FANDOM


Kontestet Investitore nënkupton çdo kontest ndërmjet një investitori të huaj dhe një autoriteti publik në lidhje me

  • (i) një investim që është bërë në Kosovë nga investitori i huaj, ose
  • (ii) një shoqëri tregtare në Kosovë ose njësi, organizatë ose shoqatë përmes së cilës investitori i huaj dëshiron të bëjë investim të Kosovë.

kontest investitor përfshin po ashtu, ndër të tjera, kontestet që kanë të bëjnë me :

  • a. të gjitha pretendimet për veprim ose mos veprim nga një autoritet publik në kundërshtim me një marrëveshje ndërkombëtare palë e së cilës është Kosova, këtë ligjn për Investimet e Huaja ose ligje të tjera, si dhe akte normative dhe nën-normative në Kosovë ose
  • b. të gjitha marrëveshjet në të cilat investitori i huaj dhe autoriteti publik janë palë ose
  • c. bërja ose përpjekja për të bërë një investim në Kosovë [1].
Kosova u ofron trajtim të drejtë dhe të barabartë investitorëve të huaj dhe investimeve të tyre në Kosovë. Kosova gjithashtu u ofron investitorëve të huaj dhe investimeve të tyre mbrojtje dhe siguri të vazhdueshme. Në asnjë rast trajtimi, mbrojtja ose siguria që kërkohet nga ky nen 3.1 i ligjit për investorët e huaj nuk është më i disfavorshëm se sa ai që është garantohet sipas ligjit ndërkombëtar.


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR INVESTIMET E HUAJA Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.