
   vini (tom IV, knj. 13, dok. br. 182).
672. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 12. m a j
   1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"
   o bojevima oko Bijelog Polja i Nikšića (tom III, knj. 5, dok.
   br. 171).
673. Izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa od 12. maja 1943.
   god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija" o
   rezultatima razgovora sa guvernerom Crne Gore po pitanju ras-
   poreda italijanskih snaga na teritoriji Crne Gore i Hercegovine
   (tom III, knj. 5, dok. br. 172).
674. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 12.
   svibnja 1943. god. o borbama na sektoru Krivog Puta i Sušnja
   (tom V, knj. 15, dok. br. 145).
675. Izvještaj K o m a n d e pešadijske divizije „Isonzo" od 12. maja 1943.
   god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o akciji u zoni A j -
   dovec (tom VI, knj. 6, dok. br. 86).
676. Izveštaj Goričke kvesture od 12. maja 1943. god. o rezultatima čiš-
   ćenja zone Tolminski L o m (tom VI, knj. 6, dok. br. 87).
677. Izveštaj Kraljevskog odeljenja granične službe j a v n e bezbednosti
   Podbrdo od 12. maja 1943. god. Goričkoj kvesturi o napadu parti-
   zana na grupu alpinaca u selu Livek (tom VI, knj. 6, dok. br. 88).
678. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 13. maj
    1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"
    o borbama u rejonu Bijelog Polja i Nikšića (tom III, knj. 5, dok.
    br. 173).
 679. Izvještaj Više komande oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"
    od 13. maja 1943. god. Vrhovnoj komandi italijanske vojske o sta-
    vljanju dijelova Šestog armijskog korpusa pod komandu Četrna-
    estog armijskog korpusa (tom III, knj. 5, dok. br. 174).
 680. Naređenje Više komande oružanih snaga „Slovenija — Dalmaci-
    ja" od 13. maja 1943. god. Komandi Šestog armijskog korpusa za
    zatvaranje izlaza iz zone Njegoša ka Trebinju i Grahovu (tom III,
    knj. 5, dok. br. 175).
 34 Zbornik, tom XIII, k n j . 3
                                    529

681. Operativni izvještaj Komande pešadijske divizije „Isonzo" od 13.

  maja 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o akciji
  u zoni Zagorica — Dobrnič (tom VI, knj. 6, dok. br. 89).

682. Izvještaj Više komande oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"

  od 13. maja 1943. god. o organizovanom sadejstvu između trupa
  Šestog i Četrnaestog armijskog korpusa (tom IV, knj. 13, dok.
  br. 189).

683. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od

  14. svibnja 1943. god. o napadu dijelova Cetinskog NOP odreda
  na rudnik Košute (tom V, knj. 15, dok. br. 151).

684. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 14. maj

  1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — Dalmaci-
  ja" o bojevima u rejonima Pljevlja, Nikšić, Podgorica (tom III,
  knj. 5, dok. br 176).

685. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 14.

  maja 1943. god. o nastupanju njemačkih trupa prema Trnovu
  (tom IV, knj. 13, dok. br. 193).

686. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 15. maj

  1943. god. Komandi Druge armije o borbama italijanskih i njemač-
  kih trupa oko Bijelog Polja i Šahovića (tom III, knj. 5, dok.
  br. 177).

687. Operativni izveštaj Komande pešadijske divizije „Isonzo" od 15.

  maja 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o akciji
  u zoni Catež — Tihaboj — Sv. Križ (tom VI, knj. 6, dok. br. 90).

688. Izveštaj Komande granične straže Jedanaestog armijskog korpusa

  od 15. maja 1943. god. Goričkoj prefekturi o akcijama u zoni Kal
  — Kolovrat (tom VI, kni. 6, dok. br. 91).

689. Izvještaj Više komailde oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"

  od 15. maja 1943 god. o nastupanju SS divizije „Princ Eugen"
  kroz Hercegovinu bez saglasnosti sa italijanskom komandom (tom
  IV, knj. 13, dok. br. 197).

690. Zahtjev Više komande oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"

  od 15. maja 1943. god. da SS divizija „Princ Eugen" obustavi dalje
  pokrete kroz Hercegovinu (tom IV, knj. 13, dok. br. 198).

691. Izvještaj Komande italijanske Druge armije od 15. maja 1943. god.

  0 nastupanju njemačkih divizija kroz Hercegovinu, Crnu Goru i
  Sandžak (tom IV, knj. 13, dok. br. 199).

692. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 15.

  maja 1943. god. o nastupanju njemačkih trupa kroz Hercegovinu
  1 koncentraciji četnika u Gacku (tom IV, knj. 13, dok. br. 200).

693. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 15.

  maja 1943. god. o napadu jedinica NOV na Ravno i povlačenju
  četnika (tom IV, knj. 13, dok. br. 201).

694. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 15. maja 1943. god. o nastupanju njemačkih jedinica kroz Herce-
  govinu (tom IV, kn]. 13, dok. br. 202).

530 695. Dnevni izvještaj K o m a n d e Šestog armijskog korpusa za 16. m a j

   1943. god. Komandi Druge armije o rasporedu snaga i dolasku n o -
   v i h njemačkih, bugarskih i italijanskih jedinica na sektor P l j e v a -
   lja i Podgorice (tom III, knj. 5, dok. br. 178).

696. Izvještaj Komande pešadijske divizije „Isonzo" od 16. maja 1943.

   god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o završetku akcije
   u zoni Catež — Tihaboj — Sv. Križ (tom VI, knj. 6, dok. br. 92).

697. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 16.

   svibnja 1943. god. o otporu dijelova Seste NOU brigade u zoni Za-
   vid — Iličići i o zračnoj aktivnosti (tom V, knj. 15, dok. br. 155).

698. Izvještaj K o m a n d e italijanskog Šestog armijskog korpusa od 16.

   maja 1943. god. o poljuljanom prestižu zbog upada SS divizije
   „Princ Eugen" u Hercegovinu (tom IV, knj. 13, dok. br. 206).

699. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 16.

   maja 1943. god. o dolasku njemačke 373. divizije na područje Š i -
   roki Brijeg — Imotski — Ljubiški (tom IV, knj. 13, dok. br. 207).

700. Dnevni izvještaj K o m a n d e italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 16. maja 1943. god. o situaciji u Hercegovini (tom IV, knj. 13,
   dok. br 208).
701. Dnevni izvještaj K o m a n d e Šestog armijskog korpusa za 17. maj.
   1943. god. Komandi Druge armije o pokretima njemačkih jedinica
   od Sandžaka i bojevima italijanskih jedinica u rejonu Podgorice
   (tom III, knj. 5, dok. br. 179).
702. Naređenje Više komande oružanih snaga „Slovenija — Dalmaci-
   ja" od 17. maja 1943. god. da se ne izvrši razoružanje četnika
   (tom IV, knj. 13, dok. br. 213).
703. Izvještaj Odeljenja za vezu italijanskog Ministarstva inostranih
   poslova pri Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — D a l m a -
   cija" od 17. maja 1943. god. o izvođenju operacije „Schwarz" od
   strane njemačkih trupa na teritoriji Hercegovine, Crne Gore i
   Sandžaka bez obavještenja i pristanka italijanskih komandi (tom
   IV, knj. 13, dok. br. 214).
704. Izvještaj K o m a n d e italijanskog Šestog armijskog korpusa od 17.
   maja 1943. god. o prepisci Komande SS divizije „Princ Eugen" i
   komandi italijanskih jedinica u vezi sa nastupanjem njemačkih
   trupa kroz Hercegovinu (tom IV, knj. 13, dok br. 215)
705. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa
   od 18. svibnja 1943. god. o sukobu sa dijelovima Splitskog N O P
   odreda u zoni Pribude i Milešina i o naklonjenosti stanovnika
    prema Narodnooslobodilačkoj vojsci (tom V, knj. 15, dok. br. 159).
706. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 18. m a j
    1943. god. Komandi Druge armije o bojevima u rejonu Bijelog P o -
    lja i Podgorice (tom III, knj. 5, dok. br. 180).
707. Izveštaj Odeljenja j a v n e bezbednosti Tolmin od 18. m a j a 1943.
    god. Goričkoj kvesturi o napadu partizana na kamion vojnika kod
    Kobarida (tom VI, knj. 6, dok. br. 94).
34»
                                     5 31

708. Dnevni izvještaj Komande talijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 18. maja 1943. god. o situaciji u Hercegovini (tom IV, knj. 13,
  dok. br. 220).

709. Izvještaj K o m a n d e italijanske divizije „Marche" od 18. m a j a 1943.

  god. o događajima koji su se desili od 13. do 22. februara prilikom
  napada jedinica NOV na garnizone u dolini Neretve (tom IV, knj.
  13, dok. br. 223).

710. Izvještaj Kraljevske italijanske misije u Hrvatskoj od 18. maja

  1943. god. u vezi sa operacijom „Schwarz" (tom IV, knj. 13, dok.
  br. 227).

711. Dnevni izvještaj K o m a n d e Šestog armijskog korpusa za 19. maj

  1943. god. Komandi Druge armije o bojevima na sektoru Bijelog
  Polja, Kolašina i Podgorice (tom III, knj. 5, dok. br. 181).

712. Izvještaj K o m a n d e talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

  od 19. februara 1943. god. o napadu jedinica NOV na četnike ü
  zoni Jelino Polje (tom V, knj. 15, dok. br. 161).

713. Izvještaj K o m a n d e pešadijske divizije „Isonzo" od 19. maja 1943.

  god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o napadu partizana
  na voz kod Uršnih Sela i rušenju pruge u dolini Mirne (tom VI
  knj. 6, dok. br. 95).

714. Izvještaj Grupe karabinijera Trst od 19. maja 1943. god. Komandi

  karabinijera Jedanaestog armijskog korpusa o napadu partizana
  na kamion vojnika kod Stjaka (tom VI, knj. 6, dok. br. 96).

715. Naređenje Više komande oružanih snaga „Slovenija — Dalmaci-

  ja" od 19. maja 1943. god. o stavu prema četnicima sjeverno od
  linije Stolac — Bileća (tom IV, knj. 13, dok. br. 228).

716. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 19.

  maja 1943. god. o nastupanju njemačkih trupa u pravcu Bileće
  (tom IV, knj. 13, dok. br. 229).

717. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 19. maja 1943. god. o situaciji u Hercegovini (tom IV, knj. 13,
  dok. br. 230).

718. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 20. maj

  1943. god. Komandi Druge armije o stanju njemačkih i italijanskih
  snaga na komunikaciji Podgorica — Kolašin (tom III, knj. 5, dok.
  br. 182).

719. Izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa od 20. maja 1943.

  god. Stabu Četrnaestog armijskog korpusa o nastupanju njemač-
  kih jedinica od Vilusa ka Nikšiću (tom III, knj. 5, dok. br. 183).

720. Izvještaj glavnog inspektora policije Trst od 20. maja 1943. god.

  Goričkoj prefekturi o rezultatima čišćenja doline Soče (tom VI, knj.
  6, dok. br. 97).

721. Obavještenje K o m a n d e Šestog armijskog korpusa od 20. m a j a 1943.

  god. o naređenju italijanske Vrhovne komande da italijanske tru-
  pe ne sarađuju sa Nijemcima u operacijama protiv četnika (tom
  IV, knj. 13, dok. br. 236).

5 32 722. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 20. maja 1943. god. o situaciji u Hercegovini (tom IV, knj. 13,
  dok. br 237).

723. Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 20. svibnja 1943.

  god. o dejstvima talijanskih jedinica u zoni Bosiljeva i Ogulina
  (tom V, knj. 15, dok. br. 163).

724. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 21. m a j

  1943. god. Komandi Druge   armije o rasporedu njemačkih i itali-
  janskih jedinica na sektoru  Pljevlja — Tulovo i dolazak njemačke
  divizije „Princ Eugen" na   sektor Nikšić (tom III, knj. 5, dok.
  br". 184).

725. Naređenje Štaba Šestog armijskog korpusa od 21. maja 1943. god.

  Štabu sektora Kotora i Dubrovnika za zatvaranje prilaza prema
  Vilusima, Grahovu i Trebišnjici (tom III, knj. 5, dok. br. 185).

726. Izveštaj Komande pešadijske divizije „Isonzo" od 21. maja 1943.

  god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o akciji u zoni Tre-
  belno (tom VI, knj. 6, dok. br. 98).

727. Izvještaj Komande trupa Crne Gore o sastanku održanom 21. maja

  1948. god. u Podgorici između komandanta italijanskog Četrnaestog
  armijskog korpusa i predstavnika Komande njemačkih trupa u
  Hrvatskoj u vezi sa operacijom „Schwarz" (tom IV, knj. 13, dok.
  br. 240).

728. Naređenje Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 21.

  maja 1943. god. za posijedanje položaja Pod Han — Grkovac i r.
  Trebišnjica (tlom IV, knj. 13, dok. br. 241).

729. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 22. maj

  1943. god. Komandi Druge armije o bojevima oko Nikšića (tom
  III, knj. 5, dok br. 186).

730. Obavještenje Štaba Druge armije od 22. maja 1943. god. Štabu

  Šestog armijskog korpusa o prebacivanju divizije „Marche" iz zo-
  ne Mostara na teritoriju Crne Gore (tom III, knj. 5, dok. br. 187).

731. Izveštaj Karabinijerske grupe Gorica od 22. maja 1943. god K o -

  mandi karabinijera Jedanaestog armijskog korpusa o čišćenju zo-
  ne Mija — Kobarid — Zaga i borbi na planini Božca (tom VI, knj.
  6, dok. br. 99).

732. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 22. m a -

  ja 1943. god. o borbi kod Mrkoplja (tom V, knj. 15, dok. br. 167).

733. Naređenje italijanskog Generalštaba kraljevske vojske od 22. maja

  1943. god za povlačenje divizije „Marche" iz zone Mostara i upu-
  ćivanje italijanskih jedinica iz Hercegovine u Crnu Goru u vezi s
  operacijom „Schwarz" (tom IV, knj. 13, dok. br. 244).

734. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 22. maja 1943. god. o situaciji u Hercegovini (tom IV, knj. 13,
  dok. br. 245).
                                   533

735. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 23. maj

   1943. god. Komandi Druge armije o bojevima njemačkih i itali-
   janskih jedinica na prostoriji Kolašin — Andrijevica i Nikšić (tom
   III, knj. 5, dok. br. 188).

736. Naređenje Štaba Šestog armijskog korpusa od 23. maja 1943. god.

   potčinjenim jedinicama za predislokaciju (tom III, knj. 5, dok.
   br. 189).

737. Izvještaj Više komande oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"

   od 23. maja 1943. god. o upućivanju jedinica iz Hercegovine u
   Crnu Goru u vezi sa operacijom „Schwarz" (tom IV, knj. 13, dok.
   br. 248).

738. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 23. maja 1943. god. o situaciji u Hercegovini (tom IV, knj. 13,
   dok. br. 249).

739. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 24.

   svibnja 1943. god. o akciji jedinica divizije „Re" na Žutu Lokvu i
   o napadu dijelova Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske na Go-
   mirje (tom V, knj. 15, dok. br. 176).

740. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

   od 24. svibnja 1943. god. o pokretu jedinica NOV iz zone Livna
   prema Mostaru i o napadu na Unešić (tom V, knj. 15, dok. br. 177).

741. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 24. maj

   1943. god. Komandi Druge armije o obrazovanju grupe bataljona u
   dolini rijeke Zete i u zoni Lijeve Rijeke (tom III, knj. 5, dok.
   br. 190).

742. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 25. maj

   1943. god. Komandi Druge armije o rasporedu jedinica divizije
   „Princ Eugen" i povratku puka „Brandenburg" u Sandžak (tom
   III, knj. 5, dok. br. 191).

743. Izveštaj Komande pešadijske divizije „Isonzo" od 25. maja 1943.

   god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o borbi na Tolstom
   Vrhu i napadu partizana na patrolu kod Birčne Vasi (tom VI, knj.
   6, dok. br. 100).

744. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 25.

   svibnja 1943. god. o borbi protiv Četvrte NOU brigade u zoni Senj
   — Vratnik (tom V, knj. 15, dok. br. 181).
745. Dopis komandanta Više komande oružanih snaga „Slovenija —
   Dalmacija" od 25. maja 1943. god. o novom rasporedu jedinica Še-
   stog armijskog korpusa (tom IV, knj. 13, dok. br. 254).
746. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa
   od 25. maja 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercego-
   vini i Crnoj Gori (tom IV, knj. 13, dok. br. 255).

747. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 25.

   maja 1943. god. o događajima koji su se desili u februaru mjesecu
   prilikom napada jedinica NOV na italijanske garnizone u dolini
   Neretve (tom IV, knj. 13, dck. br. 256).
534

748. Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 25.

  maja 1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — D a l -
  macija" o borbi „Nap 24" sa partizanima u blizini S m r s k e kod M a -
  karske (tom VIII, knj. 1, dok. br. 211).

749. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 26. m a j

  1943. god. Komandi Druge armije o dolasku desnog krila 118. n j e -
  mačke divizije u Celebić i Pete borbene grupe 369. divizije u P o -
  pov Do (tom III, knj. 5, dok. br. 192).

750. Izveštaj K o m a n d e pešadijske divizije „Isonzo" od 26. maja 1943.

  god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o sukobu sa parti-
  zanima na Tolstom Vrhu (tom VI, knj. 6, dok. br. 101).

751. Obavještenje Više komande oružanih snaga „Slovenija — D a l m a -

  cija" od 26. maja 1943. god. o učešću italijanskih jedinica u opera-
  ciji „Schwarz" (tom IV, knj. 13, dok. br. 259).

752. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 27. m a j

  1943. god Komandi Druge armije o povlačenju 118. i 369. njemačke
  divizije od Meljaka i Čelebića i o hapšenju četničkih vođa (tom
  III, knj. 5, dok. br. 193).

753. Izvještaj K o m a n d e talijanskog Petog armijskog korpusa od 27.

  svibnja 1943. god. o napadu dijelova Četvrte NOU brigade na Go-
  ljak i o uznemiravanju jedinica divizije „Macerata" (tom V, knj.
  15, dok. br. 184).

754. Dnevni izvještaj K o m a n d e Šestog armijskog korpusa za 28. m a j

  1943. god. Komandi Druge armije o pokretu jedinica divizije
  „Princ Eugen" i drugih (tom III, knj. 5, dok. br. 194).

755. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

  od 28. svibnja 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na
  carinsku stražu u Perkoviću i na selo Neorić (tom V, knj. 15, dok.
  br. 188)

756. Izveštaj K o m a n d e Jedanaestog armijskog korpusa od 28. maja

  1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija — Dalmacija"
  0 pronalaženju tehničkog i propagandnog materijala u Ljubljani
  1 partizanskom napadu na belogardističku posadu u Planini (tom
  VI, knj 6, dok. br. 102).

757. Dnevni izvještaj K o m a n d e italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 28. maja 1943. god o situaciji u Hercegovini (tom IV, knj. 13,
  dok. br. 267).

758. Izvještaj K o m a n d e talijanskog Petog armijskog korpusa od 29.

  svibnja 1943. god. o polasku kolone Kuraja sa Paga u Lukovo Š u -
  garje i bombardovanju Prokika i Žute Lokve (tom V, knj. 15, dok.
  br. 193).

759. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 29. maj

  1943. god. Komandi Druge armije o pokretima i bojevima n j e m a č -
  kih i italijanskih jedinica (tom III, knj. 5, dok. br. 196).

760. Izveštaj K o m a n d e pešadijske divizije „Isonzo" od 29. maja 1943.

  god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o sukobu sa parti-
  zanima kod Ornuške Vasi (tom VI, knj. 6, dok. br. 103).
                                   535

761. Dopis italijanskog Glavnog generalštaba Kraljevske vojske od 29.

   maja 1943. god. o prepisci vođenoj u vezi sa operacijama njemač-
   kih jedinica u Hercegovini i Crnoj Gori (tom IV, knj. 13, dok.
   br. 269).

762. Dnevni izvještaj K o m a n d e Šestog armijskog korpusa od 30. maja

   1943 god. Komandi Druge armije o bojevima njemačkih i italijan-
   skih jedinica na sektoru Pljevalja, Šavnika i Nikšića (tom III,
   knj. 5, dok. br. 197).

763. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 30. maja 1943. god. o situaciji u Hercegovini (tom IV, knj. 13,
   dok. br. 273).

764. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa od 31. maja

   1943. god. Komandi Druge    armije o rasporedu i bojevima njemač-
   kih i italijanskih jedinica   na sektoru Pljevalja, Šavnika, Nikšića
   i Kolašina (tom III, knj. 5,   dok. br. 198).

765. Izvještaj K o m a n d e talijanskog Petog armijskog korpusa od 31.

   svibnja 1943. god. o borbi duž puta Karlobag — Oštarije — Gospić
   (tom V, knj. 15, dok. br. 199).

766. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

   od 31. svibnja 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na
   Neorić (tom V, knj. 15, dok. br. 200).

767. Naređenje italijanskog Generalštaba kraljevske vojske od 31. maja

   1943. god. za preduzimanje inera u cilju sprečavanja proboja j e -
   dinica NOV u Hercegovinu (tom IV, knj. 13, dok. br. 276).

768. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

   od 31. m a j a 1943. god. o situaciji u Hercegovini (tom IV, knj. 13,
   dok. br. 278).

769. Izvještaj Komande trupa Crne Gore od 1. juna 1943. god. Vrhov-

   noj komandi italijanske vojske o izmjeni u rasporedu jedinica
   na području svoje komande (tom III, knj. 5, dok. br. 199).

770. Izvještaj K o m a n d e talijanskog Petog armijskog korpusa od 1. lip-

   nja 1943. god. o zračnoj aktivnosti i dejstvima jedinica NOV i
   PO Hrvatske južno od rijeke Kupe (tom V, knj. 16, dok. br. 111).
771. Dnevni izvještaj K o m a n d e Šestog armijskog korpusa za 1. juni
   1943. god. Komandi Druge armije o bojevima na sektoru rijeke
   Pive (tom III, knj. 5, dok. br. 200).
772. Izvještaj Karabinijerske stanice Trebnje od 1. juna 1943. god.
   o prekidu pruge i z m e đ u Trebnja i Gomile i napadu na voz (tom
   VI, knj. 6, dok. br. 105).

773. Zahtjev Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" od

   1. juna 1943. god. da ustaško-domobranske jedinice ostanu u Bi-
   leći i Stocu (tom IV, knj. 14, dok. br. 112).
774. Izvještaj K o m a n d e italijanskog Šestog armijskog korpusa od 1.
   juna 1943. god. o koncentraciji divizije „Marche" na prostoriji
   Bileća—Trebinje (tom IV, knj. 14, dok. br. 113).
536

775. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 1. juna 1943. god o borbama protiv jedinica NOV u istočnoj
  Bosni i Hercegovini (tom IV, knj. 14, dok. br. 114).

776. Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 1. juna

  1943. god. o rasporedu njemačkih i italijanskih snaga (tom IV,
  knj. 14, dok. br. 116).

777. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 2. juni

  1943. god. o bojevima protiv snaga NOVJ na sektoru Šavnika
  (tom III, knj. 5, dok. br. 201).

778. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 2. juna 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercego-
  vini (tom IV, knj. 14, dok. br. 118).

779. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 3. juni

  1943. god. Komandi Druge armije o rasporedu italijanskih i nje-
  mačkih divizija u Crnoj Gori (tom III, knj. 5, dok. br. 202).

780. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

  od 3. lipnja 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na
  kvislinške formacije (tom V, knj. 16, dok. br. 119).

781. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od

  4. lipnja 1943. god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske u
  Dalmaciji (tom V, knj. 16, dok. br. 123).

782. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 4. juni

  1943. god. Komandi Druge armije o pripremi protivnapada u
  pravcu Mratinja i premještanju Prve divizije u Šavnik (tom III,
  knj. 5, dok. br. 203).

783. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 4. juna 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Crnoj
  Gori i Hercegovini (tom IV, knj. 14, dok. br. 124).

784. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 5. juni

  1943. god. Komandi Druge armije o bojevima između Pive i S u -
  tjeske (tom III, knj. 5, dok. br. 204).

785. Izveštaj Komande pešadijske divizije „Isonzo", od 5. juna 1943.

  god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o čišćenju zone
  Catež (tom VI, knj. 6, dok. br. 106).

786. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 5. juna" 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Crnoj
  Gori i Hercegovini (tom IV, knj. 14, dok. br. 128).

787. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa od 6. juna

  1943. god. Komandi Druge armije o toku operacija na sektoru
  Sutjeske (tom III, knj. 5, dok. br. 205).

788. Izveštaj Komande pešadijske divizije „Isonzo" od 6. juna 1943.

  god. Komandi Jedanaestog armijskog korousa o borbi u zoni
  Trebnje—Mirna—Catež (tom VI, knj. 6, dok. br. 108).

789. Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od

  7. juna 1943. god. Komandi Druge armije o napadu partizana na
  jedan vojni avion u blizini o. Celice (tom VIII, knj. 1, dok. br.
  212).
                                 537

790. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 7. juni

  1943. god. Komandi Druge armije o bojevima na sektoru između
  Sutjeske i P i v e i sjeverno od Komarnice (tom III, knj. 5, dok. br.
  206).

791. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 7. juna 1943. god. o borbama jedinica NOV u Hercegovini (tom
  IV, knj. 14, dok. br. 133).

792. Izveštaj Komande Osme armije od 8. juna 1943. god. General-

  štabu italijanske suvozemne vojske o napadu partizana na ita-
  lijansku patrolu kod Trtnika (tom VI, knj. 6, dok. br. 109).

793. Izveštaj Komande pešadijske divizije „Isonzo" od 8. juna 1943.

  god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o čišćenju zone
  Catež (tom VI, knj. 6, dok. br. 110).

794. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 8. juna 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Herce-
  govini (tom IV, knj. 14, dok. br. 138).

795. Izvještaj K o m a n d e talijanskog Petog armijskog korpusa od 9.

  lipnja 1943. god. o napadu jedinica Osme divizije Prvog korpusa
  NOV i PO Hrvatske na Josipdol i Oštarije (tom V, knj. 16, dok.
  br. 140).

796. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

  od 9. lipnja 1943. god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske
  u Dalmaciji (tom V, knj. 16, dok. br. 142).

797. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 9. juni

  1943. god. Komandi Druge armije o rezultatima bojeva oko T j e n -
  tišta i sjeverozapadno od Durmitora (tom III, knj. 5, dok. br. 207).

798. Izveštaj K o m a n d e pešadijske divizije " „Isonzo" od 9. juna 1943.

  god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o čišćenju zone
  Dobrnič—Dobrava—Vrbovec (tom VI, knj. 6, dok. br. 111).

799. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 9. juna 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercego-
  vini (tom IV, knj. 14, dok. br. 142).

800. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 10.

  lipnja 1943. god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na
  području divizije „Macerata" (tom V, knj. 16, dok. br. 145).

801. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 10. juni

  1943. god. Komandi Druge armije o pritisku jedinica NOVJ na
  njemački obruč oko Sutjeske i pojačanju njemačkih trupa na
  tom sektoru (tom III, knj. 5, dok. br. 208).

802. Izveštaj K o m a n d e pešadijske divizije „Isonzo" od 10. juna 1943.

  god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o čišćenju zone
  Ajdovec—Zužemberk—Dobrnič (tom VI, knj. 6, dok. br. 112).

803. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 10. juna 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Herce-
  govini (tom IV, knj. 14, dok. br. 146).

538 804. Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 10. juna

  1943. god. o borbama njemačkih jedinica protiv NOV u rejonu
  Sutjeske (tom IV, knj. 14, dok. br. 149).

805. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 11.

  lipnja 1943. god. o izviđačkoj djelatnosti i pripremanju napada
  na Žutu Lokvu (tom V, knj. 16, dok. br. 148).

806. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 11. juni

  1943. god. Komandi Druge armije o protivnapadu njemačkih je-
  dinica u dolini Sutjeske (tom III, knj. 5, dok. br. 209).

807. Izveštaj Komande pešadijske divizije „Cacciatori delle Alpi" od

  11. juna 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o
  čišćenju zone Lipoglav i borbi kod Senturja (tom VI, knj. 6,
  dok. br. 113).

808. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 11. juna 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Herce-
  govini (tom IV, knj. 14, dok. br. 150).

809. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 12.

  lipnja 1943. god. o akcijama dijelova divizije „Re" i „Macerata"
   (tom V, knj. 16, dok. br. 150).

810. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

  od 12. lipnja 1943. god. o akcijama jedinica NOV i PO Hrvatske
  u Dalmaciji (tom V, knj. 16, dok. br. 151).

811. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 12. juni

  1943. god. Komandi Druge armije o proboju jedinica NOVJ sje-
  verno od Sutjeske i rasporedu italijanskih, njemačkih i bugarskih
  jedinica (tom III, knj. 5, dok. br. 210).

812. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 12. juna 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Herce-
  govini (tom IV, knj. 14, dok. br. 154).

813. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 13.

  lipnja 1943. god. o napadu dijelova Prve brigade Trinaeste divi-
  zije NOV i PO Hrvatske na Žutu Lokvu (tom V, knj. 16, dok. br.
   154).

814. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od

  13. lipnja 1943. god. o prikupljanju i kretanju jedinica NOV i PO
  Hrvatske i o proteklim borbama u Dalmaciji (tom V, knj. 16,
   dok. br. 155).

815. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 13. juni

   1943. god. Komandi Druge armije o protivnapadu jedinica N a -
  rodnooslobodilačke vojske koje su probile obruč sjeverno od r.
   Sutjeske (tom III, knj. 5, dok. br. 211).

816. Izveštaj Komande pešadijske divizije „Cacciatori delle Alpi" od

   13. juna 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o
  borbama kod Senturja (tom VI, knj. 6, dok. br. 116).

817. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 13. juna 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Herce-
   govini (tom IV, knj. 14, dok. br. 158).
                                  539

818. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 14. juni

  1943. god. Komandi Druge armije o neuspjehu njemačke komande
  u opkoljavanju i uništenju Narodnooslobodilačke vojske na sek-
  toru Sutjeske (tom III, knj. 5, dok. br. 212).

819. Izveštaj Komande Jedanaestog armijskog korpusa od 14. juna

  1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija"
  o borbama u zoni Šenturje (tom VI, knj. 6, dok. br. 117).

820. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 14. juna 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Herce-
  govini (tom IV, knj. 14, dok. br. 162).

821. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

  od 15. lipnja 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV i PO
  Hrvatske u Dalmaciji (tom V, knj. 16, dok. br. 161).

822. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od

  15. lipnja 1943. god. o prikupljanju jedinica Kninskog sektora na
  području Knina i napadu Prvog bataljona Druge NOU brigade
  na Mokro Polje (tom V, knj. 16, dok. br. 162).

823. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 15. juni

  1943. god. Komandi Druge armije o čišćenju terena poslije pro-
  boja jedinica NOVJ na Sutjesci (tom III, knj. 5, dok. br. 213).

824. Izveštaj Komande pešadijske divizije „Cacciatori delle Alpi" od

  15. juna 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o
  akciji u zoni Šenturje—V. Lipljene—Dobrepolje (tom VI, knj. 6,
  dok. br. 118).

825. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 15. juna 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Herce-
  govini (tom IV, knj. 14, dok. br. 165).

826. Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 15. juna

  1943. god. o čišćenju prostora između Sutjeske, Drine i Pive (tom
  IV, knj. 14, dok. br. 168).

827. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

  od 16. lipnja 1943. god. o napadu dijelova Druge NOU brigade
  na Radučić i o borbama protiv četnika u zoni Pađene (tom V,
  knj. 16, dok. br. 165).

828. Izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 16. juni 1943.

  god. Komandi Druge armije o čišćenju zone između P i v e i Dur-
  mitora (tom III, knj. 5, dok. br. 214).

829. Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa

  od 16. juna 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV u Herce-
  govini (tom IV, knj. 14, dok. br. 170).

830. Izveštaj K o m a n d e pešadijske divizije „Cacciatori delle Alpi" od

  17. juna 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o
  akciji u zoni Luče—Ilova Gora—Potok (tom VI, knj. 6, dok. br.
  120).

831. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 17. juni

  1943. god. Komandi Druge armije o rezultatima bojeva na terito-
  riji Crne Gore za v r e m e Pete neprijateljske ofanzive (tom III,
  knj. 5, dok. br. 215).

5 40 832. Izvještaj K o m a n d e Šestog armijskog korpusa za 18. juni 1943.

  godine Komandi Druge armije o rezultatima čišćenja terena po-
  slije proboja jedinica NOVJ na Sutjesci (tom III, knj. 5, dok.
  br. 216).

833. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 19.

  lipnja 1943. god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na
  sektorima divizija „Re" i „Macerata" (tom V, knj. 16, dok. br.
   176).

834. Izveštaj Komande pešadijske divizije „Cacciatori delle Alpi" od

  19. juna 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o
  akciji u zoni Temenica—Moravče—Catež (tom VI, knj. 6, dok. br.
   121).

835. Izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 19. juni 1943.

  god. Komandi Druge armije o čišćenju terena na području Pive,
   Tare, Ceotine i Durmitora (tom III, knj. 5, dok br. 217).

836. Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 20. juna

  1943. god. o dislokaciji njemačke SS divizije „Princ Eugen" u
  Hercegovini (tom IV, knj. 14, dok. br. 182).

837. Izvještaj K o m a n d e talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

  od 21. lipnja 1943. god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske
  u Dalmaciji (tom V, knj. 16, dok. br. 181).

838. Izveštaj Komande Osme armije od 22. juna 1943. god. General-

  štabu italijanske suvozemne vojske o čišćenju zone između Idrijce
  i Rbeča (tom VI, knj. 6, dok. br. 124).

839. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 22.

  lipnja 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske
  na sektorima divizija „Re" i „Macerata" (tom V, knj. 16, dok. br.
  185).

840. Izveštaj K o m a n d e Osme armije od 23. juna 1943. god. General-

  štabu suvozemne vojske o čišćenju teritorije između Nadiže i
  Idrije i o napadu partizana na autobus sa vojnicima kod Mrzle
  Rupe (tom VI, knj. 6, dok. br. 126).

841. Izveštaj Komande Karabinijerske grupe Gorica od 23. juna 1943.

  god. Komandi kraljevskih karab nijera Jedanaestog armijskog
  korpusa o napadu partizana na autobus kod Idrije (tom VI, knj.
  6, dok. br. 127).

842. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 23.

  lipnja 1943. god. o neuspjehu dijelova divizije ,,Re" u borbi pro-
  tiv jedinica NOV i PO Hrvatske (tom V, knj. 16, dok. br. 187).

843. Izveštaj Komande Osme armije od 24. juna 1943. god. General-

  štabu italijanske suvozemne vojske o čišćenju zone Vojsko (tom
  VI, knj. 6, dok. br. 128).

844. Izveštaj Komande Osme armije od 24. juna 1943. god. General-

  štabu italijanske suvozemne vojske o čišćenju teritorije između
  Idrijce i Nadiže (tom VI, knj. 6, dok. br. 129).

845. Izveštaj K o m a n d e Jedanaestog armijskog korpusa od 24. juna

  1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija"
  o borbi kod Tople Rebri (tom VI, knj. 6, dok. br. 130).
                                  541

860. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

   od 3. srpnja 1943. god. o dislokaciji Seste divizije NOV i PO
   Hrvatske i nastavku akcije severno od Knina (tom V, knj. 17,
   dok. br. 107).

861. Naređenje Komande pešadijske divizije „Cacciatori delle Alpi"

   od 3. jula 1943. god. komandama pukova za pripravno stanje u
   vezi sa akcijom u zoni Trebnje (tom VI, knj. 6, dok. br. 134).

862. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 3.

   srpnja 1943. god. o akciji talijanskih i četničkih formacija na
   području Brod-Moravice—Simatovo (tom V, knj. 17, dok. br. 108).

863. Izveštaj Komande pešadijske divizije „Lombardija" od 4. jula

   1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o sukobu sa
   partizanima kod Bojanaca (tom VI, knj. 6, dok. br. 135).

864. Uputstvo komandanta Druge italijanske armije od 4. jula 1943.

   god. o vršenju represalija nad stanovništvom (tom IV, knj. 15,
   dok. br. 173).

865. Obavještenje Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od

   4. jula 1943. god. o povratku jedinica NOV prema Mostaru (tom
   IV, knj. 15, dok. br. 174).

866. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od

   4. srpnja 1943. god. o završetku ustaško-talijanske akcije kod
   Omiša, a akciji čišćenja na zadarskim ostrvima i o nastavku ak-
   cijte severno od Knina (tom V, knj. 17, dok. br. 111).

867. Obavještenje Komande Druge italijanske armije od 5. jula 1943.

   god. o odlasku njemačkih trupa iz pojedinih garnizona Hercego-
   vine u pravcu Sarajeva i privremenom uspostavljanju domobran-
   skog garnizona u Bileći (tom IV, knj. 15, dok. br. 176).

868. Analiza i rezultati operativne delatnosti Jedanaestog armijskog

   korpusa od 6. jula 1943. god. za v e m e od 15. do 30. juna 1943.
   god. (tom VI, knj. 6, dok. br. 137).

869. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

   od 6. srpnja 1943. god. o akciji Talijana i četnika na području
   Omiša, zadarskih ostrva i Knina (tom V, knj. 17, dok. br. 114).
870. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa
   od 6. srpnja 1943. god. o dislokaciji jedinica NOV i PO Hrvatske
   u rejonu Knina i o završetku talijansko-četničke akcije sjeverno
   od Knina (tom V, knj. 17, dok. br. 117).
871. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 7.
   srpnja 1943. god. o akciji u zoni Kuželj (tom V, knj. 17, dok. br.
   119).
872. O b a v j e š t e n j e Komande Druge i t a l i j a n s k e a r m i j e od 8. j u l a 1943.
   god. u vezi sa angažovanjem nemačkih trupa u operaciji „Bio-
   kovo" na liniji Imotski—Livno (tom IV, knj. 15, dok. br. 181).
873. Obavještenje Komande Druge italijanske armije od 8. jula 1943.
   god. o mjestima u Hercegovini koja su posjele njemačke jedinice
   (tom IV, knj. 15, dok. br. 182).
542

874. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 8.

  srpnja 1943. god. o prekidu pruge između ž. stanice Lokve i
  Vrata (tom V, knj. 17, dok. br. 121).

875. Izveštaj Komande Dvadeset četvrtog armijskog korpusa od 9. ju-

  la 1943. god. o aktivnosti ustanika u severnoj Primorskoj (tom VI,
  knj. 6, dok. br. 139).

876. Izvod iz izvještaja Komande Šestog armijskog korpusa od 9. jula

  1943. god. o borbama i kretanju jedinica NOV na području Tre-
  binja (tom IV, knj. 15, dok. br. 184).

877. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od

  10. srpnja 1943. god. o borbi talijanskih jedinica sa dijelovima
  Cetinskog NOP odreda kod Žrnovnice (tom V, knj. 17, dok. br.
   123).

878. Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa o raz-

  mještaju i jačini četničkih jedinica na dan 12. jula 1943. god. na
  teritoriji južne Hercegovine (tom IV, knj. 15, dok. br. 188).

879. Izvještaj Centra za prikupljanje vijesti u Trebinju od 13. jula

  1943. god. o situaciji i pokretima jedinica NOV na teritoriji južne
  Hercegovine (tom IV, knj. 15, dok. br. 191).

880. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

  od 13. srpnja 1943. god. o talijansko-ustaškoj ofanzivi na Biokovo
   (tom V, knj. 17, dok. br. 132).

881. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 13.

  srpnja 1943. god. o akciji talijanskih jedinica u rejonu Vrbovsko—
   Trošmarija (tom V, knj. 17, dok. br. 135).

882. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

  od 13. srpnja 1943. god. o ofanzivi Talijana i ustaško-domobran-
  skih jedinica na Biokovo (tom V, knj. 17, dok. br. 138).

883. Izveštaj Komande Jedanaestog armijskog korpusa od 13. jula

  1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija"
  o borbama protiv partizana u zoni Kobila na Gorjancima (tom VI,
  knj. 6, dok. br. 141).

884. Izvod iz izvještaja italijanske Vojne misije od 14. jula 1943. god.

  0 situaciji na teritoriji centralne i istočne Bosne i o njemačko-
  -četničkom sporazumu za borbu protiv jedinica narodnooslobo-
  dilačke vojske (tom IV, knj. 15, dok. br. 193).

885. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

  od 14. srpnja 1943. god. o talijansko-ustaškoj ofanzivi na Biokovo
   1 akciji u zoni Vodica (tom V, knj. 17, dok. br. 140).

886. Naređenje Komande pešadijske divizije „Isonzo" od 15. jula 1943.

  god. za čišćenje zone Smuka—Topla Reber—Pečka (tom VI, knj.
   6, dok. br. 142).

887. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

  od 15. srpnja 1943. god. o talijansko-ustaškoj ofanzivi na Biokovo
  i talijanskoj akciji u zoni Zirja (tom V, knj. 17, dok. br. 145).
                                  543

846. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

   od 24. lipnja 1943. god. o diverzijama i dejstvima jedinica NOV
   i PO Hrvatske u Dalmaciji (tom V, knj. 16, dok. br. 190).

847. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 26.

   lipnja 1943. god. o dejstvima u zoni Carevo Polje—Kut i o podršci
   avijacije ustaško-domobranskim jedinicama u zoni Lički Osik—
   Oteš—Debelo Brdo (tom V, knj. 16, dok. br. 195).

848. Izveštaj Komande Jedanaestog armijskog korpusa od 26. juna

   1943. god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija"
   o čišćenju zone Smrečnik—Rampoha i borbi kod Oneka (tom VI,
   knj. 6, dok. br. 131).

849. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

   od 26. lipnja 1943. god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske
   u Dalmaciji (tom V, knj. 16, dok. br. 196).

850. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

   od 26. lipnja 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV i PO
   Hrvatske u Dalmaciji (tom V, knj. 16, dok. br. 197).

851. Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Vrgorca od 26. juna

   1943. god. o sastanku komandanta divizije „Princ Eugen" sa
   ustaškim pukovnikom Šimićem (tom IV, knj. 14, dok. br. 193).

852. Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Vrgorca od 26. juna

   1943. god. o situaciji u istočnoj Bosni (tom IV, knj. 14, dok. br.
   194).

853. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 28.

   lipnja 1943. god. o zauzimanju Račinca i Muljača od strane di-
   jelova Treće NOU brigade Šeste divizije (tom V, knj. 16, dok.
   br. 200).

854. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 29.

   lipnja 1943. god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na
   sektorima divizija „Re" i „Macerata" (tom V, knj. 16, dok. br.
   203).

855. Izveštaj Komande Karabinijerske čete Kočevje od 29. juna 1943.

   god. Komandi Karabinijerske grupe Ljubljana o napadu parti-
   zana na garnizon Predgrad (tom VI, knj. 6, dok. br. 132).

856. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

   od 29. lipnja 1943. god. o dejstvu jedinica NOV i PO Hrvatske
   u Dalmaciji (tom V, knj. 16, dok. br. 204).

857. Obavještenje italijanskog obavještajnog oficira iz Vrgorca od 29.

   juna 1943. god. o formiranju armijskog korpusa sa zadatkom kon-
   trole Hercegovine i centralne Bosne (tom IV, knj. 14, dok. br. 200).

858. Izveštaj Komande Osme armije od 30. juna 1943. god. General-

   štabu italijanske suvozemne vojske o napadu partizana na K n e -
   zu i sukobu kod Osejana u Režiji (tom VI, knj. 6, dok. br. 133).

859. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 1.

   srpnja 1943. god. o rezultatu borbe u zoni Krčmar—Bogdanić i
   prisutnosti snaga Osme divizije NOV i PO Hrvatske u zoni Ce-
   rovnika (,tom V, knj. 17, dok. br. 103).
5 44

888. Izvod iz izvještaja Komande Druge italijanske armije o akcijama

  i borbama jedinica NOV na teritoriji Bosne i Hercegovine u vre-
  menu od 1. do 15. jula 1943. god. (tom IV, knj. 15, dok. br. 196).

889. Izvod iz izvještaja Komande Druge italijanske armije o akcijama

  i borbama jedinica NOV na teritoriji Bosne u vremenu od 16. do
  31. jula 1943. godine (tom IV, knj. 15, dok. br. 236).

890. Izvod iz izvještaja Komande Šestog armijskog korpusa od 16. jula

   1943. god. o akcijama jedinica NOV na teritoriji Hercegovine
   (tom IV, knj. 15, dok. br. 199).

891. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

  od 16. srpnja 1943. god. o talijansko-ustaškoj ofanzivi na Biokovo
  i talijansko-četničkoj akciji u rejonu Zirja (tom V, knj. 17, dok.
  br. 148).

892. Izvod iz izvještaja italijanske Vojne misije od 18. jula 1943. god.

  0 akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji Bosne i Herce-
  govine (tom IV, knj. 15, dok. br. 208).

893. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

   od 18. srpnja 1943. god. o talijansko-ustaškoj ofanzivi na Biokovo
  (tom V, knj. 17, dok. br. 152).

894. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

  od 18. srpnja 1943. god. o talijansko-ustaškoj ofanzivi na Biokovo
  1 napadu dijelova Sjevernodalmatinskog NOP odreda na D. Karin
  (tom V, knj. 17, dok. br. 154).

895. Izveštaj Komande vojnog sektora Ribnica od 19. jula 1943. god.

  Komandi pešadijske divizije „Isonzo" o toku i rezultatima čišće-
  nja zone Smuka—Topla Reber—Pečka (tom VI, knj. 6, dok. br.
  143).

896. Izveštaj Komande pešadijske divizije „Cacciatori delle Alpi" od

   19. jula 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o
  akciji u zoni Temenica—Moravče—Catež (tom VI, knj. 6, dok. br.
  121).

897. Obavještenje italijanskog Centra za prikupljanje vijesti u Trebi-

  nju od 19. jula 1943. god. o borbi u s. Orah i pripremama jedinica
  NOV za napad na Hum (tom IV, knj. 15, dok. br. 211).

898. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

  od 19. srpnja 1943. god. o ofanzivi njemačko-talijanskih i hrvatskih
  jedinica na Biokovo (tom V, knj. 17, dok. br. 159).

899. Izveštaj Specijalnog bataljona br. 2 divizije „Cacciatori delle Alpi"

  od 20. jula 1943. god. Komandi pešadijske divizije „Isonzo" o
  borbi kod Brusnica (tom VI, knj. 6, dok. br. 147).

900. Izveštaj Specijalnog bataljona smelih br. 2. Komandi pešadijske

  divizije „Cacciatori delle Alpi" od 20. jula 1943. god. o sukobu
  sa partizanima u dolini Pendirjevke (tom VI, knj. 6, dok. br. 146).
                                   545

85 Zbornik, tom x n i , k n j . 3

901. Izveštaj Komande pešadijske divizije „Isonzo" od 20. jula 1943.
   god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o akciji u zoni
   Toplice (tom VI, knj. 6, dok. br. 145).

902. Izvod iz izvještaja italijanske Vojne misije od 21. jula 1943. god.

   o pokretima i borbama jedinica NOV na teritoriji Bosne (tom IV,
   knj. 15, dok. br. 217).
903. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa
   od 21. jula 1943. god. o ofanzivi njemačko-talijanskih i hrvatskih
   jedinica na Biokovo (tom V, knj. 17;, dok. br. 163).

904. Izvještaj Centra za prikupljanje vijesti u Trebinju od, 22. jula

   1943. god. o situaciji na teritoriji južne Hercegovine (tom IV, knj.
   15, dok. br. 219).

905. Izveštaj Komande pešadijske divizije „Isonzo" od 22. jula 1943.

   god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o borbi kod Drga-
   njih Sela (tom VI, knj. 6, dok. br. 148).

906. Izveštaj Komande Specijalnog bataljona crnih košulja br. 3 od

   22. jula 1943. god. Komandi pešadijske divizije „Isonzo" o borbi
   kod Donje Sušice (tom VI, knj. 6, dok. br. 149).

907. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

   od 22. srpnja 1943. god. o ofanzivi njemačko-talijanskih i hrvat-
   skih jedinica na Biokovo (tom V, knj. 17, dok. br. 164).

908. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

   od 22. srpnja 1943. god. o završetku prve faze ofanzive na Bio-
   kovo (tom V, knj. 17, dok. br. 167).

909. Operativna zapovest Komande pešadijske divizije „Isonzo" od 23.

   jula 1943. god. za ofanzivu na Gorjance (tom VI, knj. 6, dok. br.
   150).

912. Izvod iz izvještaja italijanske Vojne misije od 23. jula 1943. god.

   o borbama jedinica NOV na teritoriji Bosne i Hercegovine (tom
   IV, knj. 15, dok. br. 221).

913. Izveštaj Komande Osme armije od 24. jula 1943. god. General-

   štabu italijanske suvozemne vojske o čišćenju zone Vojsko (tom
   VI, knj. 6, dok. br. 128).

914. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

   od 24. srpnja 1943. god. o akciji talijanskih jedinica na području
   Šibenika, Makarske i Novigrada (tom V, knj. 17, dok. br. 171).

915. Izveštaj Komande Osme armije od 24. jula 1943. god. General-

   štabu italijanske suvozemne vojske o čišćenju teritorije između
   Idrije i Nadiže (tom VI, knj. 6, dok. br. 129).

916. Izveštaj taktičke komande Jedanaestog armijskog korpusa od 25.

   jula 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o počet-
   ku ofanzive na Gorjance (tom VI, knj. 6, dok. br. 151).

917. Izvj'eštaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

   od 25. srpnja 1943. god. o ofanzivi na Biokovo (tom V, knj. 17,
   dok. br. 172).

5 46 918. Izvještaj italijanskog Generalnog konzulata u Sarajevu od 25. jula

  1943. god. o jačini i stanju četničkih jedinica na teritoriji Bosne
  i Hercegovine (tom IV, knj. 15, dok. br. 223).

919. Izvještaj italijanskog Generalnog konzulata u Sarajevu od 25. jula

  1943. god. o raspoloženju upravnih i vojnih organa NDH prema
  Nijemcima na teritoriji Bosne i Hercegovine (tom IV, knj. 15,
   dok. br. 224).

920. Izveštaj Komande pešadijske divizije „Isonzo" od 26. jula 1943.

  god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o napadu partizana
  na Žužemberk i Dobrnič (tom VI, knj. 6, dok. br. 152).

921. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

  od 26. jula 1943. god. o pokretu dijelova Seste divizije NOV i PO
  Hrvatske u rejonu Knina i o ofanzivi na Biokovo (tom V, knj. 17,
  dok. br. 178).

922. Izveštaj Komande pešadijske divizije „Isonzo" od 27. jula 1943.

   god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o borbama kod
  Žužemberka (tom VI, knj. 6, dok. br. 153).

923. Obavještenje Generalštaba italijanske kraljevske vojske od 27.

  jula 1943. god. o privremenom povlačenju jedinica njemačke voj-
  ske iz Bileće, Ljubinja i Gacka (tom IV, knj. 15, dok. br. 229).

924. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od

  27. srpnja 1943. god. o akciji Talijana na području Trilja i ofan-
  zivi na Biokovo (tom V, knj. 17, dok. br. 180).

925. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od

  27. srpnja 1943. god. o pokretu dijelova Šeste divizije NOV i PO
  Hrvatske u rejonu Knina i talijanskoj akciji „Àurea" u rejonu
  Trilja (tom V, knj. 17, dok. br 181).

926. Zapovest Komande pešadijske divizije „Isonzo" od 28. jula 1943.

  god. za akciju u zoni Ajdovec (tom VI, knj. 6, dok. br. 155).

927. Izveštaj Komande pešadijske divizije „Isonzo" od 28. jula 1943.

  god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o borbama na Gor-
  jancima i kod žužemberka (tom VI, knj. 6, dok. br. 154).

928. Zapovest Komande pešadijske divizije „Isonzo" od 28. jula 1943.

  god. za akciju u zoni Ajdovec (tom VI, knj. 6, dok. br. 155).

929. Izvještaj italijanskog Generalnog konzulata u Sarajevu od 28.

  jula 1943. god. o akcijama i borbama jedinica NOV i političkoj
  situaciji na teritoriji Bosne (tom IV, knj. 15, dok. br. 231).

930. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 28.

  srpnja 1943. god. o napadu dijelova Treće NOU brigade na usta-
  šku patrolu u zoni Bilaja (tom V, knj. 17, dok. br. 184).

S5* 5 47 931. Izvještaj K o m a n d e talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

  od 28. srpnja 1943. god. o akciji   talijanskih jedinica u zoni Trilja
  i borbama protiv dijelova Šeste    divizije NOV i PO Hrvatske na
  sektoru Knin—Split (tom V, knj.    17, dok. br. 185).

932. Izvještaj K o m a n d e talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

  od 29. srpnja 1943. god. o talijanskoj akciji „Aurea" na sektoru
  Trilj—Split (tom V, knj. 17, dok. br. 188).

933. Izvještaj K o m a n d e talijanskog Petog armijskog korpusa od 29.

  srpnja 1943. god. o dejstvima talijanskih jedinica na sektoru
  Ogulina i Sušaka (tom V, knj. 17, dok. br. 189).

934. Izvod iz izvještaja italijanske Vojne misije od 30. jula 1943. god.

  o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji Bosne (tom IV,
   knj. 15, dok. br. 234).

935. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

  od 30. srpnja 1943. god. o ofanzivi na Biokovo (tom V, knj. 17,
  dok. br. 191).

936. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 30.

  srpnja 194-3. god. o napadu dijelova Osme divizije NOV i PO
  Hrvatske na Globornički most (tom V, knj. 17, dok. br. 193).

937. Izvještaj K o m a n d e talijanskog Petog armijskog korpusa od 31.

  srpnja 1943. god. o stanju poslije napada Osme divizije NOV i PO
  Hrvatske na Globornički Most (tom V, knj. 17, dok. br. 195).

938. Proglas K o m a n d e Jedanaestog armijskog korpusa povodom kra-

  ljevog preuzimanja Vrhovne komande nad italijanskim oružanim
  snagama (tom VI, knj. 6, dok. br. 156).

939. Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske k o m a n d e za Dalmaciju od 1.

  avgusta 1943. god. Komandi Druge armije o napadu na parobrod
  „Solin" (tom VIII, knj. 1, dok. br. 213).

940. Izveštaj K o m a n d e pešadijske divizije „Cacciatori delle Alpi" od

  1. avgusta 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa
  o borbama kod Sela pri š u m b e r k u (tom VI, knj. 6, dok. br. 157).

941. Izveštaj K o m a n d e Jedanaestog armijskog korpusa od 2. avgusta

  1943. god. Komandi Druge armije o borbama kod Sela pri Š u m -
  berku (tom VI, knj. 6, dok. br. 158).

942. Izveštaj Karabinijerske stanice Trebnje od 2. avgusta 1943. god.

  Komandi pešadijske divizije „Isonzo" o napadu partizana na gar-
  nizon Sela pri Šumberku (tom VI, knj. 6, dok. br. 160).

943. Izveštaj Komande pešadijske divizije „Isonzo" od 2. avgusta 1943.

  god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o akciji u zoni Sela
  pri Šumberku (tom VI, knj. 6, dok. br. 161).

944. Izvod iz dnevnog izveštaj a Komande Druge italijanske armije

   od 3. avgusta 1943. god. o akcijama jedinica NOV na teritoriji
  Bosne i Hercegovine (tom IV, knj. 16, dok. br. 128).

548 945. Zapovest Komande pešadijske divizije „Isonzo" od 3. avgusta

  1943. god. za akciju u zoni Ajdovec (tom VI, kij. 6, dok. br. 163).

946. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 4. ko-

  lovoza 1943. god. o napadu dijelova Grupe primorsko-goranskih
  NOP odreda na talijansku auto-kolonu kod Badanjskog mosta
   (tom V, knj. 18, dok. br. 153).

947. Izvještaj Komande talijanske Druge armije od 4. kolovoza 1943.

  god. o zarobljavanju talijanskih vojnika i o pasivnom držanju
  Prve čete Sedamnaestog ustaškog bataljona (tom V, knj. 18, dok.
  br. 154).

948. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

  od 5. kolovoza 1943. god. o početku talijansko-četničke akcije u
   zoni Šibenik—Knin (tom V, knj. 18, dok. br. 159).

949. Dnevni izvještaj Komande trupa Crne Gore za 5. avgust 1943.

  god. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" o
  partizanskim akcijama na sektoru Kolašina i Cetinja (tom III,
  knj. 5, dok. br. 218).

950. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 6. avgust

  1943. god. Komandi Druge armije o sukobu između Vasojevićkog
  NOP bataljona i četnika u zoni Andrijevice (tom III, knj. 5, dok.
  br. 219).

951. Izvještaj Komande Druge italijanske armije od 7. avgusta 1943.

   god. o akcijama jedinica NOV na teritoriji Bosne (tom IV, knj.
   16, dok. br. 136).

952. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

  od 7. kolovoza 1943. god. o pritisku jedinica NOV i PO Hrvatske
  na Veliku i o akciji istočno od Knina (tom V, knj. 18, dok. br.
  162).

953. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 7. ko-

  lovoza 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Brod-
  -Moravice (tom V, knj. 18, dok. br. 164).

954. Dnevni izvještaj Komande šestog armijskog korpusa za 7. avgust

  1943. god. Komandi Druge armije o dolasku 118. njemačke divi-
  zije u Brodarevo (tom III, knj. 5, dok. br. 220).

955. Izvod iz izvještaja Komande Druge italijanske armije od 8. avgu-

  sta 1943. god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji
  Bosne (tom IV, knj. 16, dok. br. 138).

956. Izvještaj Komande vojnog garnizona Zužemberk Komandi Deve-

  deset osme jurišne legije crnih košulja o borbama u Zužemberku
   od 24. do 27. jula 1943. godine (tom VI, knj. 6, dok. br. 164).

957. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

   od 8. kolovoza 1943. god. o koncentraciji jedinica NOV i PO
   Hrvatske u zoni Golubića i o talijansko-četničkoj akciji na Vrliku
   (tom V, knj. 18, dok. br. 165).
                                   549

958. Izveštaj Komande Jedanaestog armijskog korpusa od 9. avgusta

  1943. god. Komandi Druge armije o akciji u zoni Boštetje (tom
  VI, knj. 6, dok. br. 165).

959. Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Druge italijanske armije

  od 10. avgusta 1943. god. o aktivnosti jedinica NOV na terito-
  riji Bosne i Hercegovine (tom IV, knj. 16, dok. br. 141).

960. Izveštaj Komande Jedanaestog armijskog korpusa od 10. avgusta

   1943. god. Komandi Druge armije o borbama kod Boštetja (tom
  VI, knj. 6, dok. br. 167).

961. Izveštaj Komande pešadijske divizije „Isonzo" od 10. avgusta

  1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o napadu par-
  tizana na Belu Cerkev (tom VI, knj. 6, dok. br. 168).

962. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

  od 11. kolovoza 1943. god. o koncentraciji jedinica NOV i PO
  Hrvatske u zoni Šibenik—Split—Knin i o napadu Ličkog NOP
  odreda na Vrpolje (tom V, knj. 18, dok. br. 169).

963. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

  od 11. kolovoza 1943. god. o pojavi jedinica NOV i PO Hrvatske
  i o akciji u zoni Knina (tom V, knj. 18, dok. br. 170).

964. Izveštaj Komande pešadijske divizije „Isonzo" od 11. avgusta

  1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o akciji čiš-
  ćenja u zoni Bela Cerkev (tom VI, knj. 6, dok. br. 169).

965. Izvod iz izvještaja italijanske Vojne misije od 12. avgusta 1943.

  god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji Bosne i
  Hercegovine (tom IV, knj.16, dok. br. 143).

966. Izveštaj Komande Jedanaestog armijskog korpusa od 12. avgusta

  1943. god. Komandi Druge armije o sukobu sa partizanima kod
  Planika (tom VI, knj. 6, dok. br. 170).

967. Izvještaj italijanskog Konzulata u Sarajevu od 13. avgusta 1943.

  god. o političkoj situaciji na teritoriji Bosne i o napadu jedinica
  NOV na aerodrom u Rajlovcu (tom IV, knj. 16, dok. br. 144).

968. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

  od 14. kolovoza 1943. god. o koncentraciji jedinica NOV i PO
  Hrvatske u zoni Splita i o prelasku domobrana jedinicama NOV
  i POJ (tom V, knj. 18, dok. br. 174).

969. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 14.

  kolovoza 1943. god. o zarobljavanju talijanskih vojnika kod Zlo-
   bina od strane jednog voda Trećeg bataljona Prvog odreda Gru-
  pe primorsko-goranskih NOP odreda (tom V, knj. 18, dok. br.
   175).

970. Izveštaj Komande Jedanaestog armijskog korpusa od 14. avgusta

  1943. god. Komandi Druge armije o napadu partizana na voz kod
  Gomile (tom VI, knj. 6, dok. br. 171).

971. Izvod iz izvještaja italijanske Vojne misije od 14. avgusta 1943.

  god. o aktivnosti jedinica NOV na teritoriji Bosne i Hercegovine
   (tom IV, knj. 16, dok. br. 147).

550 972. Izveštaj Komande pešadijske divizije „Cacciatori delle Alpi" od

  15. avgusta 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o
  napadu partizana na belogardistička odeljenja u Sobočevu, Niže-
  vecu, Brezovici i Ohonici (tom VI, knj. 6, dok. br. 172).

973. Izvod iz izvještaja Komande Druge italijanske armije o akcijama

  i borbama jedinica NOV na teritoriji Bosne i Hercegovine u vre-
   menu od 1. do 15. avgusta 1943. godine (tom IV, knj. 16, dok. br.
   149).

974. Izveštaj K o m a n d e Jedanaestog armijskog korpusa od 16. avgusta

  1943. god. Komandi Druge armije o napadu partizana na voz kod
  Gomile (tom VI, knj. 6, dok. br. 173).

975. Izvod iz izvještaja K o m a n d e Druge italijanske armije od 17.

  avgusta 1943. god. o aktivnosti jedinica NOV na teritoriji Bosne
  i Hercegovine (tom V, knj. 16, dok. br. 151).

976. Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske k o m a n d e za Dalmaciju od

  18. avgusta 1943. god. Komandi Druge armije o napadu na s v j e -
  tionik Sv. Andrija i osmatračnicu Monyu na H u m u (tom VIII,
  knj. 1, dok. br. 214).

977. Izvod iz izvještaja K o m a n d e Šestog armijskog korpusa od 19.

  avgusta 1943. god. o odnosu Nijemaca i Italijana prema četni-
  cima u Hercegovini (tom IV, knj. 16, dok. br. 155).

978. Izveštaj Komande pešadijske divizije „Isonzo" od 19. avgusta

  1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o akciji u
  zoni Moravče—Sv. Križ i napadu partizana na jedinice za za-
  štitu pruge kod Velike Loke (tom VI, knj. 6, dok. br. 175).

979. Izveštaj Karabinijerske stanice Vrhnika od 19. avgusta 1943. god.

  Komandi Grupe kraljevskih karabinijera Ljubljana o borbi kod
  Korena (tom VI, knj. 6, dok. br. 176).

980. Izveštaj K o m a n d e pešadijske divizije „Isonzo" od 20. avgusta 1943.

  god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o čišćenju zone
  Sv. Križ—Moravče (tom VI, knj. 6, dok. br. 177).

981. Izvod iz izvještaja Komande italijanskog Šestog armijskog kor-

  pusa od 20. avgusta 1943. god. o situaciji u Hercegovini i o rezul-
  tatima pregovora s delegatom četničke Vrhovne komande (tom IV,
  knj. 6, dok. br. 157).

982. Izveštaj K o m a n d e pešadijske divizije „Isonzo" od 21. avgusta 1943.

  god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o akciji u zoni
  Tihaboj—Sv. Križ—Moravče (tom VI, knj. 6, dok. br. 178).

983. Izveštaj Vojnog suda — sekcija Ljubljana od 21. avgusta 1943.

  god. Vojnom sudu Druge armije o radu suda od 16. novembra
  1941. do 20. avgusta 1943. godine (tom VI, knj. 6, dok. br. 179).

984. Izveštaj K o m a n d e pešadijske divizije „Isonzo" od 22. avgusta 1943.

  god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o napadu parti-
  zana na prugu Trebnje—Novo Mesto (tom VI, knj. 6, dok. br.
  181).
                                    551

985. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

  od 22. kolovoza 1943. god. o dejstvima na otoku Braču i o strije-
  ljanju talaca na otoku Visu (tom V, knj. 18, dok. br. 187).

986. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

  od 22. kolovoza 1943. god. o napadu Biokovskog NOP odreda na
  Zadvarje i o dejstvu talijanskih jedinica u zoni između Knina,
  Drniša i Vrlike (tom V, knj. 18, dok. br. 188).

987. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

   od 23. kolovoza 1943. god. o nastavljanju dejstva u zoni Knin—
   Drniš—Vrlika i o puštanju hrvatskih oficira zarobljenih kod Za-
  dvarja (tom V, knj. 18, dok. br. 190).

988. Izveštaj Karabinijerske stanice Trebnje od 23. avgusta 1943. god.

  Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o prekidu železničke
  pruge kod Ponikava i Pijavice (tom VI, knj. 6, dok. br. 183).

989. Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 24. ko-

  lovoza 1943. god. o završetku dejstava u zoni Knin—Drniš—Vrlika
  (tom V, knj. 18, dok. br. 199).

990. Naređenje Komande Jedanaestog armijskog korpusa od 24. avgu-

  sta 1943. god. za pripremu akcije u zoni Krim—Mokrec (tom VI,
  knj. 6, dok. br. 184).

991. Izvod iz izvještaja italijanske Vojne misije od 24. avgusta 1943.

  god. o aktivnosti jedinica NOV na teritoriji Bosne (tom IV, knj.
  18, dok. br. 163).

992. Izvještaj Komande italijanskog Petog armijskog korpusa od 24.

  kolovoza 1943. god. o koncentraciji ustaško-domobranskih i ne-
  mačkih jedinica u Bihaću (tom V, knj. 18, dok. br. 192).

993. Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 24. ko-

  lovoza 1943. god. o dejstvima talijanskih jedinica u zoni Knin—
  Drniš—Vrlika (tom V, knj. 18, dok. br. 193).

994. Izveštaj Komande Specijalnog jurišnog bataljona br. 3 od 25. av-

  gusta 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o akciji
  u zoni Catež—Moravče (tom VI, knj. 6, dok. br. 187).

995. Izveštaj Karabinijerske stanice Trebnje od 25. avgusta 1943. god.

  o napadu partizana na železničke stanice Bistricu i Pijavice (tom
  VI, knj. 6, dok. br. 188).

996. Izvod iz izvještaja italijanske Vojne misije od 25. avgusta 1943.

  god. o aktivnosti jedinica NOV na teritoriji Bosne (tom IV, knj,
  16, dok. br. 165).

997. Izvod iz izvještaja italijanske Vojne misije od 26. avgusta 1943.

  god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji Bosne (tom
  IV, knj. 16, dok. br. 167).

998. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

  od 26. kolovoza 1943. god. o dejstvu talijanskih jedinica u zoni
  Knin—Drniš—Vrlika (tom V, knj. 18, dok. br. 196).

999. Izvod iz izvještaja italijanske Vojne misije od 27. avgusta 1943.

  god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji Bosne (tom
  IV, knj. 16, dok. br. 169).

552 1000. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 27.

   kolovoza 1943. god. c spuštanju protivavionskih topova od strane
   engleskih aviona jedinicama NOV i       PO Hrvatske na sektoru
   Žute L o k v e (tom V, knj. 18, dok. br. 201).

1001. Izveštaj Karabinijerske čete Kočevje od 27. avgusta 1943. god.

   o prekidu železničke pruge kod Lipoveca (tom VI, knj. 6, dok.
   br. 190).

1002. Izveštaj Karabinijerske stanice Vrhnika od 27. avgusta 1943. god.

   0 prekidu železničke pruge i napadu partizana na voz između
   Preserja i Goričice (tom VI, knj. 6, dok. br. 191).

1003. Izveštaj K o m a n d e Specijalnog bataljona br. 1 od 27. avgusta 1943.

   god. Komandi pešadijske divizije „Isonzo" o akciji u zoni Š,ent-
   jurje—Dolenje K a m n j e (tom VI, knj. 6, dok. br. 189).

1004. Izvještaj K o m a n d e talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od

   28. kolovoza 1943. god. o koncentraciji jedinica NOV i PO Hrvat-
   ske u zoni K n i n a i o talijanskim akcijama na Hrvače (tom V,
   knj. 18, dok. br. 204).

1005. Izvještaj K o m a n d e talijanskog Petog armijskog korpusa od 28.

   kolovoza 1943. god. o pojavi Druge NOU brigade Osme divizije
   u zoni Kosinja (tom V, knj. 18, dok. br. 206).

1006. Izvještaj K o m a n d e talijanskog Petog armijskog korpusa od 29.

   kolovoza 1943. god. o koncentraciji jedinica NOV i PO Hrvatske
   u zoni Kravar—Trbovići—Tomić i o borbama sa drugom N O U
   brigadom Osme divizije u zoni Gospića (tom V, knj. 18, dok. br.
   208).

1007. Izvještaj K o m a n d e talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

   od 29. kolovoza 1943. god. o stanju u zoni Knina i Sinja i o na-
   padu dijelova Sjevernodalmatinskog NOP odreda na auto-kolonu
   na p u t u Mala Cista—Kistanje (tom V, knj. 18, dok. br 209).

1008. Naređenje Komande pešadijske divizije „Cacciatori delle Alpi" od

   31. avgusta 1943. god. komandantu Pedeset prvog pešadijskog puka
   za preduzimanje akcije u zoni Krim—Mokrec (tom VI, knj. 6,
   dok. br. 193).

1009. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 31.

   kolovoza 1943. god. o gubicima u borbi u zoni Pazarište—Klanac
   (tom V, knj. 18, dok. br. 213).

1010. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 31.

   kolovoza 1943. god. o borbi protiv jedinica NOV i PO Hrvatske
   kod Klanca i Pazarišta (tom V, knj. 18, dok. br. 217).

1011. Izveštaj K o m a n d e pešadijske divizije „Cacciatori delle Alpi" od

   31.avgusta 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa o
   napadu partizana na Stari Grad i Sv. Gregor (tom VI, knj. 6,
   dok. br. 194).

1012. Izvod iz izveštaja Komande Druge italijanske armije o akcijama

   1 borbama jedinica N O V na teritoriji Bosne u v r e m e n u od 16. do
   31. avgusta 1943. godine (tom IV, knj. 16, dok. br. 174).
                                    553

1013. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 1. sep-

   tembar 1943. god. Komandi Druge armije o akcijama izviđanja
   i čišćenja terena od partiz-ana —• ilegalaca na teritoriji Crne
   Gore (tom III, knj. 5, dok. br. 221).

1014. Izveštaj Komande pešadijske divizije „Cacctiatori delle Alpi" od

   1. septembra 1943. god. Komandi Jednaestog armijskog korpusa
   o čišćenju zone Brezovica—Rakitna—Krvava Peč i napadu parti-
   zana na voz kod Lipoveca (tom VI, knj. 6, dok. br. 196).

1015. Izvještaj talijanskog poručnika Bisiacco od 1. rujna 1943. god.

   Komandi talijanskog Petog armijskog korpusa o gubicima jedi-
   nica NOV i PO Hrvatske prilikom borbi na području Pazarište—
   Klanac 29. rujna 1943. godine (tom V, knj. 19, dok. br. 195).

1016. Izvještaj italijanske Vojne misije od 2. septembra 1943. god. o si-

   tuaciji na području zapadne i istočne Bosne (tom IV, knj. 17,
   dok. br. 154).

1017. Izvještaj talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 2. rujna

   1943. god. o napadu dijelova Sjevernodalmatinskog NOP odreda
   na italijansku jedinicu na putu Obrovac—2egar (tom V, knj. 19,
   dok. br. 197).

1018. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 2. sep-

   tembar 1943. god. Komandi Druge armije o represalijama na sek-
   toru Kolašina (tom III, knj. 5, dok. br. 222).

1019. Izvještaj italijanske Vojne misije od 3. septembra 1943. god. o

   dejstvima i pokretima jedinica NOV na području Bosne (tom IV,
   knj. 17, dok. br. 156).

1020. Izveštaj Komande pešadijske divizije „Cacciatori delle Alpi" od

   3. septembra 1943. god. Komandi Jedanaestog armijskog korpusa
   o borbama u zoni Mirna Peč—Mačkovec (tom VI, knj. 6, dok. br.
   197).

1021. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

   od 4. rujna 1943. god. o borbi dijelova Sjevernodalmatinskog NOP
   odreda sa Talijanima na putu Obrovac—Žegar (tom V, knj. 19,
   dok. br. 200).

1022. Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 4. rujna

   1943. god. o borbi sa dijelovima Sjevernodalmatinskog NOP odre-
   da kod Bogatinka (tom V, knj. 19, dok. br. 201).

1023. Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 4.

   rujna 1943. god. o dejstvu dijelova divizije „Macerata" (tom V,
   knj. 19, dok. br. 202).

1024. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa od 4. sep-

   tembra 1943. god. Komandi Druge armije o čišćenju terena od
   partizana na području Crne Gore (tom III, knj. 5, dok. br. 223).

1025. Izvještaj italijanske Vojne misije od 5. septembra 1943. god. o

   akcijama jedinica NOV na području Bosne (tom IV, knj. 17, dok.
   br. 158).

55 4

  K

1026. Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 5. sep-

   tembar 1943. sod. Komandi Druge armije o čišćenju terena od
   partizana i talijanskim gubicima kod Kapetanova jezera (Nik-
   šić) (tom III, knj. 5, dok. br. 224).

1027. Izvještaj italijanske Vojne misije od 6. septembra 1943. god. o

   akcijama jedinica NOV na području zapadne i jugoistočne Bosne
   (tom IV, knj. 17, dok. br. 160).

1028. Izvještaj italijanskog Generalnog konzulata u Sarajevu od 6. sep-

   tembra 1943. god. o imenovanju dr Nikole Mandića za pretsjed-
   nika vlade i generala Fridriha Navratila za ministra rata u vladi
   N D H (tom IV, knj. 17, dok. br. 161).

1029. Naređenje K o m a n d e Jedanaestog armijskog korpusa od 6. s e p -

   tembra 1943. god. komandama pešadijskih divizija „Isonzo" i „Lom-
   bardia" za predislokaciju (tom VI, knj. 6, dok. br. 198).

1030. Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od

   6. rujna 1943. god. o sukobima sa jedinicama NOV i PO Hrvatske
   u zoni Šibenik—Novi Grad (tom V, knj. 19, dok. br. 205).

1031. Izvještaj italijanske Vojne misije od 8. septembra 1943. god. o

   aktivnosti jedinica NOV u istočnoj Bosni (tom IV, knj. 17, dok.
   br. 163).

1032. Izveštaj K o m a n d e Jedanaestog armijskog korpusa od 9. septem-

   bra 1943. god. Komandi Druge armije o napadu partizana na
   železničku stanicu Mirna Peč (tom VI, knj. 6, dok. br. 200).

1033. Izveštaj Karabinijerske stanice Gradišće od 16. decembra 1943.

   god. o napadu partizana na železničku stanicu Moša kod Kopri-
   v e (tom VI, knj. 9, dok. br. 174).

1034. Izveštaj Komande pešadijske divizije „Cacciatori delle Alpi" Ko-

   mandi Jedanaeste grupacije granične straže o premeštaju jed-
   nog puka iz zone Rakitno u zonu Mačkovec (tom VI, knj. 6, dok.
   br. 185).
                                  555
  REGISTAR
 I

ß

                 Lična imena
          A          Barbero —10, 52, 312
                     Bàrbero Gaspero — 247
                     Bardoši Imer — 387
Aci Arnaldo (Azzi Arnaldo) — 13,
                     Barjaktari Muharem — 253, 255, 328,
 263, 316, 422
                      387, 388

Aguši Iljaz — 74

                     Bartoli Bruno — 98

Ajmone di Savoja-Aosta, vojvoda od

                     Bastijanini Đuzepe (Bastianini Giu-
 Spoleta (Aimone di Savoia-Aosta,
                      seppe) — 118, 120, 125, 129, 147
 Duca di Spoleto) — 226
                     Batalja (Bataglia) — 316
Akif — 338
                     Baudino Karlo (Carlo) — 13, 315

Aksić Milutin — 38

                     Bekuci Emilio (Bacuzzi Emillio) —

Albert Alesandro (Alessandro) — 310

                      10, 82, 83, 314, 423

Alf i j eri Dino — 14, 120, 317

                     Benoli Cezare (Benolli Cesare) — 12,
Alil Alia — 255
                      315

Aliti Seiuri — 329

                     Berardi Paolo — 11, 82

Amato Atilio (Attilio) — 11, 235, 236,

 314                   Berger Gotlob (Gottlob) — 419

A m a t o Italo — 15, 318, 424 Berginc (Berghinz) — 52, 55 Amatuči (Amatucci) — 311 Bernardo — 31C Ambrozio Vitorio (Ambrosio Vitto- Bimbaljevié Vuksan — 329

 rio) — 79, 80, 86, 87, 115, 118—121,
                     Biro]i Pardo (Pirzio) — 102, 127—131,
 125, 128—131, 142—145, 168, 168,
                      142, 164, 170, 183, 221, 231, 232,
 183, 214, 221, 228, 229—232, 247, 248
                      267—169, 271, 287, 294, 298, 340, 366

Amiko Đuzepe (Amico Giuseppe) —

                     Blais — 315
 12, 233, 234, 236—239, 315, 423

Amorozo Federiko (Amoroso Federi- Bobieze Antonio (Bobiese Antonio)

 co) — 9, 310                — 31, 98, 140, 176, 386

Anđolini (Angiolini) — 9, 310 Bokši Ali — 182 Arena Frančeskantonio (Francescan- Bomkompanji (Bomcompagni) — 311

 tonio) — 315
                     Bomini Silvio — 11, 260
                     Boris (bug. kralj) — 162
          B           Boski (Boschi) — 11, 314
                     Bošković Blagota — 235

Baba Mustafa — 387 Bronzoli Alfredo — 452 Babović Mihailo — 329

                     Broz Josip Tito — 27, 50, 84, 121, 167,

Baćović Petar — 34, 52, 54, 55, 59, 60,

                      182, 209, 217, 291, 293, 342, 344,
 116, 268, 269, 460

Bader Paul — 89 351, 365, 440 Badoljo Pjetro (Badoglio Pietro) — Budak Mile — 418

 400                   Bulić — 36

Baičić Dragiša — 329

                     B umber — 36

Balcani (Balzani) — 13 Balota (Balotta) Mario — 310 Buta Ugo (Buttà Ugo) — 260, 317, 422

                                       559
          c         Denda Petar — 74
                   Di Demetrio — 14

Cani Frančesko (Zani Francesco) — Di Jani (Di Janni) — 10, 312

 11, 12, 82              Di Lorenco (Di Lorenzo) — 8, 311

Canini Likurgo (Zannini Licurgo) — Dobrašinović Svetozar — 329

 313, 422               Dompijeri — 149, 468

Capino (Zappino) — 312 Donati — 176 Cari Kamilo (Zarri Camillo) — 311 Dosen Stefan — 36 Cati Vitorio (Zatti Vittorio) — 14, Doti (Dotti) — 12, 314

 83                  Drljača D a m j a n — 74

Cukor (Zucor) — 318 Duče — vidi Musolini Benito

          e                    3D

Čerijana Karlo Majneri (Ceriana Đangreko Frančesko (Giangreco

 Carlo Mayneri) — 12, 260        Francesco) — 15, 317

Ceruti Gvido (Cerruti Guido) — 11, Dani Duzepe (Gianni Giuseppe) —

 314                  9, 113, 310

Cesari (Cessari) — 10, 313 Danani (Gianani) — 317 Cezare Gandini (Cesare) — 311 Danuci Etore (Gianuzzi Ettore) — Cezareti Antonio (Cesaretti Antonio) 53—55, 59, 83, 184, 312

 — 14, 317              Đardina Vinčenco (Giardina Vincen-

Cigala Fulgozi (Cigala Fulgosi) — 15, zo) — 317, 423

 318, 425               Đelozo Karlo (Geloso Carlo) — 8,

Ciljana C. (Cigliana C.) — 10, 73, 312 128, 142—144, 163, 164, 223 Ciljeri (Ciglieri) — 317 Dentile Đuzepe (Gentile Giuseppe) — Civoli (Civoli) — 313 103, 106

                   Diljo Umberto (Giglio) — 9, 310
                   Đilj oli Emilio (Giglioli) — 310
          c         Đokić Vojislav — 366
                   Đordani (Giordani) — 317

Cano Galeaco (Ciano Galeazzo) — Đujić Momčilo — 54, 65

 118
                   Đukar.ović Blažo — 228
                   Đunta Frančesko (Giunta Francesco)
          D
                    — 147, 149

D'Agostino — 316 Đuraković Branko — 329 D'Arie Federiko (Federico) — 13,

                   Đurišić P a v l e — 129, 146, 159, 230,
 263, 315
                    268, 269, 334, 343, 344, 346

D'Arminio M. (Monforte Salvatore)

 — 13, 263, 316, 422         Đurković Nikola — 57

Da Zara Gvido (Guido) — 103, 104,

 106
                             Dž

Dalmaco Lorenco Renco (Dalmazzo

 Lorenzo Renzo) — 8, 38, 74, 128,
                   Džemail Hasan — 256
 143, 144, 150, 152, 230, 273, 274,
 276, 278, 282, 311, 397, 422

De Agacio Alberto (De Agazio) —

                              E
 8, 311

De Bonis Dovani (Giovani) — 11, 314

                   Efendi Tefik — 338

De Cezare (De Cesare) — 287

                   El Huseini Emin Muhamed — 419,

De Martino — 314

                    420

Del Đudiče Đovani (Del Giudice Gio-

                   Emanuele Vitorio (italijanski kralj)
 vani) — 12, 315
                    — 400

Dela Bona Gvido (Della Bona Guido)

 — 10, 313              Espozito Đovani    (Esposito Giovani)

Delomodarme (Dellomodarme) — 315 — 289

560
          F       Hitler Adolf — 118, 119, 125, 128, 130,
                   161—163, 225, 229—232, 236, 240,

Faferot Verner (Pfafferot Werner) 243, 247

 — 354, 355            Hodža Fadilj — 325, 326, 388

Fantini — 14, 317 Farina — 184 Fasi Karlo (Fassi Carlo) — 184 I l'erari (Ferrari) — 12

                  Ilić — 36

Ferero A. (Ferrerò Alberto) — 10,

                  Ilić Sava — 57
 312, 422
                  Insina (Insinna) — 13

Fleps (Phleps) Artur — 233—235,

                  Ivanović Dragiša — 321
 237—239, 241, 242
                  Ivanović Spasoje — 321

Fornarola — 105, 106

                  Izaska Karlo (Isasca Carlo) — 11,

Fontana — 8

                   314

Fortunato Arturo — 8 Fortunato Mauro — 12, 315

                           J

Francetić Juraj — 49 Frančeskini Antonio (Franceschini)

                  Jakomani Frančesko (Jacomanì F r a n -
 — 13, 260, 314, 422
                   cesco di San Savino) — 253

Franko — 161, 162

                  Jakovljević — 72

Franković Ratko — 27

                  Jakovljević Aleksandar Stanko —
                   325
                  Janković Zorka — 336
          G       Jevđević Dobrosav — 55, 72, 73,
                   268, 271

Gajđik Robert — 38

                  Jodl Gustav — 130

Gaio G. (Gallo G.) — 11, 314

                  Jovanović Blažo — 321

Galeno — 55

                  Jović Anto — 63

Gambara Gastone — 10, 82, 312, 423 Gariboldi Italo — 184, 310

                           K
Gariđoli (Garigioli) — 310

Gerci Luiđi (Gherzi Luigi) — 14 Gijoka dr Shan — 328 Kaj tei Vilhelm (Keitel Wilhelm) — Gjiha Redžep — 320 164, 168 Glorija Alesandro (Gloria Alessan- Kaković Gverino (Cacovich Guerri-

 dro) — 9, 170, 422         no) — 140

Gonela (Gonnella) — 315 Kalendi Atilio (Calendi Attilio) — Gosović Gavro — 321 311 Gravin — 83 Kaloshi Selim — 255 Gregoreti (Gregoretti) Bruno — 124, Kampioni Inigo (Campioni) — 9, 310

  134               Kanistra Domeniko (Canistrà D o -

Grimaldi — 14, 316 menico) — 14, 316 Grimaldi Paolo — 11, 314 Kantini (Cantini) Armando — 104, Grinjolo Tomazo (Grignolò Ed. To- 106

 mmaso) — 52, 55, 267, 271    Kape Ecio (Cappè Ezio) — 106

Groso Luiđi (Grosso Luigi) — 310 Karačini (Carracini) — 317

                  Karačolo Italo (Caracciolo) —• 13
                  Karađorđević Petar II — 73, 120,
          H         182, 459
                  Karla Rudolf — 449

Hadži Leši — 278, 338, 388 Karla Vinčenco (Carlà Vincenzo) — Hamali Zaj — 182 37, 109 Hans Georg fon Makenzen (Hans Karli (Carli) — 314

  Georg von Machensen) — 120   Karosini Etore (Carossini Ettore) —

Hausbrant (Hausbrandt) — 118 315 Himler Hajnrih (Himler Heinrich) Karnonè Tuljo (Carponè Tullio) —

 — 419, 420             452
                                   561
3«  Zbornik, tom x n i , knj. 3
                     Lombard Đovani (Giovani) — 15, 318
Kasino (Cassino) — 8
                     Loi Frančesko — 336

Kašteli Đulijano (Castelli Giuliano)

                     Lučini (Lucini) — 10, 312
 — 103, 104
                     Lukardi Masino (Lucardi Massino) —

Kastratović Tomo — 329

                      451

Katanić — 55

                     Luzana (Lusana) — 318

Katrijan Luiđi (Chatrian Luigi) —

 184

Kavalero Ugo (Cavaliere) — 79, 128,

                              M
 163

Keserling Albert (Kesserling) — 163,

                     Maconi P. G. (Mazzoni) — 14, 314
 229
                     Macurana Viljem — 450

Kjaricia (Chiarizia) — 316

                     Maček Vlatko — 45, 49

Kleriko Luiđi (Clerico Luigi) — 13,

                     Madore Perni Luiđi (Maggiore Perni
 316
                      Luigi) — 12, 314

Klinar Đovani — 408

                     Makario Alesandro (Maccario A l e s -

Koko (Cocco) — 15

                      sandro) — 11, 314, 423

Kokuljo Mateo (Coculio) — 454

                     Makorini Albia (Macorini) — 453

Konsole — 53

                     Malaguti B. — 439

Konsoli Đuzepe (Consoli Giuseppe)

                     Malnič Lidi ja — 453
 — 9, 310
                     Malnič Marija — 453

Korda Rade — 329

                     Maljano Emilio (Magliano) — 184

Kordero Mario di Montecemolo (Cor-

                     Mango L. — 11
 derò di Montezemolo) — 127, 193,
                     Mano (Manno) — 12, 311
 194, 196
                     Marinković — 36

Korso Rino Fužije (Corso Rino F o u -

 gier) — 161              Markezi Luiđi (Marchesi Luigi) —

Kostamanja Kamilo (Costamagna 86

 Camilo) — 83, 310           Marković — 36

Kostolac Petar — 36 Marović Aleksandar Aca — 38 Košut Leopold — 455 Marfuđi Ugo (Marfuggi) — 8 Košut Kristina — 455 Marusi Đovani — 455 Kovačević Novak Stoj an — 325 Masleša Veselin — 366 Kovačević Sava — 366 Matioli Rikardo (Mattioli Riccardo) Kral Luiđi (Krali Luigi) — 15, 316, — 12, 315

 422                   Mauricijo Konsiljo — 275

Kristijani Cezare (Cristiani Cesare) Medoto Đovani (Medotto Giovanni)

 — 106                  — 449

Kuč Milan — 102 Melano (Mellano) — 118, 127 Kurado (Currado) — 315 Memo (Memmo) — 318 Kvaternik Slavko — 49 Mene (Mené) — 15, 317 Kvara Edoardo (Quarra Edoardo Si- Mengi (Menghi) — 315

 to) — 14, 317, 423           Mentasti Luiđi (Luigi) — 10, 143,
                      144, 259, 366
                     Mersini Sherif — 256
          L           Mičičke Anđelo (Miccichè Angelo)
                     — 272

Lani Vasko (Vasco) — 106

                     Mihailović Draža — 84, 100, 101, 120

Latifić — 64

                     —122, 125—127, 129—131, 144, 156,

Laurentič Josip — 449

                     164, 167, 170, 182, 186, 207, 209, 218,

Lazić Dušan — 326

                     228. 229, 231, 232, 250, 253, 255, 268

Ler Aleksander (Lohr Alexander) —

 80, 84, 86, 87—89, 116, 117, 128, 130,  —270, 272, 322—324, 329, 334, 342
 163, 164, 166, 170, 179, 183, 207, 208, Mikeleti Pado (Micheletti) — 13
 221—223, 231, 248, 267—272, 295     Milinković — 36

Liters Rudolf (Liiters) — 50, 88, 115, Milošević dr Sima — 366

                     Mondini — 8
 116, 222, 356, 362

Lomal jo Cezare (Lomaglio Cesare) — Mondino Uberto — 81, 82, 263, 313,

 15, 108, 299, 318, 423          422

562 Mora Euđenio (Morra Eugenio) — Pičini Dino (Piccini Gino) — 13, 316

 149                   Pičoki (Picciocchi) — 314
                     Pij = de Moia — 291, 342

Morel! (Morelli) — 13, 315

                     Pijeke Đuzepe (Piechè Giuseppe) —

Morgari Guljelmo (Guglielmo) — 13,

                       42, 50, 100, 101
 315
                     Pikoci (Picozzi) — 11

Muhtić Stjepan — 27

                     Piruze Petre — 254, 327

Musko (Musco) — 314

                     Pi tau Beni j amino (Pittau Beniamino)

Musolini Benito — 79, 80, 118—121,

                       — 316
 125, 128, 131, 143, 144, 147, 148, 153,
 161, 163, 168, 214, 224, 227, 229, 236, Pizano Karlo (Pisano Carlo) — 106
 237, 240, 241, 243, 247, 287, 291, 294, Pj aconi Alesandro (Piazzoni A l e s s a n -
 295, 301, 400, 450             dro) — 10, 11, 54, 81, 82, 230, 235,
                       237, 238, 312, 423
                     Pjačentini G. (Piacentini G.) — 8,
          N             311
                     Podio Luiđi (Luigi) — 316

Naldi Adolfo — 12 Pođipolini (Poggipollini) — 13 Naši (Nasci) Gabrijele — 184 Popovac Ismet — 73 Nedić Milan — 228 Popovié Krsto — 129, 228, 344, 346 Negri Paride — 14, 223, 313 Pozderac Nurija — 366 Negro Livio — 14, 317 Preveza Xhelal — 328 Negroni — 316 Primijeri K. (Primieri Clemente) — Nusi S a n i — 182 9, 124, 147, 191, 233, 310

                     Prinčivale (Princivalle) — 422
                     Prpić Ivan — 49, 116
          O

Obradović Branko — 64

                                R

Oksilija Đov. Batista (Oxilia Giov.

 Battista) — 260, 314, 422
                     Radosavljević Aleksandar — 254

Orešković Cvijo — 63

                     Raka (Racca) — 318
                     Ram Mu ja — 153
          P           Ranieri Oreste — 407
                     Ravoto Agostino — 177

Pacović Josip — 455 Ribentrop Joakim (Ribbentrop J o a - Paoilini Vinčenco (Vincenzo) — 14 chim) — 118, 120, 121, 125, 127,

                       128, 230, 232

Parij ani Alberto (Pariani) — 142,

                     Ričeputi (Riceputi) Paolo — 106
 144, 253, 297
                     Rikardi Arturo (Riccardi Arturo) —

Parizi (Parisi) — 12

                       161

Paskvini (Pasquini) — 9, 312 P a s k u Nikola Kuri — 387 Rikotini (Riccottini) Severino — 152, P a v a n A. — 316 182 Pavelić Ante — 33, 34, 45, 85, 226, Rintelen Eno (Eno, von) — 89, 224,

 301, 420                  229—232, 247

Pećanac Košta — 100 Rites Antonije — 456 Pejrolo Euđenio (Peirolo Eugenio) Roata Mario (Roatta) — 9. 24, 33, 35,

 — 13                    39, 41, 51, 52, 57, 69, 71, 79—82,

Peligra Rafaele (Pelligra Raffaele) 87—89, 119, 120, 128, 138, 141, 143,

 — 11, 314                 185, 196, 198, 386

Pentimali Rikardo (Pentimalli Ric- Rosoti Mario (Robotti Mario) —

 cardo) — 14, 260, 316, 422         79—82. 86, 93, 94, 99, 108, 117, 124,

Perfeti (Perfetti) — 13 127, 128, 129—131, 141, 147, 149, Perhinek Rade — 329 166, 168, 170, 173, 177, 179, 183, Peroli Rok — 328 210, 231, 248, 271, 310, 401, 403, Petiti (Petitti) — 9 407. 423, 458, 459, 467, 468 Petruči Luiđi (Petrucci Luigi) — Rodić Slavko — 63

                     Romano Đuzepe (Giuseppe) — 14
 458—461
                     Romei Ervin (Rommel Erwin) — 155

Pezapane (Pesapane) — 318

                                        568

36»

                            T

Ronkali a Erkole (Roncaglia Ercole)

 — 170, 223, 259, 284, 312, 368, 422
                   Terca — 152, 182

Rosi C. (Rossi C.) — 10, 313

                   Testi Franko (Franco) — 184, 317,

Rosi E. (Rossi E.) — 11, 314

                    422

Rosi Frančesko (Rossi Francesco) —

                   Tonareli (Tonarelli) — 314
 221, 222—224, 232
                   Torezan Rudolf (Torresan) — 315

Rovere — 422

                   Torsielo (Torsiello) — 12, 314

Rozenberg Alfred (Rosenberg) —

                   Tranielo Otavìjano    (Ottaviano) —
 419
                    423

Rozi Ecio (Ezio Rosi) — 144, 161,

                   Tortić Janko — 45
 168—170, 180, 183, 184, 296, 310,
                   Toth Dragutin — 45
 422
                   Trifunović — 329

Rudero Vitorio (Vittorio Ruggero) —

                   Tripičone Donato (Tripiccione) — 8
 12, 314
                   Troka (Trocca) Rodolfo — 453

Rufo Nikola (Ruffo Nicola) — 313

                   Tuči Karlo (Tucci Carlo) — 8, 311
                   Turak Ernesto — 455
                   Turko (Turco) — 10
          S
                            V

Salustri Ernesto — 15, 103, 105, 106 Santovito Ugo — 10, 82 Vakaro Mikele (Vaccaro Michele) — Sartori — 83 313, 422 Seba Frančesko — 454 Valdenburg (Waldenburg) — 163 Sekvi Roberto (Sequi) — 9, 310 Varlimont Valter (Warlimont Walter) Senatore — 15, 317 — 87, 89, 118, 120, 121, 125—127, Sertić — 36 129, 130, 167, 221—224 Sili O. (Siili O.) — 14, 316 Veki Đovani (Vecchi Giovani) — 10, Simoneli (Simonelli) — 11, 314 81 Sita Ludoviko (Sitta Ludovico) — 386 Vekjareli Karlo (Vecchiarelli Carlo) Skala Edoardo (Scala) — 184

                    — 311

Skvero Antonio (Scuero) — 312, 423

                   Venji Ecio (Vegni Ezio) — 8, 311

Slijepčević Tihomir Gajo — 325, 333,

                   Vercenjasi (Verzegnassi) — 316
 338
                   Vii ale Karlo (Viale Carlo) — 15, 317,

Sovtić Aleksandar — 278 423 Spašen Ignjat — 337 Vilani (Villani) — 13 Spatoko Karlo (Spatocco Carlo) — 9, Visarionovič Josip Staljin — 450

 16, 263, 312, 422          Vivaida Lorenco (Lorenzo) — 15,

Spigo Umberto — 10, 54, 62, 147,

                    260, 317, 422
 312, 423, 468
                   Vrančić Vjekoslav — 116, 117, 418

Spikači Guljelmo (Spicacci Guliel-

                   Vukadinović Vukadin — 102
 mo) — 11, 234, 235, 241, 314, 423
                   Vukmanović Svetozar Tempo — 320

Stanišić Bajo — 53, 59, 60, 116, 129,

 268, 342—344, 349
                            Z

Stiović Panto — 329 Sulejmanpašić — 36, 37 Zalusi Antonio — 454

                   Zangjeri Đovani (Zanghieri Giova-
                    ni) — 184
          S         Zaneti — 83
                   Zanusi Đakomo (Zanussi Giacomo)

Šarnebek — 72 — 9, 52, 54, 55, 72, 74, 83 Sei,u Mefail — 278 Zengra (Zengra) — 317 Sipione Pjetro (Scipione Pietro) — Zogu A h m e t (albanski kralj) — 144

 14, 83, 316, 423          Zlatar Petar — 72

Skorpik Velimir — 27 Zuzi Elena — 455 Siroka Kolj — 320 Smit Huber (Schmidt) — 235

                            Ž

Stetner — 223 Sukarević — 333 Živković Drago — 384

564
                 Geografski nazivi
          A           Balkansko poluostrvo — vidi B a l -
                       kan

Afrika — 73, 155, 162, 185, 186, 287, Banastra (rt) — 139, 383

 472                   Banjaluka — 420

Ajdovščina — 110, 411, 414, 441, 442, Banjište (kod Debra) — 338, 388

 444, 448, 450—453, 455, 456       BanjšČice Sv. Duha (sada: Banjščice)

Albanija — 8—10, 13, 16, 81, 82, 89, — 441

 97, 101, 128, 142—144, 150, 153, 158,  Bar — 31, 98, 99, 102, 283, 284, 347,
 181, 182, 215, 220, 222, 251—255, 261,   429
 263, 264, 266, 276, 277, 282, 287, 292, Barca — 456
 293, 297, 298, 305, 306, 308, 310—313, Bare (kod Šavnika) — 357, 361, 363
 315, 316, 319, 321, 322, 325, 326,   Boriće (kod Bijelog Polja) — 351
 328—332, 334—337, 347, 351—353,     Bašće (kod Rožaja) — 319
 358, 365, 388, 390, 392, 393, 396—399, Baška Voda — 29, 93
 429, 431, 432, 461           Bate (Battaglia, kod N o v e Gorice)

Anđrijevica — 223, 284, 333, 353

                       — 441 451

Ankona — 97, 139

                     Batuje (Battaglio) — 456

Apatovac (kod Križevaca) — 395

                     Bej-Klisura (u Albaniji) — 273

Arđirokastro (u Albaniji) — 274

                     Belgija — 227

Atina (u Grčkoj) — 8, 13, 311, 315,

                     Beli vrh (brdo, k. 940) — 456
 393, 398
                     Beluno — 444, 450

Atika (u Grčkoj) — 397, 432, 435 Beneška Slovenija — 404 Austrija — 461 Benkovac — 71, 78, 247 A v č e (Auzza, kod Sežane) — 410 Beograd — 80, 86, 114, 121, 128, 393 Avtovac (kod Gacka) — 269, 345, 361 Berane (sada: Ivangrad) — 11, 102,

                       260, 261, 284, 314, 333, 336, 351, 422
          B           Berkovići (kod Rogatice) — 345
                     Berkovići (kod Stoca) — 235

Baba (kod Prespe) — 390

                     Berlin (u Nemačkoj) — 129, 197, 356

Baban (pl., kod Žage) — 415, 443 -

                      Betina (kod Šibenika) — 385

Babin Potok (kod Vrhovina) — 56

                     B e v k o v vrh (trig. 1050) — 443, 456

Babina (uvala na o. Korčuli) — 174

                     Bezdija (uvala na Pelješcu) — 382

Bacili — 139

                     Bič (kod Stične) — 68

Bača (r.) — 456

                      Bička gora (M. Bicia) — 442

Bačići — 364

                     Bihać — 68, 78, 80, 183, 217, 218

Bačuga (G. i D., kod Petrinje) — 57

                     Bijelo Polje — 234, 236, 351, 429

Balinac (kod Gline) — 70

                     Bileća — 158, 178, 183, 240, 344—346,

Balinovac — 303, 364

                       358, 361

Balkan — 73, 81, 83, 101, 125, 127,

                     Bili Brig (kod Sinja) — 63
 128, 142, 154, 156, 163, 165, 167, 180,
                      Bilishsti (u Albaniji) — 276
 194, 198, 217, 227, 229, 247, 256, 266,
                      Bilo-gora (pl.) — "395
 268, 270, 272, 287, 291, 293, 294, 298,
                     Bilje kod Renča (Biglia di Ranziano)
 299, 308, 330, 392—394, 398, 399, 424,
 425, 437, 466               — 449
                                        565
                     Brest (kod Sušnjevice) — 456

Bioče (kod Titograda) — 284, 352,

                     Brestica (brdo kod Čabarske Police)
 353—355, 358
                      — 436

Biograd na Moru — 51, 382, 384

                     Breza (predeo, kod Ivangrada) — 327

Biokovo (pl.) — 27, 92, 217, 395, 426,

                     Brezje (M. Maggiore, u Režiji) — 415
 427
                     Brezovo Brdo — 457

Biskupija (kod Knina) — 63

                     Brezovo Polje (kod Gline) — 70

Bistrica — 346

                     Brgudac (Bergozza di Lanischie, kod

Bistrica (r.) — 260, 303, 348 Bitine (kod Pljevalja) — 359 Buzeta) — 442, 452 Bitolj — 389 Britof (Cave Auremiane, sada: Vrem-

                       ski Britof) — 440

Bizerta (u Tunisu) — 162

                     Brna (na o. Korčuli) — 97

Bjelasica (pl.) — 339

                     Brod (kod Foče) — 344

Bjelašnica (k. 1864) — 301

                     Brod (kod Novog Mesta) — 23

Bjelo Polje (kod Peći) — 391

                     Brod na Kupi — 19

Blace (kod Opuzena) — 29

                     Brodarevo (kod Prijepolja) — 429

Blatna draga (brdo) — 457

                     Brodosavce (pl., kod Prizrena) — 320

Blegoš (pl.) — 416, 439, 443

                     Brosanone — 452

Blizna (kod Titograda) — 352

                     Brseč (kod Lovrana) — 77

Boan (kod Šavnika) — 361, 363

                     Bruniko (Brunico) — 452

Bodigoj — 442

                     B r u v n o (kod Gračaca) — 70

Bojmunti (kod Livna) — 63

                     Budanje (Budagne) — 451

Bok (uvala) — 174

                     Budigoj (zaselak) — 455

Boka kotorska — 215, 301

                     Budimlje (kod Ivangrada) — 329

Bol (na o. Braču) — 460

                     Budva — 347

Bolcano — 444, 451, 452 Boljanići (kod Pljevalja) — 146, 346, Bugarska — 46, 100, 162, 322, 330,

 354                    389, 418

Bona (rt, u Tunisu) — 162 Bujanovce — 389 Bonis (kod Breginja) — 443 Buje (Buie del Timavo) — 440 Borgo Valsugana — 451 Buje (Buie d'Istria) — 450 Borovno (kod Foče) — 363 Bukovac (tt. 972, kod Ivangrada) — Bortiolo — 451 329 Bos. Grahovo — 54, 59, 62, 63, 122, Bukovec (pl.) — 443

 218                   Bukovica (kod Pljevalja) — 146

Bos Krupa — 193 Bukovje (Bucuio) — 455 Bosanska Bojna (kod Cazina) — 301 Bukovski hrib (Vetta di Bucova) — Bosanska krajina — 51, 217 417 Bosanski Petrovac — 27, 51, 63, 68, Bunić — 78

 78, 80, 122, 131, 217—218        Buzet (Pinguente) — 442

Bosna — 48, 145, 193, 220, 225, 248,

 261, 269, 291, 293, 300, 303, 321, 341,
 342, 343, 356, 394, 395, 418, 420,              C
 459, 479

Bošarina (predeo, kod Klane) — 455 Carev Dvor (kod Resna) — 319 Bovec (Plezzo, kod Tolmina) — 439, Cazin — 193

 440, 441, 443, 456           Cerkljanski Vrh — 443, 456

Božja martra (Bona Martra, predeo Cerkno (Circhina) — 410, 412, 414,

 kod Cerknice) — 454            415, 439, 441, 454

Brač — 133, 382 Cetingrad — 70, 193 Brač (o.) — 26, 30, 71, 91, 95, 137, Cetinje — 14, 220, 260, 284, 316, 344,

 172, 174, 175, 301, 460l         346, 389, 422, 429

Brbinj (na Dugom otoku) — 134 Cincar (pl.) — 301 Brdo — 440 Cifre (brdo, kod čabarske Police) Brđani (kod Siska) — 419 — 408, 415 Bregava (r.) — 240 Cinkovec (k. 929) — 456 Brela (kod Makarske) — 384 Col (Zolla) — 451 Bresa di Kampoformido (Bressa di Crikvenica — 9, 15, 312, 318, 423,

 Campoformido) — 452            424

566 Crkva S. Đorđa — 411 Crv (Pricervo, zaselak) — 414, 441, Crna Gora — 10—12, 14, 15, 35, 42, 454

 52, 67, 81, 84, 89, 108, 115,     Curiin Klanac (kod Gospića) — 78
 126—131, 142—146, 156—158, 160,
 163, 167, 168, 185, 188, 190, 209,
                               c
 214, 215, 219, 220, 222, 223, 227—
 232, 240, 248—252, 259—264, 266—
                     Caf Tane (Q. Thane, u Albaniji) —
 269, 271, 284, 287, 288—298, 300, 302
                      306, 397, 432
 —304, 308, 312, 314, 316, 317, 319—
                     Ceotina (r.) — 354, 355, 359, 365
 322, 327, 329, 330, 333, 335—337,
 339—346, 350, 351, 353, 356, 364,
 365, 387, 388, 392—396, 398, 399,
                               D
 422, 428, 430, 432, 437, 473, 474

Crna Vlast (kod Vrhovina) — 78

                     D. Vakuf — 122

Crni vrh (kod Prizrena) — 276, 282,

                     Dalmacija — 10, 11, 14, 15, 42, 47,
 325
                      55, 134, 141, 147, 149, 163, 185, 189,

Crniš (kod Peći) — 102

                      196, 213, 256, 257, 266, 297, 299,

Crnoljevo (kod Uroševca) — 16

                      300, 301, 308, 312, 314, 317, 318,
                      392—395, 400, 424, 426, 437, 459—
          c            461, 463, 470, 472, 479
                     Danilovgrad — 102, 220, 321, 339,
                      352, 358, 429

Čabar (kod Rijeke) — 442

                     Danska — 227

Čabarska Polica (Pian della Sec-

                     Davča (kod Skofje Loke) — 440

_ chi a) — 442, 457

                     Debar — 13, 181, 253, 256, 263, 277,

C a d r a (Ciadra, kod Tolmina) — 441,

                      278, 316, 322, 324, 337, 338, 387, 391,
 442, 455
                      422

Cajniče (kod Pljevalja) — 146, 345,

                     Debarca (predeo kod Ohrida) — 254
 348
                     Debenje (Obeneto, u Italiji) — 442

Čapljina — 235, 240

                     Dedina (kod Križevaca) — 395

Cara (na o. Korčuli) — 29, 385

                     Delnice — 21, 22, 57, 68, 179, 317,

Čardak (kod Perušića) — 70

                      394

Caven (M. Ciavin, trig. 1190) — 442 Cedad (Cividale) — 412, 416, 442 Dinara (pl.) — 59, 117, 143, 270 Čekovnik (Cecconico) — 441 Divača — 313, 422, 442 Celebić (kod Foče) — 220, 362 Divulje (kod Trogira) — 26, 28, 90, Celina (kod Omiša) — 383 133, 172, 382 Celo (k. 946) — 456, 457 Doberdob (Doberdo del Lago) — Celje (Ceglie, kod Ilirske Bistrice) 440, 449

 — 442                 Doblar (kod Nove Gorice) — 410,
                      448

Čemernica (kod Gline) — 301 Čemerno (kod Gacka) — 269, 361 Dobrakovo (kod Bijelog Polja) — Čemerno (kod Sarajeva) — 345 351 Čepić (Felicia di Pianona) — 455 Dobravlje (kod Sežane) — 443 Čepovan (Chiapovano) — 410, 441, Dobršane (kod Gnjilana) — 275

                     Dodekanez —> 157
 442, 452—455, 457
                     Dole (Idresca di Dole) — 441

Cezsoča (Oltresonzia) — 414, 441

                     Dolenja Trebuša — vidi Trebuša

Čičevo — 342

                     Dolenja Vas (kod Trebnja) — 24

Čiovo (o.) — 174

                     Dolenje Lome (Lome di Sotto) —

Čitluk — 234

                      441

Crni Vrh kod Cerkna (Montenero

                     Dolenji Trbilj (u Italiji) — 441, 457
 di Circhina) — 443
                     Dolga Poljana (Campolongo) — 110

Crni Vrh (M. Fosco, u Italiji, kod

                     Domanovići (kod Čapljine) — 240
 Cedada) — 456, 457
                     Domberk (Montespino) — 442

Crni Vrh (Montenero d'Idria) — 416,

                     Drač (u Albaniji) — 9, 263, 264, 281,
 441, 443, 449, 451, 453, 457

Črniče (Cernizza) — 441, 450, 455 305, 306, 312, 326, 422 Crnomelj — 22 ] ače (na Pelješcu) — 175

                                        567
                   Franičević (kod Igrana) — 94, 137

Draganići (kod Karlovca) — 70

                   Furlanič (kod Boljuna) — 441, 449,

Dragnić (kod B. Luke) — 301

                    450

Dragovoljići (kod Nikšića) — 355

                   Furlanija (Friuli) — 440

Drajčići (kod Prizrena) — 281, 282

                   Fužine (kod Belopeških jezera) —

Drašnice (kod Makarske) — 28, 93,

                    443
 94, 123

Drenica — 274, 335 Drežnica — 108, 121, 158, 190, 474 G Drina (r.) — 158, 168, 220, 248, 269,

 293, 341—347, 351, 358       G. Budanj (kod Foče) — 303

Drinos (u Albaniji) — 306 G. Celo (M. Goregna) — 441 Drmeni (kod Resna) — 3fll G. Humac (na o. Braču) — 460 Drniš — 35, 166, 178, 185 G. Kupčina (kod Karlovca) — 70 Drskovče — 454, 457 G. Vakuf — 217 Drvar — 62, 63, 217 Gabrk (Gabrega) — 457 Drvenik — 94, 124 Gacko — 178, 220, 325, 344, 345, 346, Duba (uvala, kod Zivogošća) — 28 349, 358 Duboka (uvala na o. Hvaru) — 95

                   Gaćelezi (kod Šibenika) — 103, 104,

Dubrovnik — 10, 12, 52, 196, 268,

                    107
 312, 315, 317, 423, 466
                   Galera (kod Trogira) — 95

Duga Rijeka (kod Križevaca) — 395

                   Gari (kod Debra) — 322

Dugi otok (o.) — 134, 140, 384

                   Gatačko polje — 345

Durmitor (pl.) — 268—270, 272, 346,

                   Gerlic (Gertitz, šuma kod Rasten-
 356, 357, 361, 382, 364, 365, 389
                    burga) — 128

Duži (kod šavnika) — 349, 363

                   Gibraltar — 161
                   Glamoč — 27, 59, 64, 66, 88, 122, 217
         D         Glavatičevo — 342, 345
                   Glina — 51, 57, 70

Đakovi ca — 153, 182, 320 Gmojnik (M. Smaini, k. 685, kod Đinokastro (u Albaniji) — 13 Materije) — 457

                   Gnjilane — 275, 326, 329
                   Goče (Gozze Vipacco) — 441, 457
         Dž         Godia — 452
                   Godovič — 451

Džepište (kod Ohrida) — 277

                   Gojače (Goiaci) — 441, 444, 458
                   Goli vrh (k. 1309, kod If sara) — 347
                   Goli vrh (brdo) — 456
         E         Goli ja — 344, 346
                   Gomance (Ermesburgo) — 442

Egejska Makedonija — 418

                   Gomirje (kod Vrbovskog) — 39

Elbasan (u Albaniji) — 254, 263, 264,

                   Goransko (kod Plužina) — 349, 359
 313, 422
                   Goražde — 260, 301, 345, 346, 348

Epir — 43S

                   Gorenja Kanomlja (Canonia Alta)

Erseke (u Albaniji) — 264

                    — 442
                   Gorenje (Goregna) — 414, 416
                   Gorenji Barnas — 456
         F
                   Gorica — 15, 85, 110, 816, 410, 422,
                    440—444, 447—453, 455

Fajtovci (kod Sanskog Mosta) — 70

                   Goriče — 441, 449

Fieri (u Albaniji) — 263, 305, 431

                   Gorička (pl.) — 443

Foča — 183, 185, 208, 218, 220, 222,

                   Gorjanci (predeo, kod Novog M e -
 224, 249, 260, 303, 343—348, 351,
 352, 356, 358, 362          sta) — 77, 81, 180, 300, 395, 426

Foni — 415 Gor jane (kod Tetova) — 151 Francuska — 162, 227 Gorje (Goriani) — 413 Fraskete (Fraschete) — 458 Gornje Selo (kod Prizrena) — 275, Frosione — 458 276 568

 Gornje Polje (kod NikŽića) — 349,       Hruševica — 458
  357, 359                  Hrušica — 441, 457
 Gorski kotar — 185, 301            Hrvatska — 9—12, 14, 15, 42, 45—50,
 Gospić — 19, 21, 38, 39, 188, 218        80, 84, 85, 87, 89, 117, 120, 122,
 Gostilje (kod Nikšića) — 321           128—131, 142—144, 155, 156, 163,
 Gostivar — 151, 256, 273, 391          164, 167, 169, 170, 179, 182, 186, 189,
 Grab (kod Trebinja) — 334            193, 195, 198, 213, 223, 225, 251,
 Gracko (kod Lipi j ana) — 37           256—258, 268, 270, 293, 299—301,
 Gračac — 20, 21, 34, 40, 41, 54, 55,       308, 312, 314—318, 341, 343, 346,
  57, 68                    348, 353, 354, 356, 361, 392, 393,
 Gradac (kod Pljevalja) — 354, 355,        398, 418, 424, 427, 437, 461, 470,
  360                      472
 Gradac (kod Vrgorca) — 29, 68, 173,      Hrvatsko primorje — 301
  178                    Hrvatsko zagorje — 395
 Gradec (k. 787) — 454             H u m (k. 863, kod Plitvičkog Ljes-
 Gradišće (sada: Gradišće nad P r v a -      kovea) — 301
  čino) — 412                Hum (kod Ustikoline) — 345
 Grahovo — 57                 H u m (orahovski; trig. 1832) — 321
 Grahovo (sada: Grahovo ob Bači)        Hvar — 382, 383
  — 417                   Hvar (o.) — 24, 30, 51, 57, 78, 91,
 Grbole (kod Uroševca) — 74            93—97, 133, 134, 172, 174, 175, 384
 Grčarevec (Gargerevec) — 443
 Grčka — 8, 10, 12, 13, 89, 120, 142—
                                  I
  144, 150, 155—157, 162—164, 167,
  184, 215, 266, 293, 297, 298, 307, 308,
                        Ibalja (u Albaniji) — 387
  311, 313, 315, 322, 392, 393, 397—
                        Idrija — 404, 441, 443, 444, 450, 453,
  399, 432, 434, 435, 437
                         434
 Grdelica — 339
                        Idrija pri Bači (Baccia) — 410, 4S7
 Grdoselo (Castelverde, kod Pazina)
                        Idrija (r.) — 442, 456
  — 409, 453                 Ifsar (kod Cajniča) — 347
 Grions — 452                 Igrane — 19, 20, 26, 28, 29, 91, 93—
 Griva (kod Prespe) — 390
                         95, 123, 137, 176
 Grkovci (kod Bos. Grahova) — 63
                        Ilij ino brdo (kod Spuža) — 352
 Grenada (kod Svrljiga) — 329
                        Ilirska Bistrica — 81, 113, 442, 451
 Grpašćak (k, 160) — 140
                        Ilovik (o.) — 139
 Gru* — 26. 30, 91, 96, 97, 133, 172,
                        Imotski — 33
  175, 382                  Istra — 404, 461
 Gubavci (kod Lebana) — 325
                        Italija — 34, 47, 48, 84, 85, 100, 113,
 Guci (kod Jastrebarskog) — 70
                         114, 118, 121, 154—157, 162, 166,

„ Gusinje — 337

                         167, 187, 215, 216, 227, 297, 324,
 Gustovara (kod Mrkonjić-Grada) —         333, 338, 356, 418, 432, 439, 440,
  301                      461, 470
                        Ivan-sedlo (kod Konjica) — 108,
             H            121, 474
                        Izvor (kod Kičeva) — 322
 Han-Pijesak — 395
 H e r c e g - N o v i — 14, 57, 68, 260, 317,
                                  J
  422
 Hercegovina — 34, 35, 52, 55, 67, 80,
  84, 86, 158, 166, 185, 187, 188, 209,   Jablanica (kod Ilirske Bistrice) —
  219, 222, 223, 225, 230, 231, 236,      457
  239, 240, 243, 261, 268—270, 272,     Jablanica (kod Prozora) — 53, 54,
  291, 394, 395, 418, 420, 459          61, 122, 131, 341, 343, 474
 Holandija — 227                Jabuka (kod Pljevalja) — 354
 Hramina (kod Šibenika) — 385         Jabukovac (kod Petrinje) — 57
 Hreljin (kod Ogulina) — 70          Jadovnik (pl.} — 301
 Hrenovice (Crenovizza, kod Postoj-      Jadransko more — 31, 97, 139, 148,
  ne) — 408, 441, 449              219, 326, 461
                                           569
                    Kamešnica (kod Križevaca) — 395

Jahorina (pl.) — 301, 303

                    Kamešnica (pl., kod Livna) — 64

Janeževo Brdo (kod Ilirske Bistrice)

                    Kamno (Camina) — 456
 — 450, 456
                    Kanal — 453

Janina (u Grčkoj) — 10, 13, 313, 315,

                    Kanalski Vrh (Verco di Canale, kod
 397
                     Nove Gorice) — 410

Janjina (na Pelješcu) — 174

                    Kanebola (Canebola) — 457

Jarmovac (k. 1136) — 456, 457

                    Kapela (pl.) — 185

Jasenovi vrh — 349

                    Kaprije (o.) — 28

Jastrebarsko — 21, 179, 394

                    Karaorman (pl.) — 322

Javorak (pl., kod Nikšića) — 349

                    Karburice (kod Kičeva) — 277, 278

Jegej — 156, 157, 266, 307, 308, 392,

                    Karlovac — 14, 51, 57, 69, 70, 81, 89,
 398, 399, 435, 437
                     185, 188, 190, 213, 218, 316, 394, 423

Jegejsko more — 9, 298, 310

                    Kašteli (splitski) — 384

Jelenek (Ielene) — 441, 443

                    Kaza Urani (Casa Uranni) — 441,

Jelsa — 1 3 4 , 382

                     442

Jelšane (kod Ilirske Bistrice) — 457 Jerusalim — 225 Kazanci — 63 Jesenice — 408 Kazlje (kod Sežane) —• 442 Jevšček (Jeusceco, kod Kobarida) — Kažani (kod Resna) — 389

 408                  Kefalonija — 142
                    Kičevo — 151, 256, 273, 277, 278

Jezero — 78

                    Kio (o. u Grčkoj) — 398

Jezerska č. (k. 2004) — 276

                    Kislica (Chislizza, k. 517) — 456

Josipdol (kod Ogulina) — 24

                    Kladanj — 395

Julijska krajina — 81, 109, 110, 113,

                    Klanac (sedlo) — 78
 403, 404, 408—411, 414, 417, 438,
                    Klanac (prevoj, kod Srba) — 70
 440, 443. 448, 454, 456, 458, 461,
                    Klavžar (Case Clauser, imanje) —
 466
                     441
          K          Kleshajm (u Nemačkoj) — 161
                    Klevišče (k. 1085) — 456

Kabal (rt na Hvaru) — 174 Klik (kod Radojinje) — 388 Kacuber (kod Peći) — 255, 327, 329 Klinji vrh (kod Ilirske Bistrice) — Fačanik — 16, 276, 282, 325, 330, 335, 456

 338, 389               Klobučarji (Clabuzzaro) — 442, 453

Kačjek — 456 Klještac (kod Neuma) — 29 Kajro Montenoto — 454—456 Ključ — 70, 78 Kaiteli (kod Ohridskog jezera) — Knežak (Fontana del Conte) — 442

 264 -                 Kneževići (kod Bunića) — 78

Kakan (o.) — 27, 95 Ivnežica (kod Sinja) — 63 Kal (Cal di Gracova) — 441 Knin — 11, 35, 51, 54, 59, 60, 63, 88, Kal nad Kanalom (Cal di Canale) — 119, 122, 178, 185, 301, 426

 412 451               Kobarid — 413, 441, 444, 448, 452,

Kal (kod Podbrda) — 448 453, 455, 456 Kala (zaselak) — 456 Kočevje — 14 Kalamas (r., u Albaniji) — 306 Kodermaci — 442 Kalderove di Valdobjačane (Calde- Kodroipo (Codroipo) — 451

 rove di Valdobbiaciane) — 450    Kolašin — 260, 261, 333, 338, 339,

Kalič (brdo, kod Postoj ne) — 456 " 343, 346, 350, 351, 354, "355, '359 Kalinovik — 303, 342, 343, 345, 346, Koloredo (Colloredo di Prato) — 452

 382                 Kolovrat (pl.) — 457

Kalnik — 395 Koluđrovica (Colludrozza, k. 976) — Kalvarija (Podgora, k. 240, kod Go- 411

 rice) — 443, 457           Komaina — 29

Kamanje (kod Ozi ja) — 40 Komarnica (r.) — 57, 361 Kamena Gora (kod Prijepolja) — Komen (Comeno, kod Sežane) — 440

 336                 Konsko (kod Ohrida) — 273

Kameni vrh (M. Pietro, trig. 810) — Konjic — 116, 117, 122, 196, 321, 343,

 443                  345, 474

570

                           Kromberk (kod N o v e Gorice) — 413,.

Kopčić (kod Bugojna) — 301

                             441, 443

Kopilovi (kod Foče) — 342

                           Krstac (sedlo) — 349, 364

Korada (M. Corada) — 442

                           Kruševo (D. i G., kod Pljevalja) —

Korana (r.) — 193

                             351, 362

Korča (u Albaniji) — 13, 255, 263,

                           Kruševo — 319, 391
 316, 422
                           Kučer (kod Ozlja) — 77

Korčula — 26, 29, 30, 94—96, 133,

                           Kuči (kod Titograda) — 283, 284,
 172, 175, 382

Korčula (o.) — 28, 57, 71,-9-1, 97, 98, 321, 350, 351—353, 358

 148, 174, 383—385, 402, 464             Kuk (Monte Cucco, trig. 1243) —

Korčulanski kanal — 28, 93 442 Kordun — lf>7 Kukes (u Albaniji) — 282, 328 Korenica (sada: Titova Korenica) — Kukuljani (kod Rijeke) — 416

 78                         Kulen-Vakuf — 80, 217, 218
                           K u m (brdo) — 414, 441, 444, 456

Korićna (kod Glamoča) — 59

                           Kumanovo — 275, 326, 329, 389

Koritnica (Coritenza) — 441, 456

                           Kumbor (kod Herceg-Novog) — 26,

Korintski kanal — 223

                             90, 133, 172, 382

Korita (kod Orahova) — 321

                           Kupa (r.) — 258

Korito (kod Cerkna) — 411

                           Kupinec (kod Jastrebarskog) — 45.

Kornat (o.) — 98

                             49

Korzika — 81, 215, 470

                           Kup jak (tunel, kog Ogulina) — 21,

Kosa (kod Splita) — 57

                             22

Kosovo — 16, 74, 100, 101, 152—154,

                           Kur.iak (kod Perušića) — 56
 181, 182, 223, 230, 253, 255, 261,
                           Kuršumlijska Banja — 328
 263, 264, 305, 319, 323, 324, 327,
                           Kuzmanići (kod Rogoznice) — 94
 C35, 351, 388, 390, 472
                           Kvarnerski zaliv — 215

Kosovska Mitrovica — 274, 335 Kostajnica — 57 Kostanjevica (sada: Kostanjevica na L

 Krasu) — 409

Kostelni dol (predeo) — 454, 456 Labin — 450, 453, 455 Košur (u dolini Sutjeske) — 363 Lačnik (k. 1097) — 456 Košuta (Mala i Velika, kod Foče) Lapac (G. i D.) — 80

 — 303, 364                     Larisa (u Grčkoj) — 12, 315
                           Lastovo (o.) — 30, 96, 175, 402

Kotor — 52, 175, 185, 190, 196, 216,

                           Lavci (kod Resna) — 391
 346, 402, 428, 468
                           Lazaropolje (kod Debra) — 256, 322

Kovačevica — 408

                           Lebane — 324, 325, 339, 340

Kovačevići (kod Plaškog) — 68

                           L e m n o s (o. u G r č k o j ) — 398

Kovren (kod Bijelog Polja) — 351

                           L e o n e (zaliv) — 215

Kozana (Cosana del Coliio) — 450

                           L e p o g l a v a (kod K r a p i n e ) — 419

Kozica (kod B. Luke) — 301

                           L e s k i (predeo, k o d PrezidaV — 456

Kozja (uvala) — 383

                           L e s k o v v r h (k. 931) — 458

Kozjek (brdo, k. 1032, kod Cerknice)

                           Leskovac — 339, 340
 — 457
                           Leskovik (u Albaniji) — 254. 264

Krapina — 419

                           L e v e r - T a r a — 336, 357, 359—361, 36 3

Kras (predeo) — 443

                           Lička Jesenica — 39, 40, 51, 70

K r a ^ i ć (kod J a s t r e b a r s k o g ) — 20, 21,

                           Lijeva Rijeka — 354, 355, 357, 350
 77
                           Lika — 33 34, 187, 188, 190, 191, 258,"

Kravarske gorice — 301 Krbela (o.) — 174 270, 272, 300, 394, 479

                           Lim (r.) — 260, „304, 339, 346, 347,

Krf (o.) — 142 Krit (o„ u Grčkoj) — 184, 286, 308, 348 350 354. 355

                           Lipljàn '(kod Prištine) — 37, 38, 101
 399, 434, 437
                           Liplje (kod Postojne) — 443

K r k (o.) — 451

                           Lisac (brdo, kod Konjica) — 301

K r k a (r.) — 29, 174, 175

                           Lisica (trig. 1188, kod Lebana) —

Krnica (Carnizza, u Režiji) — 411,

                             325
 443, 454
                                                 571
                   Mađarska — 46
Livanjsko polje — 62, 64
                   Maglić (pl.) — 303

Livek (Luico, kod Tolmina) — 457

                   Majdlic (imanje) — 408

Livno — 54, 59, 62—64, 66, 73, 80,

                   Makarska — 20, 23, 24, 27, 30, 33,
  88, 121, 122, 126, 131, 188, 217
                    94, 97, 133, 137, 138, 172, 175, 301,
Logatec — 19, 113, 414
                    382, 384

Logje (Longo) — 416, 417 Logorà (prevoj) — 264, 306 Makedonija — 100, 153, 181, 298, 319, Loke (kod Kromberka) — 443 323, 327, 337, 338, 387, 390, 418, 472 Lokve (Loqua Chiapovano) — 449 Mala Čista (kod Skradina) — 103, Lom (planina) — 412 104, 107, 137 Lomušček (brdo) — 442 Mala Obrova (k. 640) — 455 London — 73, 129, 130, 146, 186, 197, Mala Polača (kod Knina) — 63

  209, 216, 229, 288, 294, 329, 420, Malakastra (u Albaniji) — 432
  461                Malesija (predeo, kod Đakovice) —
                    320

Lonjer (Longera) — 441, 448 Lovča (kod Kostajnice) — 57 Mali Kosmac (rt) — 382 Lovinac (kod Gospića) — 20, 21, 24, Malo Jezero (kod Prespe) — 390

  71                 Malovan (kod Gračaca) — 57

Lovran — 77 Malovan (G. i D., kod Kupresa) — Lovreč — 427 301 Lož — 56 Malovište (kod Resna) — 389 Lože (Lose) — 413 Manastir (kod Skoplja) — 330 Lučke Kolibe — 303, 364 Marija Snežnica (Madonna della N e - Lug (predeo kod Šavnika) — 361 ve) — 441 Luka (uvala na o. Braču) — 174 Marina (kod Trogira) — 137, 384. Luka (uvala na Pelješcu) — 174 385 Lukovica (kod Rožaja) — 334 Marušići (kod Splita) — 383 Lushnja (u Albaniji) — 277 Maslinica (na Šolti) — 95, 96

                   Matajur (kod Kobarida) — 442
                   Matajur (pl.) — 415, 442, 457
          LJ         Mateševo — 354, 355, 358
                   Materija (Matteria, kod Sežane) —

Ljeskovi Doli (kod Nikšića) — 336 442 Lješko Polje (kod Titograda) — 389 Mati (u Albaniji) — 253, 255 Lješnica (kod Berana) — 102 Mavrovo — 151, 278, 337 Ljubin grob (kod Foče) — 303, 364 Mazdrača (r.) — 151 Ljubina (kod Foče) — 301 Mazin — 11, 78, 301 Ljubišnja (pl.) — 362 Mažerole (Masarolis) — 457 Ljubljana — 10, 12, 19, 258, 312, 314, Medak (kod Gospića) — 21, 22, 51,

 400, 401, 404, 423, 451       57, 68, 70, 71, 78

Ljubljanska pokrajina — 147, 440 Medulin (kod Pule) — 415 Ljubuša (pl.) — 301 Medveđa (kod Lebana) — 340 Ljubuški — 235 Medvidina (uvala) — 95 L j u m (r., u Albaniji) — 325 Međuriječje — 359 Ljuma (predeo, u Albaniji) — 255, Me ja, brdo (Monte Mia) — 408, 415

 328, 388              Melina (zaselak) — 442
                   Melničane (D. i G., kod Debra) —

Ljums (r., u Albaniji) — 325

                    391

Ljuša (kod D. Vakufa) — 301

                   Memlište (kod Ohridskog jezera) —
                    254, 264
                   Menders (rt) — 95, 97, 138, 139
          M
                   Meran — 10

M. Kapa (M. Capa, brdo kod Cer- Metaljka (kod čajniča) — 220

 kna) — 441, 456           Metković — 11, 20. 26, 28, 91, 93, 94,

M. Sejevec (brdo, k. 611) — 456 172, 196, 235, 240, 242, 314, 382, M. Učka (M. Maggiore Picolo) — 423

 442                 Metlika (kod Novog Mesta) — 22,

Madoni (Madoni di Podlaca) — 442 69 572 Metohija — 74, 100, 230, 261, 274, Nanos (pl.) — 415, 441, 443

 335, 351               Nart (zaselak s. Daber) — 416, 454

Mgulla (u Albaniji) — 151 Nemačka — 46, 48, 84. 85, 118, 120,

 333                   157, 162, 163, 227, 326, 404, 420

Mijokusovići (kod Danilovgrada) — N e m e (Nimis) — 451

 333                  Nemški Kut (Rütte di Gracova, sada:

Milje (Mugia) — 443 Rut) — 441, 448, 449 Miljevae (k. 1805, kod Spuža) — 359 Neretva (r.) — 80, 84, 91, 108, 114— Miren — 453, 457 117, 119, 121, 125, 126, 131, 158, Mirenski zamak (Grade di Merna) 169, 178, 179, 185, 188, 196, 197,

 — 443                   219, 234—237, 240, 301, 341—343,

Mirna Peč — 50 351 Miška Glava (kod Prijedora) — 301 N e u m — 29 Mitilena (o. u Grčkoj) — 398 Nevesinje — 183, 234, 236 M j e i a j i (kod Foče) — 293 Nevesinjsko polje — 342, 345 Mlačni vrh (brdo, kod Pivke) — Neviđane (na o. Pašmanu) — 383

 457                  Nevinjsko polje (na o. Pašmanu) —

Mljet (o.) — 98, 139, 402 383 Modrič (kod Ohrida) — 387 Nezavisna Država Hrvatska (NDH) Mojkovac — 351, 354 — 32, 34, 42, 45, 46, 71, 82, 83, Mojstrana (kod Jesenica) — 412 116, 188, 224, 225, 229, 230, 248, Mokronog (kod Trebnja) — 258 292, 418, 419, 458 Molat — 244 Nikiforovo (kod Gostivara) — 151 Molat (o.) — 134, 244 Nikšić — 12, 102, 240, 260, 284, 314, Morača (r.) — 350, 352, 357 321, 333, 344, 346, 347, 349, 350, Moskva — 182, 216, 288, 294 352, 355, 357—359, 422, 429 Mosor (pl.) — 427 Niš — 322 Mostar — 14, 53, 58. 60, 72, 73, 76, Nova Varoš — 182, 221, 346

 86, 116, 117, 122, 126, 131, 143, 158, Novigrad — 383
 166, 169, 170, 190, 196, 197, 209,   Novaki (G. i D., kod Cerkna) — 412,
 231, 234—236, 238, 341, 343, 345,     416
 474                  N o v i Pazar — 182

Mratinje — 360, 364 N o v o Mesto — 11, 19, 22, 314, 423 Mrdakovica (kod Vodica) — 71 Novo Ruj ce (kod Lipi j ana) — 37 Mrkonjić-Grad — 122 N o v o Selo (kod Gostivara) — 256 Mrkalje (kod Tjentišta) — 363 N o v o Selo (na o. Braču) — 460 Mršin (kod Kobarida) — 456 Mrzli dol (kod Postojne) — 456 Mrzli dol (Val Freda, k. 605, brdo) NJ

 — 452

Mrzli v r h (Cima Fedda, k. 1556) — NJeguši (predeo) — 344, 346

 442

Mrzli v r h (trig. 1360) — 415 Mušnikovo (kod Prizrena) — 325, O

 333, 338

Murovec — 441 Obalj (kod Kalinovika) — 342 Murter (kod Šibenika) — 385 Oborče (kod Kanala) — 442, 455 Murter (o.) — 28, 95 Oblase (usamljena kuća kod D o l e - Murvica (o.) — 134 nje Trebuše) — 408 Muzec (Musi, u Italiji) — 441, 449 Oblatno (kod Nikšića) — 355

                    Oblik (o.) — 174
                    Obramec (M. Obrane, brdo) — 442
           N         Obradovići (kod Bruvna) — 70
                    Obrovac — 26, 30, 63, 91, 96, 133,

Na K a l c u (pl., Cauz) — 413 172, 175, 382 Nad peski (M. Peschi, pl.) — 413, Obruni (predeo, kod V. Gradišća) —

                      457
 441

Nadiža (r.) — 404, 456 Ocrkavlje (kod Foče) — 303

                                      573

Ohrid — 252, 273, 277, 322, 338, 387 Pećini (u Albaniji) — 306

                    Pekini (Peqini) — 281

Ohridsko jezero — 264

                    Pelinovik (rt) — 95

Ogulin — 19, 21, 39, 51, 68, 70, 81,

                    Peloponez — 142, 223, 435
 87, 119, 190, 258, 394
                    Pelješac (poluostrvo) — 29, 71, 174,

Okit (k. 53, kod Male Ciste) — 104,

                     382
 105

Olarica (k. 611) — 454, 455 Pepici (kod Andrijevice) — 283, 284 Olovo — 395 "Permeti (u Albaniji) — 264 ' Omiš — 20, 26, 28, 30, 71, 91, 93, 94, Perušić (kod Gospića) — 56, 70

 96, 133, 172, 175, 382, 383      Peslivec (k. 695) — 456

Opatje Selo (kod N o v e Gorice) — Pešića rupa (predeo, kod Kolašina)

 441, 449                 — 339, 389

Opčine (Villa Opicina) — 410, 440, Petnica (kod Peći) — 102

 443, 448, 450, 451, 457, 458     Petrovo Brdo (Colle Pietro) — 414,

Opolje (predeo, kod Dragaša) — 320 441, 448 Opuzen (kod Metkovića) — 29, 318, P e u l j e (D. i G., kod Bos. Grahova)

 425                   — 63, 218

Orašje (kod Celebića) — 357, 358 Piperi (predeo, kod Titograda) — Oretić (na Pelješcu) — 29, 95 293, 320, 321, 346, 350, 352, 353, Orlić (kod Knina) — 63 358, S60, 365 Orlje (kod Pljevalja) — 355 Pianoro di Usioce (predeo, kod Go- Osej ani (Oceacco di Resia) — 453, rice) — 442

 455                  Pirovac (kod Šibenika) — 385

Ostrovica — 456 Piškaši (kod Ohridskog jezera, u Ostrožac (kod Cazina) — 78 Albaniji) — 264 Ostrožer (k. 1451, kod Ivangrada) P i v a (r.) 283, 293, 349, 351, 356—358,

 — 327                  360—365

Ostrožno brdo (Monforte) — 442 Pivska planina — 363 Osumi (u Albaniji) — 306 Piza — 11 Oštarije — 51 Plana (kod Bileće) — 240, 361 Oštrelj — 218 Planica 443 Otalež —- 415 Planka (rt) — 138, 139, 382, 386 Otočac — 11, -36, 178, 188, 209, 218 Planketa (rt) — 384 Otok — 454, 456, 457, 458 Planjak (brdo) — 98 Otoka (kod Bosanske Krupe) — 78 Planjava (trig. 655, kod Cedada) — Otrantska vrata — 120 442 Otrić — 55 Plaški — 19, 22, 24, 39, 40, 57, 68, Ozalj — 40, 57

                     190

Ozren (kod Foče) — 365

                   P l a v e (kod Gorice) — 451
                   Plešivec (Costa Pelata, brdo kod
                     Boveca) — 414
          P         Plešivica (pl.) — 301
                   Plitvički Ljeskovac — 78, 301

Padova — 215, 310, 422, 444, 452,

                   Ploča (kod Udbine) — 57, 78
 457
                   Ploče (kod Metkovića) — 30, 86, 91,

Pag (o.) — 301

                     93, 94, 96, 133, 172, 175, 178, 190,

Palestina — 419

                     196, 197, 384

Palermo (rt) — 274

                   Plješivica (pl. u Lici) — 80, 301

Panovec (predeo, kod Gorice) — 443,

                   Pije vi ja — 15, 146, 220, 260, 289,
 455
                     317, 320, 333, 336, 347, 348, 350,

Pantelijev vrh (kod Spuža) — 352

                     351, 354, 355, 357, 359, 360, 422,

Pašman (o.) — 174, 383, 384

                     429

Patras (u Grčkoj) — 12, 315 Pazin — 409, 453 Podbela (kod Tolmina) — 412 Peć — 102, 152, 182, 222, 223, 255, Podbrdo (kod Tolmina) — 411, 441,

 274, 278, 282, 319, 324, 325,  327,  444, 448
 334, 337, 390, 391          Podbreže — 454, 456

Pećigrad — 193 Podčepovan (Poggio) — 441 574 Podgora (kod Makarske) — 20, 23, Pridvorica (potok, kod Savnika) —

 24, 26—29, 31, 93, 94, 133, 137, 138  357, 361

Podgorica (sada: Titograd) — 10, Pridvorica (kod Kosovske Mitrovice)

 220, 222, 259, 260, 267, 284, 291,   — 274
 312, 320, 333, 345—347, 350—353,   Prijeboj (kod Titove Korenice) —
 355—358, 365, 389, 422         301

Podgorje (kod Pule) — 452 Prijedor — 51, 63 Podgrad (Castelnuovo, sada Podgrad Prijepolje — 351, 429

 pri Vremah) — 110, 440, 442, 443,  Prijevor (kod Bileće) — 349
 450                 Priluka (kod Livna) — 59

Podgradec — 264, 306, 397, 432 Primišlje (G. i D„ kod Slunja) — Podi (kod Herceg-Novog) — 57 70, 78 Podi (kod Sinja) — 64 Primskovo (kod Trebnja) —, 24 Podkraj — 441, 451, 457 Prišnjak (o.) — 28, 95 Podlanišče (kod Cerkna) — 410 Priština — 37, 74, 153, 274 Podsela (Sottosella, zaselak kod N o - Privir (brdo, kod Splita) — 63

 ve Gorice) — 410           Prizren — 13, 16, 150, 263, 275, 281,

Podospilje (kod Omiša) — 71 282, 315, 320, 326, 330, 333, 387, Podvis (kod Kičeva) — 327 423 Podvraće (kod Danilovgrada) — 334 Prolaz Malo Žaplo — 134, 139 Pojani (u Albaniji) --- 276 Prolaz Velo Zapio — 134, 139 Fokuosko — 301 PrOpaštica (kod Lebana) — 339 Poljane (Marcottini, u Italiji) — 440 Prozor — 53, 54, 59, 61, 116, 117, Ponikve (Paniqua) •— 455 121, 188, 343, 474 Ponikvica (kod Trubjele) — 333 ' Pruska — 128 Pope (kod Rožaja) — 320, 324 Prvačina (kod N o v e Gorice) — 442 Popov Most (kod Foče) — 363 Pučišće (na o. Braču) — 137, 460 Porto Eda (u Albaniji) — 263 Puharić (kod Makarske) — 175 Portugalija — 162 Puka (u Albaniji) — 150, 151, 387 Postire (na o. Braču) — 174 Pula — 447, 450, 452, 453, 455, 456 Postojna — 414, 441, 442, 452, 454, Pulje — 97

 458

Posušje — 53 R Pošćenje (kod Šavnika) — 363 Potok (zaselak na pl. Blegošu) — Račište (na o. Korčuli) — 28

 439                 Radaljica (k. 1080) — 301

Potsdam — 419 Radanoče (kod Ulcinja) — 138 Povir (kod Sežane) — 454 Radeča (kod Titograda) — 352 Povija (na o. Braču) — 137 Radeij evo (kod Koprivnice) — 395 Prapatno (uvala na Hvaru) — 95 Radomišlje (kod Foče) — 303, 364 Pražnice (na o. Braču) — 460 Radovi jica — 4 1 3 Predgriže — vidi Crni vrh nad Idrijo Raduč (kod Gospića) — 21, 24 Pregar je (kod Ilirske Bistrice) — Radučki Klanac (kod Gospića) —

 409                  78

Preko (na o. Ugljanu) — 176 Rajh — vidi N e m a č k a Prelože (kod Ilirske Bistrice) — 442 Rakek (kod Cerknice) — 414 Prem (Primano) — 442 Rakitnjak (o.) — 174

                   Rakotole (Raccotole, kod Pule) — 455

Premisa — 392

                   Rakulik (Raccolico, kod Postojne)

Fremuda (o.) — 98, 99

                      412 455

Prenj (pl.) — 301 Prepotišče (Prepotischis) — 442, 451 Rama (r.) — 116, 117, 121, 169 Presek (kod Kičeva) — 273 Ramići (kod Ključa) — 70 Presjeka (kod Nevesinja) — 349 Rasline — 175 Preševo — 389 Rastenburg (u Pruskoj) — 128 Prezid (kod Cabra) — 442 Raša — 409, 450, 455 Pri Fari — 441, 449 Raša (r.) — 443, 454, 457 Pribilovci (kod Čapljine) — 235 Ratitovec — 414 Priboj na Limu — 348, 351, 429 Ravna Gora (kod Delnica) — 179

                                    575

- R a v n e (kod Črniča) — 411, 455 Sajković (kod Livna) — 63

 Ravne kod Drenke (Rauna Drenchia,   Salt di Povoleto — 452
  u Italiji) — 411          Salcburg — 154, 169
 Ravno (kod Trebinja) — 349      Salež (Sales di Sgoniko) — 453, 457
 Razboj (k. 590) — 301         Sali — 140
 Razdrto (Prevalio) — 443       Samograd (na Korčuli) — 95, 384
 Ražanac (o., M. i V.) — 383      Sana (r.) — 343
 Rdeči hrib (k. 2163) — 413, 441    Sandžak — 84, 146, 157, 159, 160,
 Rdeči rob (Croda Rossa, planina) —    168, 182, 188, 209, 214, 220—222,
  441, 456                227, 249, 251, 252, 289, 330, 334,
 Reka (Timavo, r.) — 442          346—348, 351, 354, 355, 360, 396
 Renče (Ranztano) — 443        Sanski Most — 57, 70
 Resan — 278, 319, 326, 327, 389,   Santalezi (kod Labina) — 409
  391                 Sarajevo — 45, 122, 343, 361, 362,
 Resna (kod č e v a ) — 220        420, 474
Rezala (kod Kos. Mitrovice) — 335   Sardinija — 143, 157, 162, 215
 Režija — 415, 453, 454, 457      S a v a (r.) — 404
 Ribnica (kod Kočevja) — 56      Seget (kod Trogira) — 137, 384
Ribnjak (kod Koprivnice) — 395     Sela Karnica di Režija — 441, 454
Rihemberg (sada: Branik) — 442     Sela pri Šumberku (kod Novog M e -
Rijeka — 24, 81, 110, 179, 213, 216,    sta) — 67
  258, 417, 441, 443, 447, 448, 452  Selca (na o. Braču) — 460
 Rijeka (potok) — 352         Senj — 81, 300, 314, 423
Rim — 20, 22, 23, 38, 40, 50, 56, 67, Seravale (Serravate) — 417
  69, 77, 80, 87, 118, 125, 127, 128, Sevce (kod Kačanika) — 338
  163, 164, 167, 229, 247, 287, 293, Sežana — 451, 457
  401, 452, 469            Sicilija — 162, 215, 462, 463, 470
 Riva del Garda — 452, 454       Simovče (k. 1346, Kod Ivangrada)
 Rob (pl.) — 443              — 327
Robič (kod Tolmina) — 412       Sinj — 51, 122, 188
Roče (Roče, kod Tolmina) — 413     Sinjajevina (pl.) — 346, 350, 357,
 Ročinj (Ronzia di Canale) — 453      360
 Rodos (o., u Grčkoj) — 9, 223, 310  Sisak — 419
Rogami (kod Titograda) — 352, 353   Sjenica — 346, 388
Rogjel (pl., kod Celebića) — 362    Skadar — 150, 181, 223, 263, 264, 305,
Rogotin (kod Ploča) — 384         321—324, 391
 Rogozina (u Albaniji) — 254, 264   Skocjanske j a m e (Grotte S. Sanzi-
Rogoznica (kod Šibenika) — 173       ano) — 415
 Ronki (u Italiji) — 459        Skoplje — 275, 326, 329, 330, 389
Rovereto — 452             Skrad — 21
Rovt (pl., Rut) — 413         Skrilje — 456
Rovte — 443              Slap ob Idrijci — 410, 411, 413
Rudine (kod Sahovića) — 354      Slatina — 388
Rudinice (kod Plužina) — 361      Slavina (kod Postojne) — 458
Rudo — 301               Slavonija — 300, 394, 395
Rudopolje (kod Bruvna) — 70      Sleme (k. 1118) — 414
Rumunija — 46             S l e m e (brdo, k. 1243) — 442
 Rupa (kod Prespe) — 390        Slepač-most (kod Bijelog Polja) —
Rupa (u Lazaropolju) — 256         354
Rusija — 73, 156, 163, 164, 184, 465  Slivnica (kod Resna) — 391
                    Slivovo (kod Ohrida) — 252, 254
                    Slovačka — 46
           S
                    Slovenačko primorje — 113, 443, 460
S. Donà di P i a v e — 457       Slovenija — 10—12, 14, 42, 110, 147,
S. Kroče — 457               179, 185, 196, 213, 256, 258, 266,
Saborski (kod Ogulina) — 23,    24,   270, 299—301, 308, 312, 314, 317,
  38 39 70                318, 392—394, 404, 424, 426, 427,
 Sabòtin' (brdo) — 443, 457        437, 439, 440, 470, 472
 576

Slugova dolina (Passo Sluga) — 416 Stubica (kod Šibenika) — 385 Slunj — 68, 70, 78, 193 Studena (kod Rijeke) — 416, 417, 449 Smiljevica (predeo, kod Ivangrada) Studena Gora (kod Ilirske Bistrice)

 — 327                   — 81, 213

Smoljanci (Smolizzi, kod Pule) — Studence — 441

 409                   Stupin (kod Rogoznice) — 173

Smonik — 359 Sućuraj (na Hvaru) — 91, 93—97, Smrduša (kod Nikšića) — 389 134, 384 Smrje (Smeria) — 456 Suha (kod Foče) — 365 Snežnik (pl.) — 442 Suhe jele (kod Bugojna) — 301 Soča (r.) — 404, 456 Suhi vrh (brdo) — 456, 457 Softović (kod Uroševca) — 74 Suho (brdo kod Klane) — 442 Sokolovića (kod Šahovića) — 354 Sumartin (na Braču) — 26, 30, 95, Solkan (Salcano) — 413 96, 175 Solun — 142, 267, 271, 330, 356, 393 Sun ja — 419 Sorđente Tore (Sorgente Tore) — 441 Supetar (na Braču) — 26, 95, 96, 175, Sovinjak (M. Sevignacco, brdo) — 383

 443                   Sušac (o.) — 383

Spodnje Danje (kod Š k o f j e Loke) — Sušak — 9, 55, 68, 81, 110, 213, 299,

 408                    310, 318, 394, 423, 451

Spodnji Log (Bretto Medio) — 443 Sutjeska (r.) — 261, 293, 344, 346, Spodnje Lome (Lome di Sotto) — 360—366

 449                   Su vi Do (kod Lipljana) — 38, 74

Split — 10, 11, 25, 27, 30, 51—55, Sužidska planina — 442

 57, 61, 63, 64, 90, 91, 93, 94, 96,   Sv. Bartol (kod Portoroža) — 450
 97, 132, 137, 170, 171, 175, 178, 190, Sv. gora (brdo kod Gorice) — 441
 208, 209, 268, 301, 312, 314, 401, 402, Sv. Ignacij (k. 610) — 455
 423, 459, 460, 468           Sv. Križ (sada: Vipavski Križ) —

Spuž — 352, 355, 357, 359 441, 451, 453 Srb — 62, 63, 70

                     Sv. Lucija (sada: Most na Soči, kod

Srbija — 46, 100, 126, 130, 145, 249,

                      Tolmina) — 410, 411
 261, 322, 328, 329, 333, 339, 351,
                     Sv. Lucija (sada: Lucija, kod Por-
 459, 461
                      toroža) — 410

Srđevići (kod Gacka) — 325

                     Sv. Matej (kod Sušaka) — 68, 416

Srednja Kanomlja (Canonia Media)

                     Sv. Martin na Krasu (u Italiji) —
 — 443                   440

Srednje (Stregna) — 442, 455

                     Sv. Mihovil (na o. Ugljanu) — 176

Srednji kanal — 383

                     Sv. Miklavž (S. Nicola, kod Ceđada)

Sredozemlje — 162

                      — 416

Sredska (kod Prizrena) — 325, 330,

                     Sv. Petar u Sumi — 453
 333
                     Sv. Rok (kod Stične) — 38

Srem — 300

                     Sv. Rok (rt na Murteru) — 28

Srima (poluostrvo) — 29, 148

                     Sv. Tekla (kod Podgore) — 28, 94,

Srpenica (kod Tolmina) — 442

                      384

Ston (Stagno) — 175 Stara Vas (kod Postoj ne) — 454 Sveta gora (Monte Santo) — 410 Starigrad (na o. Hvaru) — 174, 175 Sv. Valentin (kod Gorice) — 457 Stari grad (Monte Lepre, brdo) — Svinska planina — 442

 412                   Svrljig — 329

Stična — 38, 68, 426 Stiska (predeo Leskove doline) —

 454 456                          s

Stolac — 158, 183, 235, 240 Stožište (predeo, kod Knina) — 63 Šahovići (sada: Tomaševo) — 223, Stričići (kod B. Luke) — 301 351, 354, 355, 359 Strma reber (k. 822) — 454 Šar-planina — 151, 282 Strmica — 63, 78, 218 Šašava (pl., kod Topuskog) — 70 Struga — 273, 277, 387 Šator (pl.) — 301 37 Zbornik, tom x m , knj. 3

                                      577
                    Tijesno (kod Šibenika) — 385
Savnik — 249, 336, 346, 349, 350, 352,
                    Tirana (u Albaniji) — 8, 144, 255,
  355, 357—361, 363, 429
                     263, 273—275, 277, 281, 305, 306,
Sćedro (o.) — 28, 139, 174
                     310, 311, 320, 421, 422, 432
Šekovići — 395
                    Tisa (kod Nikšića) — 349
Sen Mrije (u Albaniji) — 150—152
                    Tisovec (M. Tisso, brdo) — 449
Sentviška Gora (M. S. Vito) — 441,
                    Tiškovac (D. i G., kod Drvara) — 63
  442. 447, 455
                    Tivat — 30, 96, 97, 389
Sestarevac (kod Kolašina) — 333
                    Tjentište — 303, 364, 365
Šibenik — 15, 26—28, 30, 63, 91, 96,
                    Tolmeco (Tolmezzo) — 452
  133, 172, 174, 175, 244, 382, 384,
                    Tolmin — 409, 441, 448—450, 453—
  385
                     455
Šibenski kanal — 29
                    Tolminski Lom — 413, 416
Sibillino (kod Tribnja) — 383
                    Tomina Kula (kod Sanskog Mosta)
Silo (k. 869) — 454
                     — 57
Sipkovica (kod Tetova) — 151
                    Tomislavgrad (sada: Duvno) — 53,
Široki Brijeg — 234, 237, 238
                     54, 59, 62, 64, 66, 73, 188
Skodovnik (k. 1041) — 456
                    Topolovo — 442
Skofja Loka — 439, 440
                    Toponica (kod Lebana) — 324
Škrip (na o. Braču) — 71
                    Topusko — 70
Smarje — 20
                    Tounj (kod Karlovca) — 301
Šolta (o.) — 95, 96
                    Trčmun (Tarcimonte) — 457
Šošići (na Biokovu) — 27
                    Trebinje — 240, 268, 284, 333, 334

Spacapani (Spaccapani) — 412

                    Trebišnjica (r.) — 190, 209
Spanija — 161, 162
                    Trebište (kod Ohrida) — 338

St. Peter na Krasu (sada: Pivka) —

                     426
 110, 412, 413. 415, 441—443, 449,
 452. 455               Trebnje — 19, 22—24, 38, 56, 258,
                     426

St. Peter ob Nadiži (S. Pietro al

                    Trebuša (Tribussa, D. i G., kod Če-
 Natisone) — 441, 442, 451, 457
                     povana) — 410, 417, 442

Rt. R u p e r t (kod Trebnja) — 258

                    Trento — 444, 450, 451, 457

št. Vid kod Vipave (sada: Podnanos)

                    Trepča (kod Vrginmosta) — 301
 — 110, 452
                    Trevizo (Treviso) — 403, 438, 444,

St. Vid (kod Stične) — 38, 68

                     450

Štanjel (S. Daniele del Carso) — 450

                    Tri Luke (na Korčuli) — 383
  oee 'SSS — (BOAagojn.    aodiig
                    Tribunj (kod Šibenika) — 382
      If — (EOBjßJO po^i) epesing
                    Triglav (Tricorno) — 416, 443

Šušnjevica (Valdarsa) — 441 442, 441,

                    Trije kralji (crkva) — 442, 451, 455
 450, 456
                    Trikaliči (Tricalici, predeo) — 458
                    Trlica (M. Trlizza, brdo) — 456
          T         Trnovica (kod Rijeke) — 416
                    Trnova (kod Sanskog Mosta) — 301
                    Trnovo (kod Mrkonjić-Grada) — 301

Talinovac (kod Croševca) — 74

                    Trnovo (Ternova Gorizia) — 415

Tar (Sorgente Torre) — 449

                    Trnovo ob Soči — 409

Tara (r.) — 260, 293, 347, 355—358,

                    Trnovo (kod Sarajeva) — 345
 360—365
                    Trogir — 15, 95, 96, 133, 134, 137,

Tasovčić (kod Mostara) — 235 Tatra (r.) — 110 172, 318, 382—385, 425 Tatre — 457 Troglav (k. 1415) — 301, 346 Tavanjako (Tavagnacco) — 451 Trpanj — 382 Teheran — 458 Trpanj (o.) — 29, 91, 96, 172, 175 Temenica (kod Trebnja) — 24, 454 Trst — 10, 14, 85, 110, 215, 404, 411, Tepeleni (u Albaniji) — 432 422, 441, 442, 443, 448, 449, 451, Terco di Akvileja (Terzo di Aqui- 454—456, 458

 leia) — 452              Trubar — 301

Tesali ja — 142—144, 345 Tržič (Monfalcone) — 443, 453 Tesino — 451 Tublje — 454, 456 Tetovo — 151, 330, 391 Tučepi — 94 5 78

                   Velić (predeo, kod Sinja) — 64

Tulare (kod Lebana) — 340

                   Velika Loka (kod Trebnja) — 258

Tulovo (kod Pljevalja) — 355, 357,

                   Velika Britanija — 342
 359
                   Veliki Pihavec (M. Cina del Vento,

Tun Mali (o.) — 134 Tun Veli (o.) — 134 k. 2414) — 443

                   Veljun (kod Karlovca) — 57

Tunis — 82, 120, 155, 162, 220, 255

                   Veljušnica (kod Sjenice) — 388

Tur jak (kod Peći) — 255

                   Vežešnik (kod Titograda) — 357,

Turjak (pl., kod Rožaja) — 329

                    359

Turska — 162 Tušinja (r.) — 357, 359, 360 Vičenca (Vicenza) — 444, 452, 453

                   Vilusi (kod Trebinja) — 283
                   Vipava — 451
          U         Virovi (kod Sredske) — 330, 333,
                    335
                   Vis — 382

U. Bristova — 174

                   Vis (o.) — 26, 30, 91, 96, 97, 133,

Ućeja (Uccea) — 457 Učka (Monte Maggiore) — 441 172, 175, 464 Udbina — 57, 78 Visoko brdo (kod Metka) — 71

                   Višegrad — 115, 348, 388

Udine (Videm) — 215, 313, 317, 422,

                   Viškorša (Montapetra, u Režiji) —
 438, 441, 443, 444, 447, 449, 451,
                    415
 452, 454, 455, 457, 459

Ugljan (o.) — 176 Višnja Gora (kod Ljubljane) — 40, Ulcinj — 138, 158 56 Ulog (kod Kalinovika) — 342 Višnjan (Visignano, kod Poreča) — Una (r.) — 78, 193, 343 409, 456 Uroševac — 74, 336 Vitina (kod Gnjilana) — 389 Ustikolina — 220, 260, 293, 344—347 Vivodina (kod Ozlja) — 77 Ustiprača — 158 Vjernovići (kod Žabljaka) — 362 Uš (zaliv na Korčuli) — 95 Vještića gora (kod Vrlike) — 63 U v a c (r.) — 388 Vlasenica —• 395 Uvala Duboko (kod Neuma) — 29 Vodice — 40, 41, 57, 71, 96, 103, 104,

                    106—108, 137 384, 385
                   Voglarji (Carbonari) — 441, 455
          V         Vojnovac (kod Ogulina) — 38, 39
                   Vojakovački Osijek (kod Križevaca)
                    — 395

V. Gračišče (trig. 741) — 457 V. hrib (trig. 582) — 456 Vojsko (Voschia, kod Idrije) — 410 V. Kladuša — 70, 193 Vojščica (Voisizza, kod N o v e Go- V. Lašče — 20, 22 rice) — 412, 454 V. Prodin (pl. iznad Tolmina) — Volarje (kod Kobarida) — 455

 415                Volče (kod Tolmina) — 449

V. Vranovina (kod Vrginmosta) — Volčja Draga — 449

 301                Volčji hrib (k. 929) — 454, 456
                   Voščica (u.) — 383

Vaganj (trig. 1203, kod Sinja) — 63

                   Vrabče — 454

Val Giorgina (predeo na pl. Snež-

                   Vranje — 339, 340

niku) — 442

                   Vranjica (kod Trogira) — 385

Valona (u Albaniji) — 8, 10, 81, 150,

                   Vratnik — 190, 209
 264, 305, 306, 311, 316, 422, 432
                   Vrbas (r.) — 343

Varcar-Vakuf — vidi Mrkonjić-Grad

                   Vrbica (Verbizza) — 457

Vardište — 388

                   Vrbničke Kolibe — 303, 364

Vareje (kod Sežane) — 411

                   Vrbovsko — 20, 21, 39, 180, 394

Varivode (kod Knina) — 107

                   Vrdovo (predeo, kod Splita) — 63

Vašington — 294

                   Vrgorac — 23, 41

Vel. Goiija — 301 Vela Luka — 96, 175, 383 Vrh Križa (Veta di Sacris, zaselak Vela Učka (M. Magiore Grande) — sela Zakriž) — 408

 442                Vrh Šentviške gore (predeo) — 453

Veleanja (kod Kostajnice) — 57 Vrhnika (Verconizo) — 443 ST»

                                     5 79
                     Zaostrog — 96, 134, 174
Vrhovine — 36, 51, 56, 57, 70, 78,
                     Zarečje (Sarezzo) — 409
 190
                     Zatolmin — 441, 454
Vrhpolje — 451
                     Zaton — 41, 104, 107
Vrila Luke — 383
                    Zavalatica (na o. Korčuli) — 29, 385
Vrlika — 35, 54, 71
                     Zavalje (kod Bihaća) — 80

Vrnograč — 193 Vrpolje — 57 Za vino (Svino) — 442 Vrtoče (Vertozza) — 416, 443 Zavrh kod Tajpana (Villa nova di Vuča (kod Rožaja) — 325 Taipana) — 411 Vučevo — 360—362 Zdenčina (kod Karlovca) — 24, 81 Vukmirović (kod Vrhovina) — 70 Zdihov© (kod Karlovca) — 301 Vuković — 301 Zelengora — 303, 360, 362, 364, 365 Vukšin Sipak (kod Jastrebarskog) Zemunik — 51

 — 70                  Zeta (r.) — 260, 293, 355, 359
                    Zrmanja (kod Gračaca) — 55, 426
          Z          Zvornik — 395

Zablaće (poluostrvo) — 148, 174, 175 Zadar — 15, 30, 51, 96, 139, 147, 175, Ž

 176, 244, 301, 317, 401, 402, 423, 468

Zadnica (potok) — 443 Z a b l j a k — 283, 336, 361 Zadvarje (kod Makarske) —- 178, Ž a g a (kod T o l m i n a ) — 441, 442

 190, 208, 209             Z e l j e v o (kod Šahovića) — 354

Zagora (prevoj) — 397, 432 Z i r j e (kod Šibenika) — 385 Zagorje — 456 Ž i r o v n i k (predeo) — 455 Zagrad (kod Nikšića) — 355 Zivogošće (kod Metlike) — 24, 28, 93, Zagreb — 32, 45—47, 85, 87, 88, 170, 94, 124

 183, 207—209, 213, 217, 224, 225,   Z u b e r je — 70
 227, 248, 393, 394, 418—420, 458—   Z u m b e r a k — 69, 70, 77
 460                  Zuipa (nikšićka) — 350, 355, 358—360
                    Ž u t a L o k v a (kod B r i n j a ) — 190

Zaja (Zaia) — 452

                    Z u ž e m b e r k — 426

Zali Log (kod S k o f j e Loke) — 408

                    Z v e r i n a c (o.) — 134

Zalog (Saloga) — 415

80
          Vojne jedinice i komande, ustanove,
            organizacije i ostali pojmovi
        ARMIJE          111. crnih košulja — 293
                     543. obalski — 305, 431
                     841. pešadijski — 436

italijanske:

                     842. pešadijski — 436

2-ga—9, 25, 34—36, 42, 58, 72, 79, ,.Aosta" — 249, 346—348

 83—85, 87, 90, 101, 103, 109, 113,   „Egzile" (Exille) — 351
 119, 123, 128, 132, 141, 147, 149,   „Fenestrele" — 347
 166, 167, 169, 171, 177, 185, 192,   granični crnih košulja „M" — 187,
 193, 195—197, 207, 210, 213, 216—     190, 207
 218, 233, 237, 238, 248, 256, 257,   „Intra" — 336, 344, 346, 389
 266, 270—272, 298, 299, 308, 310,    „Pinerolo" — 351, 355
 312, 318, 351, 381, 388, 393—395, 399, „Toskano" (Toscano) — 104, 106,
 400, 402, 403, 407, 423, 424, 437—     107
 439, 459, 462—466, 468, 470

3-ća —315 partizanski: 5-ta —11 6-ta —52, 79 Šibenski — 385 8-ma — 156, 184, 215, 310, 312, 313, Mosorski — 71  : ' "

 403, 422, 438, 439, 465         „Vid Mihaljević" — 20, 27, 28

9-ta — 252, 256, 263, 266, 273—275,

 277, 281, 305, 308, 311—312, 319,    ustaško-domobranski:
 322, 323, 327, 330, 334, 335—337,
 387, 390, 391, 396, 397, 399, 423, 431,  9. domobranski — 77
 437, 472                 9. regrutni — 70

11-ta — 167, 266, 274, 275, 277, 281 10. ustaški — 77

 307, 308, 311, 313, 330, 393, 398,   32-gi — 68
 399, 434, 437
                             BATERIJE
       BATALJONI          italijanske:

italijanski: 150-ta — 300

                     215. p.a. — 436

4. kraljevskih karabini jera — 37 283. p.a. — 436 14, mitraljeski 14. arm. korpusa — 461. pomorska — 429

 260, 303

33. crnih košulja — 389 51. pozicioni mitraljeski — 305 BRIGADE 52. pozicioni mitraljeski — 305 81. crnih košulja — 351, 355 albanske (kvislinške): 86. crnih košulja — 353, 355 104. crnih košulja — 68 1. lovačka — 153

                                      581
                  6. istočnobosanska — 222, 260, 344,

italijanske:

                    348, 355, 360
                  0. krajiška — 193

5. granične straže — vidi 5. grupa-

                  7. krajiška — 344
  cija granične straže
                  7. banijska — 70, 355

11. granične straže — vidi 11. gru-

                  3. banijska — 193
 pacija granične straže
                  8 (Gorenjska), kasnije 7. „France

14. obalska — 15, 318, 424

                    Prešeren" — 439, 440, 454

17. obalska — 15, 318, 424, 425

                  9-ta — 78

18. obalska — 318 28. obalska — 257, 424, 425 10. hercegovačka — 342, 344 51. pešadijska — 184 12. udarna 12. divizije — 395 183. obalska — 257 13. proleterska „Rade Končar" —

                    21, 70, 77, 258
                  14 (kasnije 2.) 13. divizije — 416

•nemačke: 15-ta 8. divizije — 24, 40

                  16. „Joža Vlahović" — 395

jurišna — 223 Majevička — 222, 260, 348, 360, 363

                  ustaško-domobranske:

NOVJ:

                  4. domobranska — 261

1. dalmatiska 3. divizije — 344, 4. ustaška — 193

 355

1. krajiška — 193 1. slovenačka udarna „Tone Tom- BRODOVI

 šič" — 24, 38, 68, 77, 426

1. srpska proleterska —• 63, 293, itaUjanski i u službi Italije:

 303, 342, 344, 347. 363, 364

1-va 6. divizije — 68 „Arbe" (Rab) — 30 1. Unske operativne grupe — 419 „Aiioiie" — 94 2. dalmatinska NOU — 293, 341, „Bukari" (Buccari — Bakar) — 30

 344                „Diana" — 138, 139

2. krajiška — 193 „Eneo" — 138, 139 2. lička — 193 „Kurcola" (Curzola) — 29, 95, 96, 2. „Ljubo Sercer" (ranije 4.) — 426 174 2. „Matija Gubec" (kasnije 4.) — „Lapad" — 30

 24, 38, 77, 42S          „Maria" — 29

2. proleterska — 303, 341, 342, 344, „Margottini" — 138, 139

 350, 360, 363           „Moshiena" (Mošćenica) — 30,    175

2-ga 6. divizije — 426 „Sansego" (Sušak) — 31, 97 3. dalmatinska — 344, 355 „Sipan" — 30, 137 3. „Ivan Cankar" — 19, 24, 38, 77 „Skarpanto" (Scarpanto) — 31, 97, 3. krajiška — 193, 344, 347 139 3. sandžačka — 344 „Spalato" — 138, 139 4. dalmatinska — 344 „Rtamira" — 139 4. proleterska, crnogorska — 63, „Ston" — 30

 303, 342—344, 345, 349, 350, 352, „Totono" — 138, 139
 364                „Vioti" (Viotti) — 149
                  „Ulbo" — 134

4. kordunaška udarna — 21, 41, 70,

                  „M. 21" — 137
 77, 193
                  N.A.P. 2 — 29, 124, 134

5. dalmatinska — 344

                  N.A.P. 4 — 383

5. crnogorska proleterska — 342,

 344, 350, 352, 361        N.A.P. 5 — 137, 174, 175, 385

5. krajiška — 24, 193 N.A.P. 6 — 27—29, 96, 174 5. „Simon Gregorčič" — 404, 415, N.A.P. 12 — 94

 440—442              N.A.P. 19 — 174, 384

6. „Ivan Gradnik" — 404, 415, 426, N.A.P. 21 — 384

 440                N.A.P. 34 — 385
582
                   italijanske:
N.A.P. 36 — 383
V.A.P. 3 — 383
                   292. posadna — 260
V.A.P. 25 — 383
                   7. Dobrovoljačke milicije — 103—
V.A.P. 31 — 383
                     106
minopolagači   (Psm):       tenkovska M. 42 — 436
„Pašman" — 27, 29, 93, 94
„Uljano" (Ugliano) — 94, 137, 138,         DIVIZIJE
  175
                   četničke:
motorni jedrenjaci i čamci:
                   Dinarska — 426
A.S.2 „Saba" — 384
                   italijanske:
A.S.3 „Maronđu" (Marongiu) — 94,
  95                1. brza — vidi „Euđenio di Savoja"
A.S.126 — 95             „Akvi" — 434, 435
„Antoni C" — 173           „Alpi Graje" (Graye) — 227, 291
„Feliče Padre" (Felice Padre) — 137 „Areco" (Arezzo) — 13, 263, 305,
„Kristina" (Cristina) B 537 — 385    316, 389, 391, 397, 422, 431, 432,

M.P.R. „Sauro" — 137, 174, 175 472

„Mariano" — 28            „Bari" — 143
„Marija Lujza" (Maria Luisa) —   „Bergamo" — 10, 11, 28, 29 58—61,
 174, 176               64, 65, 81—83, 96, 122, 123, 131,
„Maronđu" (Marongiu) — 384       244, 257, 299, 314, 394, 397, 423.

„Nazareno" B. 92 — 175, 385 425, 471 P.R. „Albania" — 385 „Brenero" — 397, 398, 422, 431, 432,

„Renato" — 174, 176           472
„S. Eufemija" — 93         „Emilija" (Emilia) — 14, 260, 302,

„San Nikolo" (San Nicolo) — 174 317, 334, 382, 395, 422, 428, 473 „Sant'Andrea" B. 452 — 384 „Euđenio di Savoja" (Eugenio di

„Sveti Ante" — 382           Savoia) — 15, 96, 103, 106, 244,

mot. čamac 2 — 175 257, 299, 318, 394, 423, 424, 470 mot. čamac 9 — 383 „Ferara" (Ferrara) — 12, 260, 261, mot. čamac 22 — 175, 382, 385, 388 293, 294, 302, 303, 314, 321, 333, motorna barka 23 — 95, 174 336, 339, 345, 346, 349, 350, 355, mot. čamac br. 25 — 384 357, 359—361, 363—335, 389, 395, Dizel-čamac ND 124 — 29 422, 428, 429, 473 Dizel-čamac „N.D. 183" — 137, 175 „Firence" (Firenze) — 13, 263, 293, N.D. 185 — 134, 174 305, 316, 353, 397, 422, 431, 472

                  „Forli" — 13, 315, 398, 432, 434

Remorkeri: „Granatieri" — 186, 192, 194, 196

                  „Izonco" (Isonzo) — 11, 69, 77, 257,

„R" 10 — 29, 174, 175

                    299, 314, 394, 423, 424, 471

„R. 13" — 29, 137, 174, 175, 385

                  „Julija" — 317, 422

R 16 — 29, 385

                  „Kačatori dele Alpi" (Cacciatori

R. R. 21 — 383

                    delle Alpi) — 12, 68, 77, 257, 299,

„Lilibeo" — 29, 94, 137

                    314, 394, 423, 424, 471

„Poderozo" (Poderoso) — 94, 137,

                  „Kaljari" — 434
 385
                  „Kazali" — 434

„Poluče" (Polluce) — 96

                  „Kunenze" (Cunense) — 184
                  „Kuneo" — 435, 436
                  „Lombardija" (Lombardia) — 14,
         CETE
                    68—70, 77, 78, 83, 257, 258, 299,

NOV i POJ 316, 394, 423, 424, 471

                  „Mačerata" (Macerata) — 14, 57,

Inžinjerijska VŠ NOV i POJ — 341

                    256, 258, 299, 317, 394, 423, 424,

Primorska — 105, 137

                    470

Prominsko-bukovička — 105, 137

                                    583
                   7. SS „Princ Eugen" — 51, 57, 69,

..Marke" (Marche) — 12, 98, 130,

                     70, 78, 80, 131, 217, 233, 234, 236—
 131, 233, 234, 236—239, 257, 299,
                     242, 261, 269, 293, 355—364, 395
 315, 394, 423, 425, 471
                   11. poljska — 435

„Mesina" (Messina) — 11, 29, 96,

                   104-ta — 261, 355, 435
 233—236, 240—242, 257, 299, 314,
                   117. lovačka — 435
 385, 394, 423, 425, 470
                   118-ta — 261, 293, 303, 339, 357, 358,

„Modena" — 13, 315, 434 „Murđe" (Murge) — 14, 108, 166, 360, 362—364, 388, 396, 429

                   187. rezervna — 395
 169, 178, 187, 209, 240, 257, 299,
                   367. legionarska — 395
 317, 394, 423, 425, 470
                   369-ta — 51, 70, 78, 217, 260, 261,

„Novara" — 14, 85

                     293, 303, 348, 354—362, 364

Oklopna crnih košulja „M" — 318

                   717-ta — 70, 78

„Parma" — 13, 263, 305, 316, 397,

                   718-ta — 122
 422, 431, 472
                   „Kandžar" — 419

„Pijemonte" — 12, 315, 434

                   „Rodos" — 435

„Pinerolo" — 12, 143, 315, 398, 432,

 434

„Peruđa" (Perugia) — 14, 260, 302,

                   NOVJ:
 303, 316, 345, 346, 396, 397, 422,
 429, 431, 432, 473
                   1. proleterska — 222, 261, 303, 343—

„Pulje" (Puglie) — 13, 263, 305, 315,

                     345, 347, 351, 354, 360, 363, 364
 327—330, 337, 338, 339, 390, 397,
                   2. proleterska — 222, 249, 261, 341—
 423, 431, 472
                     345, 350, 351, 364

„Pusterija" — 289, 290

                   3. udarna — 222, 249, 261, 303, 343—

„Ke" — 11, 36, 39, 51, 56, 68, 70, 78,

                     345, 349, 355, 361—363, 365
 170, 187, 209, 256, 299, 314, 394,
                   6-ta — 21, 41, 68, 78, 426
 423, 424, 470
                   7-ma — 70, 222, 260, 261, 345, 348,

„Redina" — 435

                     351, 355, 360, 362

„Sasari" (Sassari) — 11, 58, 68, 70,

                   8-ma — 21, 24, 39—41, 70, 77
 78, 82, 83, 84, 114, 115, 166, 178,
 183, 184, 186, 187         9-ta — 273, 344, 345

„Sforceska" — 313, 422 12-ta — 395, 419 „Sijena" — 434 13-ta — 258, 416

                   14-ta — 440

„Taurinenze" (Taurinense) — 15,

                    15-ta — 440
 130, 183, 222, 249, 260, 261, 293,
 294, 302, 317, 320, 333, 336, 339,
 341, 343—348, 351, 352, 354, 355,
                   ustaško-domobranske:
 357—365, 388, 396, 422, 428, 429,
 473
                    6-ta — 72

„Torino" — 316, 412, 422 „Venecija" (Venezia) — 11, 102,

 222, 260, 261, 284, 294, 302, 314,         DIVIZIONI
 320, 327, 333, 336, 337, 339, 345,
 348, 351, 354, 355, 359, 365, 388, italijanski:
 389, 395, 422, 428, 429, 473

„Veneto" — 15, 85, 110 44-ti — 436 „Zara" — 15, 175, 178, 244, 257, 299, 45-ti — 436

 317, 384, 385, 394, 423, 425, 426,
                   46-ti — 436
 471
                    139-ti — 305, 431

nemačke:

                           ESKADRILE

1. brdska — 223, 230, 261, 293, 354,

 355, 357, 359—361, 363, 364, 397,  italijanske:
  435
1. oklopna — 435           183-ća — 26, 90, 133, 172, 382—384
584
                           KOMANDE
       ESKADRONI
                   četničke:

italijanski:

                   Vrhovna — 253, 343

4. „Alesandrija" — 105—107

                   italijanske:
        GRUPE
                   karabinijerske legije Trst — 404
                   kraljevskih karabinjera Dalmacije

italijanske:

                    — 400 "
                   kraljevskih karabinijera Superslode

grupacija cr. košulja „21. aprile" —

                    — 105, 400
 257, 299
                   Teritorijalne odbrane Trevizo      •

5. grupacija granične straže — 256,

                    403, 438
 299, 424
                   Teritorijalne odbrane Udine — 438

11. grupacija granične straže — Mornarička Šibenik — 29, 96, 137,

 257, 299, 424             382

„Izaska" — vidi „Mori" sektora Vodice — 175 Kr. karabin i j era — Zadar — 244 italijanskih trupa Krit — 434 Kr. karabinijera — Šibenik — 244 sumske milicije — 179 „Mori" — kasnije „Izaska" (Isasca) Taktičkog vazduhoplovstva Super-

                    slode — 58, 208
 — 355, 357, 358—361, 363, 365
                   trupa Crne Gore — 10—12, 14, 15,

Vazduhoplovna grupacija 18. ar-

                    158, 321, 334, 336, 339, 344—346,
 mijskog korpusa — 133
                    348, 350, 352, 354—356, 358, 360—
                    362, 366, 389
                   Vazduhoplovne    grupacije  Mostar

nemačke:

                    — 58—61

armija „Istok" — 144, 181, 273—275, Vazduhoplovne grupacije Zadar —

 277, 283, 296, 298, 310—312, 393,   58, 60, 61
 395—398, 421, 428, 431 432, 435  Viša oružanih snaga Albanija (Co-

Borbena „fon Ludwiger" — 355, mando Superiore FF. AA. Alba-

                    nia — Superalba) — 8—10, 16,
 357, 358, 359, 362
                    37, 74, 128, 150—152, 181

Borbena „Jug" — 235, 243

                   Viša oružanih snaga Grčke — 8,

Borbena „Rogatica" — 183, 260, .348

                     10, 128  -

„Gertler" — 363

                   Viša oružanih snaga ital. ostrva u

„Tribukajt" — 363

                    Jegejskom moru — 9, 310, 435,

divizija „Afrika" — 155

                    436
                   Viša oružanih snaga „Slovenija —
                    Dalmacija" — 9, 10, 19, 20, 22, 23,

NOVJ:

                    25, 31, 32, 36, 38, 40, 50, 52, 55,
                    56, 58, 60, 61, 64, 65, 67, 69, 70,

Unska operativna — 419

                    72, 77, 79, 80, 82, 87, 89, 90, 99,

Drinska operativna — 360

                     108—110, 114—116, 119, 123, 126,

Glavna operativna NOVJ — 80,

                     127, 132, 140, 141, 147—149, 164—
 108, 121, 169, 217, 222, 260, 261,   166, 168, 171, 177, 183, 185, 187,
 303, 342, 351, 358, 360, 361, 302,  191—193, 196, 197, 207, 213, 215—
 366, 395, 474             217, 225, 271, 381
                   Vojnopomorska Dalmacije — 25, 28,
                    30, 31, 90, 94, 96, 99, 123, 132, 134,
      GUVERNATORATI        139, 140, 141, 147, 171, 175, 176,
                    207, 381, 386

Dalmacije — 147, 244, 402, 468 Vojna Korčula — 29

                   Vojna Šibenik — 28, 29

Crne Gore — 35, 53, 102, 114, 115,

                   Vazduhoplovstva oruž. snaga „Slo-
 134, 141, 146, 148, 283, 287, 295,
                    venija—Dalmacija" — 58, 123
 298, 340, 341, 345, 346, 474, 479
                                     585
                     5. armijski — 9, 11, 14, 15, 19, 21,

Vrhovna — 8—10, 16, 19, 20, 22, 23,

                      23, 39, 40, 50, 51, 53, 68, 70, 78,
 31, 37, 38, 40, 42, 50, 56, 67, 69,
                      128, 170, 185, 209, 218, 219, 256,
 74, 77, 79, 81, 83, 86, 87, 89, 102,
                      299, 312, 314, 317, 318, 393, 394,
 114—119, 125—129, 142, 145, 150—
                      400, 401, 423, 424
 154, 157, 159, 161, 163, 165, 167,
 168, 177, 179, 180, 183—185, 187,   6. armijski — 10—12, 14, 20—22, 24,
 191, 193, 207, 213, 214, 219, 221—    39, 51—54, 57, 58—60, 62, 64, 65,
 224, 227, 229, 230, 247, 248, 273—    68, 71, 72, 79, 81, 82, 87, 98, 99,
 275, 277, 281, 283, 292, 293, 299,    108, 114—117, 123, 167, 169, 183—
 310, 327, 330, 337, 340, 343, 356,    185, 190, 209, 218, 233, 237—243,
 387, 390, 392, 404, 421, 424, 468, 469  256, 257, 268, 269, 291, 292, 299, 312,
                      314, 315, 317, 318, 334, 342—344, 331,
                      362, 393—395, 400—402, 423—425,

nemačke: 460

                     7-mi — 81

nemafikih trupa u Hrvatskoj — 88,

                     8-mi — 12, 315, 434
 116, 295, 356, 361           11. armijski — 10—12, 14, 19, 22, 23,

tvrđave Krit — 43 38, 40, 50, 56, 67, 69, 77, 82, 185, Jugoistoka — 116, 117, 127, 130, 218, 256, 257, 299, 312, 314, 316, 393,

 164—167, 183, 189, 207, 208, 230,     394, 400, 401, 423, 424
 239, 295, 398, 434
                     14. armijski — 10, 82, 143, 170, 259,

Vrhovna Vermahta (OKW) — 83,

                      274, 275, 277, 295, 302, 312—314, 316,
 84, 87, 89, 118, 120, 126, 128—130,
                      317, 333, 334, 342, 394—396, 402,
 154, 161, 163, 165, 167, 169, 177,
                      422, 425, 428, 468, 474
 231, 232, 267, 268, 272, 356, 398
                     15. armijski — 227
                     17. armijski — 11, 394, 424
                     18. armijski — 10, 11, 15, 20—22, 24,

NOV i POJ:

                      34, 35, 39, 41, 51—53, 55, 57, 58,
                       61, 64, 68, 70, 78, 83, 97, 99, 103,

partizanske mornarice (Sekcija za

                       114, 123, 126, 134, 140, 141, 147, 148,
 Ratnu mornaricu pri Stabu Čet-
                       167, 169, 170, 185, 189, 190, 218, 256,
 vrte operativne zone) — 91—93,
                       257, 299, 312, 314, 317, 318, 385,
 99
                      393, 394, 400—402, 423, 424, 465,
                      468
       KOMITETI
                     21-vi — 82

Centralni KPJ — 320, 321, 477 23. armijski — 14, 15, 85, 110, 113, Mesni KP Makedonije za Tetovo 215, 312, 313, 400, 403, 422, 438—440,

 — 151                   442—445

Mesni KPJ za Peć — 152 24-ti — 215, 313, 316, 317, 403, 422, Mesni KPJ za Herceg-Novi — 57 438, 439, 441, 442, 444, 445 Oblasni KPJ za Berane — 102 25. armijski — 10, 13, 81, 82, 263, 305, Oblasni KPJ za Kosovo i Metohiju 313, 316, 322, 324, 326, 387, 393,

 —38, 74, 320               422, 431

Sreski KPJ za gražanički srez (Pri- 26. armijski — 10, 13, 274, 275, 277,

 ština) — 38                313, 315, 434
                     34-ti — 438
                     35-ti — 156, 422
        KORPUSI

italijanski: •lemačfci: Alpinski — 156, 184 68. armijski — 435 2-gi — 156, 163, 169, 184 3. armijski — 12, 13, 315, 398, 432,

 434                  NOW:

4. armijski — 9, 13, 263, 305, 312,

 316, 396, 422, 431           1. bosanski udarni — 51, 217
586
       LUČKI UREDI               ODREDI
                   NOP:

Hvar — 95

                   Bani j ski — 70

Omiš — 94 Biokovski — 427 Metković — 134 Cetinski — 427

                   Crnogorski — 298

Sućuraj na Hvaru — 95, 134

                   „Dame Gruev" — 273, 391
                   „Emin Duraku" — 150, 153, 182
                   Južnoprimorski — 404
  LUČKE KAPETANIJE (U.I.P.)
                   Kalnički — 395, 419
                   Kičevsko-mavrovski — 254, 256, 273,

Gradac — 173

                    278, 337, 391

Trpan j — 174

                   Limski — 333
                   Mavrovsko-gostivarski — 151
                   Kordunaški — 39
       K VESTURE
                   Loški (Soški) — 113
                   Primorsko-goranski — 258

italijanske:

                   Severnoprimorski — 404
                   Sjevernodalmatinski — 41, 385, 426

Peć — 390, 391

                   Splitski — 383, 385

Prizren — 325

                   Sarplaninski — 276, 282, 320, 325,

Zadar — 244 333, 338

                   „Zejnel Ajdini" — 16
                   Zetski — 352
        MILICIJA       1. južnomoravski — 339
                   2-gi 1. operativne zone Hrvatske

M.F.A. — Milizia fascista del' Alba- — 278

 nia (Fašistička milicija Albanije)
 — 282, 328             italijanski:

M.V.A.C. — Milizia Volontaria A n -

 ticomunista (Antikomunistička do- 113.  odred kamiona — 305, 431
 brovoljačka milicija) — 23, 32—  687.  motorizovani kr. karabinijera
 35, 53, 55, 58, 59, 64—66, 71, 78,  —  305, 431
 117, 118, 149, 166, 197, 198, 235, 688.  motorizovani kr. karabinijera
 268, 270, 426             —  305, 431
                           OPERACIJE
      MINISTARSTVA
                   „Biokovo—Mosor" — 427

italijanska:

                   „Delta" — 392, 397
                   „Svarc" (Schwarz) — 83, 84, 221,

inostranih poslova — 42, 100, 118,

                    222, 230, 233, 261, 267, 287, 294,
 418
                    303, 366

Mornarice — 173

                   „Vajs" — 50, 51, 56, 58, 59, 68, 70,

rata — 52, 80, 82, 170, 184, 469

                    78—80, 83, 84, 87, 88, 114, 117—
                    119, 121, 125, 123, 128, 129, 131,

NDH:

                    156, 165, 167, 185—187, 217, 219,
                    221, 224, 248, 341

vanjskih poslova — 32 „Vajs—Mostar" — 81

                   „Vulcan" — 162
         MISIJE
                         ORGANIZACIJE

Italijanska za vezu kod k-danta

 Jugoistoka — 283          Hrvatska seljačka stranka (HSS) —
Italijanska vojna u Zagrebu —      45
  115, 149, 233           Kominterna — 342
                                   587
                    226. pešadijski — 263
Komunistička partija Albanije —
                    291-vi — 426
 321
                    311. pešadijski — 169,   178, 189, 190

Komunistička partija Jugoslavije

                    383-ći — 284, 293, 345,  346, 348, 352,
 (KPJ) — 38, 74, 288, 342, 460
                     353, 365

Osvobodilna fronta — 110, 443

                    „Alessandria" — 104,    106, 107, 423

Savez komunističke omladine Jugo-

                    „Saluco" (Saluzzo) —    108, 174, 423
 slavije (SKOJ) — 152
                    ustaško - domobranski :
       PREFEKTURE
                    2. domobranski — 193

italijanske:

                    6-ti — 72

Kotor — 402 Kvarner — 400, 401

                    nemački:

Puka — 387 Zadar — 244

                    13-ti 7. SS divizije „Princ Eugen" —
                     361
                    724-ti 104. div. — 261, 293, 354, 355,
         PUKOVI
                     362
                    „Brandenburg" — 261, 293, 353, 362,

albanski (kvislinški) :

                     395

I. lovački — 153

                            SEKTORI

4. lovački 1. lovačke brigade — 153

                    italijanski:

bugarski:

                    Sektor „D" — 338, 391

61-vi — 261, 293, 355

                    Sektor „Z" — 319, 320, 323, 324,

63-ći — 261

                     327, 344—336, 388, 389, 391

italijanski: „Skadar—Kosovo" — 223, 263, 305,

                     313, 423, 431

3. alpinski — 346, 348 4. divizije „Kačatori dele Alpi" —

 324                        PODSEKTORI

4. bersaljerski — 194, 425 II. bersaljerski „S. Đusto" (S. Giu- italijanski:

 sto) — 423, 425

15. artiljerijski — 263, 336, 423 Kosovo — 263, 305, 390, 423, 431 32-gi — 300 Skadar — 391, 423, 431 41. artiljerijski — 263 Fieri — 263, 305, 431 52. divizije „Kačatori dele Aüipd" — Tirana—Drač — 263, 305, 431

 68                  Vodice — 103, 104

53. artiljerijski — 263 71. pešadijski — 263, 423 72. pešadijski — 263, 324, 325, 423

                            ŠTABOVI

83. pešadijski div. „Venecija" — 293 84. pešadijski — 333, 339 italijanski: 93. divizije „Mesina" — 385 94. pešadijski — 235 Generalštab Kopnene vojske — 7,10, 120. divizije „MaČerata" — 57, 334 79, 85, 114, 124, 128, 143, 144, 154. 127. divizije „Firence" — 263, 293, 161, 164—166, 168, 170, 177, 178—

 353, 355, 358              180, 183, 184, 187, 189, 191, 207,

128. divizije „Firence" — 263 208, 213, 228, 233, 259, 262, 265, 271, 132-gi — 300 272, 309, 310, 318, 393, 402, 424, 439,

                     458, 461, 469

158. artiljerijski — 300

                    Generalštab Mornarice — 161

192. obalski — 425

                    Generalštab Vazduhoplovstva — 161

225. pešadijski — 263

588
Glavni generalštab Vrhovne koman-            ZONE
  de — 79, 82, 86, 87, 118, 127, 128, italijanske  :
  145, 169, 183, 221, 229, 247
                    1-va — 300
Glavni milicije — 208
                    2-ga — 164—166, 168, 169, 178, 179,
                     189, 208, 219, 222, 224, 300, 301
NOVJ:                 3-ća — 301
Glavni NOV i PO Kosmeta — 153     NOV i POJ:
Glavni NOV i PO Makedonije —
  278                 1. operativna Makedonije — 278, 338
Glavni NOV i PO Slovenije — 440,    1. operativna NOV i PO Hrvatske
  447                  — 193
Operativni NOP i DV za Bos. kra-    4. operativna Hrvatske — 27
  jinu — 193             Dolenjska operativna NOV i PO Slo-
Vrhovni NOV i POJ — 27, 51, 121,     venije — 258
  193, 303, 320, 343, 350, 360, 362, Primorska operativna NOV i PO
  366                  Slovenije — 404

Vrhovni NOP odreda Jugoslavije —

  158, 159
                          OSTALI POJMOVI

NDH: Antifašističko veće narodnog oslo-

                     bođenja Jugoslavije (AVNOJ) —

Generalštab — 49, 179 366 Glavni stožer oružanih snaga NDH Centralna vojna bolnica VŠ NOV i

 — 115                  POJ — 222, 303, 364, 366
                    Jedinstvena komanda Balkana —
                     156, 163
        VODOVI         Pomorska direkcija Dalmacije —
                     97

partizanski:

                    Kaspored „15. januar" — 131, 143,
                     144, 147, 165, 166, 169, 177, 178,

Primorski Bataljona „Vid Mihalje-

                     185—190, 207, 217
 vić" — 20, 28
                    Riječko udruženje za plovidbu —
                     149

itali janski: Sile Osovine — 45, 48, 49, 73, 159,

                     160, 162, 186, 209, 216, 220, 225—

97. auto-vod — 431 227, 248, 251, 253, 254, 255, 329, 419 99. auto-vod — 431 Specijalni inspektorat javne sigur- 98. vod kamiona — 432 nosti za Juljsku krajinu — 404, 100. vod kamiona — 432 438 136. sanitetski — 300 Specijalni sud za Dalmaciju — 148 1034. auto-vod — 304, 431 Srpska državna straža — 251 687. motorizovani kr. karabinijera Uprava koncentracionog logora —

 — vidi 687. motorizovani odred     Molat — 244

688. motorizovani kr. karabinijera — Vojna obaveštajna služba Albanije

 vidi 688. motorizovani odred      (S.I.M.) — 328, 329
                                      589
               SADRŽAJ
    Dokumenti jedinica, komandi i ustanova Kraljevine Italije
                 1943.
                                 Strana

Pregled dislokacije i komandnog kadra združenih jedinica Kopnene

   vojske na teritoriji Jugoslavije i susednim područjima na
   dan 1. januara 1943. godine — — — — — — — —           7

Izvod iz izveštaja Više komande oružanih snaga Albanije od 3. ja-

   nuara 1943. Vrhovnoj komandi o napadu partizana na moto-
   rizovanu kolonu italijanske vojske kod Crnoljeva na Kosovu   16

Izveštaj Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" od

   3. januara 1943. Vrhovnoj komandi o rušenju pruge Novo
   Mesto—Ljubljana i Ogulin—Gospić i zarobljavanju motornih
   jedrenjaka kod Igrana   — — — — — — — — —          19

Izveštaj Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" od

   4. januara 1943. Vrhovnoj komandi o borbama u zonama
   Smarje, V. Lašče i Gračac—Lovinac, kod Krašića i Vrbov-
   skog — — — — — — — — — — — — — —                20

Izveštaj Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" od

   6. januara 1943. Vrhovnoj komandi o najnovijim događajima   22

Izveštaj Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" od

   7. januara 1943. o borbama u zoni Brod i Trebnje i napadu
   jedinica NOV na domobransku posadu u Saborskom — —       23

Izveštaj Vojnopomorske komande Dalmacije od 10. januara 1943.

   Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" o na-
   padima partizanskih jedinica na italijanske plovne objekte i
   uređaje i o preduzetim protivmerama u toku decembra
   1942. godine —. — — — — — — — — _ — _             25

Pismo komandanta oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" od

   13. januara 1943. ministru vanjskih poslova NDH o orga-
   nizaciji, popuni i zadacima M.V.A.C. — —• — — —• —       32

Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Više komande oružanih snaga

   „Slovenija—Dalmacija" od 13. januara 1943. o sastanku pred-
   stavnika ustaško-domobranskih jedinica sa četničkim stare-
   šinama, 31. decembra 1942. u Otočcu, u cilju obezbeđenja sa-
   radnje u borbi protiv NOP-a — — — — — — — —           36

Izveštaj Više komande oružanih snaga Albanije od 15. januara

   1943. Vrhovnoj komandi o čišćenju zone Lipljan — — —.      37

Izveštaj Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" od

   16. januara 1943. Vrhovnoj komandi o borbama u zonama
   Trebnje, Saborski, Vojnovac i Gospić — — — — — —        38

Izveštaj Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" od

   18. januara 1943. Vrhovnoj komandi o napadima jedinica
                                  Strana
   NOV i POJ u zonama Višnja Gora, Lička Jesenica, Gračac
   i Vodice — — — — — — — — — — — — —                 40

Izveštaj generala Đuzepa Pijeka od 18. januara 1943. Ministarstvu

   inostranih poslova o vojno-političkoj situaciji na teritoriii
   NDH — — — — — — — — — —                      42

Izveštaj Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" od

   21. januara 1943. Vrhovnoj komandi o početnim dejstvima
   podređenih jedinica u operaciji „Vajs" — — — — —          50

Izveštaji pukovnika Grinjola od 21. i 22. januara 1943. Višoj ko-

   mandi oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" o putu u Du-
   brovnik i Split u vezi angažovanja četničkih oružanih for-
   macija iz Crne Gore i Hercegovine u operacijama protiv
   NOV i POJ — — — — — — — — — — — —                 52

Izveštaj Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" od

   22. januara 1943. Vrhovnoj komandi o dejstvima potčinje-
   nih jedinica — — — — — — — — — — — —                56

Zapovest komandanta 18. armijskog korpusa od 22. januara 1943.

   0 angažovanju četničkih formacija u operacijama „Vajs"       58

Izveštaj Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" od

   23. januara 1943. Vrhovnoj komandi o operacijama potčinje-
   nih jedinica — — — — — — — — — — — —                67

Izveštaj Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" od

   27. januara 1943. Vrhovnoj komandi o dejstvima potčinje-
   nih jedinica — — — — — — — — — — — —•               69

Izveštaj Komande 6. armijskog korpusa od 29. januara 1943. Višoj

   komandi oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" o pregovo-
   rima četničkog delegata Dobrosava Jevđevića sa ustaško-
   -đomobranskim starešinama u Mostaru — — — — —           72

Izveštaj Više komande oružanih snaga Albanije od 30. januara 1943.

   Vrhovnoj komandi o čišćenju zone jugozapadno od Prištine      74

Izveštaj Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" od

   1. februara 1943. Vrhovnoj komandi o dejstvima potčinje-
   nih jedinica — — — — — — — — — — — —                77

Zabeleška Sekretarijata načelnika Glavnog generalštaba Vrhovne

   komande od 4. februara 1943. o razgovoru načelnika Glavnog
   generalštaba sa generalima Roatom i Robotijem u vezi sa
   dejstvima italijanskih i nemačkih jedinica u operaciji „Vajs"   79

Podsetnik generala Roboti ja za sastanak sa načelnikom Glavnog

   generalštaba 4. februara 1943. u Rimu u vezi vojno-političke
   situacije na teritoriji NDH  — — — — — — — —           82

Usmene direktive načelnika Glavnog generalštaba generala A m -

   brozija izdate generalu Robotiju za sastanak sa nemačkim
   komandantom Jugoistoka 8. februara 1943. u Beogradu —       86

Zabeleška Vrhovne komande od 9. februara 1943. o razgovoru na-

   čelnika Glavnog generalštaba sa generalom Roatom povo-
   dom sporazuma o izvođennju operacija „Vajs" — — — —        87

Izveštaj Vojnopomorske komande Dalmacije od 10. februara 1943.

   Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" o na-
   padima partizanskih jedinica na italijanske plovne objekte
   1 uređaje i o preduzetim protivmerama u toku meseca ja-
   nuara   — — — — — — — — — — — — —               90

Izveštaj generala Đuzepa Pijeka od 15. februara 1943. Ministar-

   stvu inostranih poslova o situaciji na Kosovu — — — —      100

592

                                Strana

Izveštaj Guvernatorata Crne Gore od 17. februara 1943. Vrhovnoj

   komandi o napadu na grupu ilegalaca i članova OK KPJ
   za Berane — — — — — — — — — — — — —              102 —

Izveštaj Komande 1. brze divizije „Euđenio di Savoja" od 17. f e -

   bruara 1943. Komandi 18. armijskog korpusa o napadu na
   auto-kolonu na putu Vodice—Mala Čista — — — — —        103

Odobrenje Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija"

   od 19. februara 1943. Komandi 6. armijskog korpusa za upo-
   trebu četničke vojne formacije u borbama protiv jedinica
   NOV i POJ u dolini Neretve — — — — — — — —           108

Promemorija Obaveštajnog odeljenja Više komande oružanih snaga

   „Slovenija—Dalmacija" od 21. februara 1943. o situaciji u
   Julijskoj krajini — — — — — — — — — — —            109

Naređenje Vrhovne komande od 23. februara 1943. Višoj komandi

   oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" o načinu upotrebe
   jedinica 6. i 18. armijskog korpusa i četničkih formacija u
   drugoj fazi operacije „Vajs" — —       — — — —     114

Izveštaj Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" od

   24. februara 1943. Vrhovnoj komandi o neophodnosti hitnog
   usaglašavanja stavova sa nemačkim komandama u vezi upo-
   trebe četnika u operacijama „Vajs" — — — — — —         115

Izveštaj Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" od

   24. februara 1943. Vrhovnoj komandi o preduzetim merama
   da se nemačkim jedinicama onemogući ulazak u Mostar i
   o neophodnosti da se u borbama protiv jedinica NOVJ upo-
   trebe četničke formacije — — — — — — — — —           116

Zabeleška Vrhovne komande o sastanku nemačkih i italijanskih

   predstavnika, održanom 26. februara 1943. u Rimu, povodom
   nastavljanja operacija „Vajs"   — — — — — — —        118

Naređenje Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija"

   od 27. februara 1943. Komandi 18. armijskog korpusa za pre-
   duzimanje kombinovane represivne akcije u zoni Zivogošće—
   Igrane—Drašnice zbog partizanskih napada na italijanske
   plovne objekte     — — — — — — — — — — —         123

Zabeleška Vrhovne komande od 2. marta 1943. o razgovorima ita-

   lijansko-nemačkih predstavnika vođenim na sastancima 26,
   27. i 28. februara u Rimu povodom operacija „Vajs" — —    125

Zabeleška Vrhovne komande o razgovoru načelnika Glavnog ge-

   neralštaba sa generalima Birolijem i Robotijem na dan
   3. marta 1943. u Rimu    — — — — — — — ——         127

Izvod iz izveštaja Vojnopomorske komande Dalmacije od 10. marta

   1943. Višoj komandi oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija"
   o napadima partizanskih jedinica na italijanske plovne ob-
   jekte i uređaje u toku meseca februara — — — — —       132

Zabeleška o razgovoru načelnika Vrhovne komande sa komandan-

   tom trupa u Grčkoj od 14. marta 1943. povodom situacije
   na Balkanu i potrebe da se formira jedinstvena Operativna
   komanda za Albaniju, Crnu Goru i Grčku — — — — —       142

Zabeleška Vrhovne komande od 17. marta 1943. o vojno-političkoj

   situaciji u Crnoj Gori   — — — — — — — — —         145

Zabeleška Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija"

   od 17. marta 1943. o pitanjima razmatranim prilikom razgo-
   vora između generala Robotija i guvernera Dalmacije u
   Zadru 15. marta 1943. godine — — — — — — — —         147

38 Zbornik, tom XIII, k n j . 3 503

                                 Strana

Izveštaj Više komande oružanih snaga Albanije od 17. marta 1943.

   Vrhovnoj komandi o napadu na auto-kolonu na putu Ska-
   dar—Prizren kod s. Sen Mrije    — — — — — — —        150

Izvod iz izveštaja Više komande oružanih snaga Albanije od 20.

   marta 1943. Vrhovnoj komandi o čišćenju zone Gorjane—
   Gostivar—Kičevo — — — — — — — — — — —              151

Depeša Više komande oružanih snaga Albanije od 27. marta 1943.

   Vrhovnoj komandi o atentatu na fašističkog federalnog in-
   spektora u Peći — — — — — — — — — — —              152

Izvod iz izveštaja Vrhovne komande za mesec mart 1943. o poli-

   tičkoj situaciji na Kosovu — — — — — — — — —           153

Promemorija Vrhovne komande od 4. aprila 1943. za načelnika

   Glavnog generalštaba o pitanjima koja će se razmatrati na
   sastanku sa predstavnicima nemačke Vrhovne komande u
   Salcburgu    — — — — — — — — — — — —             154

Zabeleška Vrhovne komande od 10. aprila 1943. o vojno-političkoj

   situaciji u Crnoj Gori   — — — — — — — — —          157 _

Izvod iz promemorije Vrhovne komande od 12. aprila 1943. o pita-

   njima razmatranim na sastanku sa predstavnicima nemačke
   Vrhovne komande od 7. do 10. aprila 1943. u Salcburgu      161

Dopis Vrhovne komande od 12. aprila 1943. Generalštabu KoV

   povodom rasporeda „15. januar" i sporazuma nemačko-ita-
   lijanskih predstavnika od 18. aprila o međusobnoj saradnji
   na Balkanu —    — — — — — — — — — — —            165

Promemorija Vrhovne komande od 12. aprila 1943. o pogoršanoj

   vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori — —• — — —        168

Zabeleška Vrhovne komande od 12. aprila 1943. o usmenim direk-

   tivama izdatim načelniku Generalštaba KoV i Višoj komandi
   oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija" u vezi s povlačenjem
   posada iz Druge zone — — — — — — — — — —             168

Izvod iz izveštaja Vojnopomorske komande Dalmacije od 12. aprila

   1943. Višoj komandi oružanih snaga „Slovnija—Dalmacija"
   o akcijama partizanskih jedinica na italijanske plovne ob-
   jekte i uređaje u toku meseca marta — — — — — —         171

Dopis Generalštaba KoV od 13. aprila 1943. Višoj komandi oruža-

   nih snaga „Slovenija—Dalmacija" o rasporedu „15. januar",
   zadacima 2. armije i snagama sa kojima može raspolagati     177

Izvod iz izveštaja Više komande oružanih snaga Albanije za pe-

   riod od 1. do 15. aprila 1943. Komandi Grupe armija „Istok"
   o situaciji u zapadnoj Makedoniji i na Kosovu — — — —      181

Zabeleška Vrhovne komande od 18. aprila 1943. o razgovoru načel-

   nika Glavnog generalštaba sa načelnikom Generalštaba KoV
   povodom priprema akcije za deblokiranje opsednutog gar-
   nizona Foča — — — — — — — — — — — —               183

Promemorija načelnika Štaba Više komande oružanih snaga „Slo-

   venija—Dalmacija" od 26. aprila 1943. o rasporedu, zada-
   cima i mogućnostima jedinica 2. armije — — — — —        185

Promemorija Vrhovne komande od 27. aprila 1943. o potrebi da se,

   usled pogoršane vojne situacije, u Crnu Goru upute nove
   snage ili zatraži intervencija nemačkih i bugarskih jedinica  214

Promemorija Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija"

   od 30. aprila 1943. o vojno-političkoj situaciji na podređenoj
   teritoriji i predstojećim zadacima — — — — — — —        215

5 94

                                  Strana
 Zabeleška Operativnog odeljenja KoV 0 vojno-političkoj situaciji
    u Crnoj Gori, upućena polovinom aprila 1943. vojnoobave-
    štajnoj službi Vrhovne komande — — — — — — —          219
 Izvod iz zabeleške Vrhovne komande o razgovoru pomoćnika na-
    čelnika Glavnog generalštaba sa nemačkim generalom Varli-
    montom 4. maja 1943. povodom pripreme za operaciju „Svare"   221
 Promemorija Vrhovne komande od 6. maja 1943. o vojno-političkoj
    situaciji na teritoriji NDH  _ — — — _- — — —         224
 Promemorija Vrhovne komande od 12. maja 1943. o pogoršanju
    vojne situacije u Crnoj Gori usled povećanog pritiska jedi-
    nica NOVJ    __ — — — _ — _ _ _ _ _             227
 Promemorija Generalštaba KoV od 13. maja 1943. o krizi četničke
    organizacije u Crnoj Gori — — — — — — — — —           228
Beleška Vrhovne komande o razgovru načelnika Glavnog general-
    štaba sa nemačkim generalom fon Rintelenom 18. maja 1943.
    povodom slabe saradnje nemačkih i italijanskih jedinica na
    teritoriji NDH i Crne Gore — — — — — — — —            229
Dopis Komande 2. armije od 19. maja 1943. kojim se italijanskoj
    Vojnoj misiji u Zagrebu dostavlja prepiska između komandi
    peš. divizija „Marke" i „Mesina" sa komandantom nemačke
    SS-divizije „Princ Eugen" povodom izvođenja operacije
    „Svare"   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _              233
Naređenje Prefekture Zadar od 19. maja 1943. potčinjenim usta-
    novama da se objavi stanovništvu da se muška lica interni-
    rana u koncentracionom logoru u Molatu smatraju taocima     244
Izvod iz zabeleške Vrhovne komande o razgovoru načelnika Glav-
    nog generalštaba sa nemačkim generalom fon Rintelenom
    22. maja 1943. u vezi saradnje nemačkih i italijanskih trupa
    u borbi protiv NOV i POJ — — — — — — — — —           247
Zabeleška Vrhovne komande od 22. maja 1943. o vojno-političkoj
    situaciji u Crnoj Gori   — — — — — — — — —          248

Izvod iz mesečnog izveštaja za maj 1943. Komande 9. armije o na-

   padu partizana na karabinijersku stanicu u s. Slivovo kod
    Ohrida   _ — _ — — — — — — _ _ _ _              252

Izveštaj Vrhovne komande od 1. juna 1943. o vojno-političkoj situa-

   ciji na Balkanu u toku meseca maja — — — — — —          256

Zabeleška pukovnika Grinjola o razgovoru guvernera Crne Gore

   Pircija Birolija 2. juna 1943. u Solunu sa nemačkim koman-
   dantom Jugoistoka generalom Lerom povodom saradnje ne-
   mačkih i italijanskih jedinica u operaciji „Svare" — — —     267

Telegram Operativnog odeljenja Komande 2. armije od 4. juna

   1943. Generalštabu KoV o rezultatima razgovora u Solunu
   između nemačkog generala Lera i guvernera Crne Gore Pir-
   cija Birolija — — — — — — — — — — — —              271

Izveštaj Komande 9. armije od 13. juna 1943. Vrhovnoj komandi

   o napadu partizana na voz u rejonu železničke stanice Pre-
   sek na pruzi Kičevo—Struga — — — — — — — —            273

Izveštaj Komande 9. armije od 15. juna 1943. Vrhovnoj komandi

   o sukobu kvislinških jedinica sa partizanima u rejonu s. Pri-
   dvorice kod Kosovske Mitrovice — — — — — — —           274

Izveštaj Komande 9. armije od 16. juna 1943. Vrhovnoj komandi

   o napadu partizana na odeljenje finansijske straže na k. 1522
   iznad Gornjeg Sela kod Prizrena — — — — — — —          275
                                   595
                                   Strana

Izveštaj Komande 9. armije od 21. juna 1943. Vrhovnoj komandi

   o napadu na auto-kolonu na putu Debar—Struga i o sukobu
    sa partizanima kod s. Karburice kod Kičeva — — — —        277
Izveštaj Komande 9. armije od 23. juna 1943. Vrhovnoj komandi
    0 hapšenju 14 komunista u blizini s. Drajčića kod Prizrena    281
Izveštaj Guvernatorata Crne Gore od 25. juna 1943. o čišćenju zona
    donjeg toka Pive, 2abljaka, Vilusa, Kuča i Pepića i o stre-
    ljanju 180 rodoljuba — zatvorenika u koncentracionom lo-
    goru u Baru — — — — — — — — — — — —                283-

Izveštaj guvernera Crne Gore generala Pircija Birolija od 26. juna

    1943. Musoliniju o dvogodišnjoj delatnosti jedinica, komandi
    1 civilnih funkcionera — — — — — — — — — —            287-

Izveštaj Vrhovne komande od 1. jula 1943. o vojno-političkoj situa-

    ciji na Balkanu u toku meseca juna — — — — — —          299

Pregled dislokacije i komandnog kadra združenih jedinica na teri-

    toriji Jugoslavije i susednih područja na dan 1. jula 1943.
   godine    — — — — — — — — — — — — —              309

Izvod iz mesečnog izveštaja Komande 9. armije od 1. jula 1943.

   o vojno-političkoj situaciji na teritoriji zapadne Makedonije,
   Kosova i Crne Gore — — — — — — — — — —              319

Izvod iz mesečnog izveštaja Komande 9. armije od 4. jula 1943.

   o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Kosova i zapadne
   Makedonije   — _ _ _ —         -  — — __ —      323

Izvod iz izveštaja Komande 9. armije od 6. jula 1943. Vrhovnoj

   komandi o vojno-političkoj situaciji na teritoriji zapadne
   Makedonije, Kosova, Crne Gore i u susednim oblastima       327

Izvod iz izveštaja Komande 9. armije od 8. jula 1943. Vrhovnoj

   komandi o napadu partizana na karaulu granične straže iznad
   s. Sredske kod Prizrena i o vojno-političkoj situaciji u Crnoj
   Gori i Sandžaku — — — — — — — — — — —               330

Izvod iz izveštaja Komande 9. armije od 9. jula 1943. Vrhovnoj

   komandi o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Kosova i
   Crne Gore    — — — — — — — — — __ —              335

Izvod iz izveštaja Komande 9. armije od 14. jula 1943. Vrhovnoj

   komandi o delatnosti partizanskih jedinica na teritoriji za-
   padne Makedonije i Kosova i o akcijama italijanskih jedi-
   nica na teritoriji Crne Gore — — — — — — — —           337

Izveštaj guvernera Crne Gore od 14. jula 1943. Vrhovnoj komandi

   o operacijama protiv jedinica NOV i POJ u Crnoj Gori u
   periodu od početka aprila do 16. juna 1943. godine — •— —     340 -

Izveštaj Vojnopomorske komande Dalmacije od 15. jula 1943. Ko-

   mandi 2. armije o napadima partizanskih jedinica na itali-
   janske plovne objekte i uređaje i preduzetim protivmerama
   u toku meseca juna — — — — — — — — — —              381

Izvod iz izveštaja Komande 9. armije od 15. jula 1943. Vrhovnoj

   komandi o napadu na auto-kolonu na putu Debar—Struga,
   o vojno-političkoj situaciji na teritoriji zapadne Makedonije,
   Kosova i susednih područja i o operativnoj delatnosti na teri-
   toriji Crne Gore — — — — — — — — — — —              387

Izvod iz izveštaja Komande 9. armije od 22. jula 1943. Vrhovnoj

   komandi o hapšenju pripadnika NOP-a u Peći i akcijama
   partizana na teritoriji zapadne Makedonije — — — —        390

Izveštaj Vrhovne komande od 27. jula 1943. o vojno-političkoj

   situaciji na Balkanu, jačini, mogućnostima i stepenu bor-
   bene gotovosti raspoloživih snaga na dan 27. jula 1943. godine  392

596

                                    Strana

Obaveštenje Komande 2. armije od 27. jula 1943. potčinjenim ko-

   mandama o naređenju predsednika vlade da vojne vlasti
   preuzmu staranje o javnom poretku na svima anektiranim
   teritorij ama u nadležnosti 2. armije — — — — — —          400

Izveštaj Komande 2. armije od 30. jula 1943. Generalštabu KoV da

   su vojne vlasti preuzele staranje o javnom redu u Guverna-
   toratu Dalmacije — — — — — — — — — — —                402

Mesečni izveštaj Komande 8. armije od 30. jula 1943. Komandi

   2. armije o aktivnosti jedinica NOV i POJ u Julijskoj krajini     403

Zabeleška Odeljenja za vezu Ministarstva inostranih poslova iz

   druge polovine jula 1943. o vojno-političkoj situaciji u NDH
   i bugarskoj okupaciji Jegejske Makedonije — — — —           418

Pregled dislokacije i formacijskog sastava združenih jedinica na

   teritoriji Jugoslavije i susednim područjima na dan 1. av-
   gusta 1943. godine   — — — — — — — — — —              420

Izveštaj Vrhovne komande od 1. avgusta 1943. o vojno-političkoj

   situaciji na Balkanu u toku meseca jula — — — — —          424

Desetodnevni izveštaj Komande 8. armije od 4. avgusta 1943. Ko-

   mandi 2. armije o aktivnosti jedinica NOV i POJ u Julijskoj
   krajini u periodu od 20. do 31. jula — — — — — —           438

Izveštaj generala Robotija od 13. avgusta 1943. Generalštabu KoV

   0 razgovoru sa italijanskim ambasadorom u Zagrebu po pi-
   tanju odnosa sa NDH — — — — — — — — — —                458

Izvod iz izveštaja Komande 2. armije od 15. avgusta 1943. Gene-

   ralštabu KoV o moralu trupa i raspoloženju stanovništva
   1 o radu Propagandnog odeljenja u toku meseca jula — —        462

Obaveštenje Komande 2. armije od 20. avgusta 1943. Komandi

   18. armijskog korpusa o naređenju Vrhovne komande da ci-
   vilnu vlast u Guvernatoratu Dalmacije preuzmu komandanti
   18. i 14. armijskog korpusa — — — — — — — —             468

Izvod iz izveštaja Generalštaba KoV od 31. avgusta 1943. Vrhovnoj

   komandi o borbenoj gotovosti združenih jedinica dislociranih
   u Jugoslaviji i u Albaniji na dan 15. avgusta 1943. godine      469

Zabeleška Guvernatorata Crne Gore iz prve polovine 1943. o orga-

   nizaciji i načinu vođenja borbe jedinica NOV i POJ — —       474 -*•

PRILOG — Italijanska dokumenta za period od 1. januara do de-

   cembra 1943. koja su dosad objavljena u Zborniku — —         481

REGISTAR — _- — — — — — — — — — — __ 557 Lična imena — — — — — — — — — — — — — — 559 Geografski nazivi — — — — — — — — — — — — 565 Vojne jedinice i kotmaaidc, ustanove, organizacije 1 i ostali pojmovi — 581

    ZBORNIK
 DOKUMENATA I PODATAKA

NARODNOOSLOBODILAČKOM RATU

   NARODA JUGOSLAVIJE
       TOM
        XIII
      KNJIGA 2
      REDAKTOR
 Dragoslav Džinić, potpukovnik
   ODGOVORNI UREDNIK
   Miloš Krstić, pukovnik
      IZDAJE
 VOJNOISTORIJSKI I N S T I T U T

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.