FANDOM


Veprim njerzorë pas një apo më tepër veprimeve të kryera më parë e që rrezulltati i tyre nuk është i kënaqëshem apo dëshprues për personin përkatës.

Pendimi në relgjionEdit

Pendimi në religjionë paqraqitet si veprim njerzorë pas një mëkati. Për të predikohet në shtëpit fetare nga të parët e fesë të cilët bazohen në shkrimt e profetëve të religjionit përkatës por që në faktë të gjitha e paraqesin "pendimin" si dukuri njerzore që falet nga fuqia mbinatyrore Zot.

Pendimi në Budizëm Edit

Pendimi në Hinduizëm Edit

Pendimi në Islam Edit

Enes ibën Maliku transmeton se Pejgamberi [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] ka thënë: “Allahu gëzohet më tepër kur robi i Tij pendohet se sa ndonjëri prej jush nëse do të kishte qenë në një shkretëtirë të madhe me devenë e tij, e ajo papritmas humbet, e mbi të ka patur të ngarkuar ushimin dhe pijen e tij. (pasi që e kërkon) humbë shpresat se mund ta gjej, shkon dhe shtrihet nën hijen e një druri. Pasi që humbë shpresat, duke pushuar, papritmas sheh devenë që është kthyer pranë tij. E kapë atë për kapistrin e saj dhe nga gëzimi i madh thotë: o Allahu im, Ti je robi im kurse unë jam zoti yt, gabon për shkak gëzimit të madh.” (Buhariu dhe Muslimi)

Pendimi në Judaizëm Edit

Pendimi në Krishterizëm Edit


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.