Fandom

Kosova Wiki

Sipërfaqja

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Sipërfaqja është vend gjeometrik i tri ose më shumë pikave në hapësirë dhe zakonisht shënohet me S.

Për kuptimin e Sipërfaqës është mirë që të kihet parasysh përkufizimi i pikës në hapësirë D={{x,y,z)|x,y,z  \in R dhe f (x,y,z)=0. Nëse të panjohurat x,y dhe z trajtohen edhe si kordinanta të pikave M(x,y,z) lidhur me sistemin karterzian Oxyz marrim bashkësinë e pikave në hapësirë që në matematikë formulohet si bashkësia: S= {M(x,y,z)|f (x,y,z)=0}.

Barazia f (x,y,z)=0 quhet barazia e sipërfaqës S. Çka d.m.th shprehja gjeometrike e ekuacionit me tri të panjoura është Sipërfaqja S, e cila, në të vërtetë, është një vend gjeometrik i pikave në hapësirë.

Sipërfaqja sferike shprehet me ekuacionin (x-p)2+(y-q)2+(z-s)2=R2


Shiko dhe këtëEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki