Fandom

Kosova Wiki

Person i tatueshëm

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Person i tatueshëm ka të njëjtin kuptim si termi i përcaktuar në Nenin 1.25 të Rregullores së UNMIK-ut No 2001/11 të 31 Maj 2001 “Mbi Tatimin e Vlerës së Shtuar

në Kosovë”. [1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR ADMINISTRATËN TATIMORE DHE PROCEDURAT Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki