FANDOM


Gjendeni te artikulli Plan-programi në arsim. Për shprehjet e ngjashme në shkrim, kuptim apo tingëllim, shikoni këtu.


thumb|right|300px|Diagram shkolla - komuniteti Plan-programi në arsim ëshë lidhja në mes të planit mësimor dhe pogramit mësimorë të pregatitur për mësimëdhënsit për mbarvajtjen e mësimit në shkolla.

Me nocionin plan mësimor nënkuptojmë pasqyrën tabelore të lëndëve mësimore dhe fondin e orëve mësimore të paraparë për secilën lëndë mësimore dhe për secilën klasë. Ndërsa me program nënkuptohen përmbajtjet programore të parapara për lëndën e caktuar mësimore dhe të klasës së caktuar[1].

Ka disa loje të plan-programeve ndër të cilat veçohen:

  • Plan-programi zyrtar – shtetëror
  • Plan-programi e ,,fshehur’’
  • Plan-programi familjar


Burim i të dhënaveEdit

  1. Shkolla dhe komuniteti dy sisteme të ndërvarura - Alush Kryeziu, Wikibook 2006

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.