Fandom

Kosova Wiki

Kontestet Investitore në Kosovë

22,420pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Kontestet Investitore nënkupton çdo kontest ndërmjet një investitori të huaj dhe një autoriteti publik në lidhje me

  • (i) një investim që është bërë në Kosovë nga investitori i huaj, ose
  • (ii) një shoqëri tregtare në Kosovë ose njësi, organizatë ose shoqatë përmes së cilës investitori i huaj dëshiron të bëjë investim të Kosovë.

kontest investitor përfshin po ashtu, ndër të tjera, kontestet që kanë të bëjnë me :

  • a. të gjitha pretendimet për veprim ose mos veprim nga një autoritet publik në kundërshtim me një marrëveshje ndërkombëtare palë e së cilës është Kosova, këtë ligjn për Investimet e Huaja ose ligje të tjera, si dhe akte normative dhe nën-normative në Kosovë ose
  • b. të gjitha marrëveshjet në të cilat investitori i huaj dhe autoriteti publik janë palë ose
  • c. bërja ose përpjekja për të bërë një investim në Kosovë [1].
Kosova u ofron trajtim të drejtë dhe të barabartë investitorëve të huaj dhe investimeve të tyre në Kosovë. Kosova gjithashtu u ofron investitorëve të huaj dhe investimeve të tyre mbrojtje dhe siguri të vazhdueshme. Në asnjë rast trajtimi, mbrojtja ose siguria që kërkohet nga ky nen 3.1 i ligjit për investorët e huaj nuk është më i disfavorshëm se sa ai që është garantohet sipas ligjit ndërkombëtar.


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR INVESTIMET E HUAJA Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.