FANDOM


Shoqëri e Huaj Investuese do të thotë çdo shoqëri tregtare të një shteti ose formë tjetër të shoqërisë të themeluar ligjërisht në atë shtetë; nëse (i) së paku njëzet e pesë përqind (25%) të kapitalit të saj është kontribuar drejtpërdrejt ose tërthorazi nga një [[investitor i huaj]]; ose (ii) kontrollohet nga një ose më shumë investitorë të huaj në bazë të (a) një kontrate të shkruar, (b) aksioneve ose të drejtave të ngjashme pronësore të cilat lejojnë ushtrimin e votës shumicë në këtë shoqëri, ose (c) të drejtën për emërimin e shumicës së

bordit të drejtorëve ose ndonjë organi tjetër mbikëqyrës.[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR INVESTIMET E HUAJA Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.