FANDOM


Sipërfaqja është vend gjeometrik i tri ose më shumë pikave në hapësirë dhe zakonisht shënohet me S.

Për kuptimin e Sipërfaqës është mirë që të kihet parasysh përkufizimi i pikës në hapësirë D={{x,y,z)|x,y,z  \in R dhe f (x,y,z)=0. Nëse të panjohurat x,y dhe z trajtohen edhe si kordinanta të pikave M(x,y,z) lidhur me sistemin karterzian Oxyz marrim bashkësinë e pikave në hapësirë që në matematikë formulohet si bashkësia: S= {M(x,y,z)|f (x,y,z)=0}.

Barazia f (x,y,z)=0 quhet barazia e sipërfaqës S. Çka d.m.th shprehja gjeometrike e ekuacionit me tri të panjoura është Sipërfaqja S, e cila, në të vërtetë, është një vend gjeometrik i pikave në hapësirë.

Sipërfaqja sferike shprehet me ekuacionin (x-p)2+(y-q)2+(z-s)2=R2


Shiko dhe këtëEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.